Statut SNS

Statut SNS

Saglasno odluci Skupštine Srpske napredne stranke donetoj na sednici održanoj 29. septembra 2012. godine kojom se Glavni odbor Srpske napredne stranke ovlašćuje da donese Statut Srpske napredne stranke, Glavni odbor, na sednici održanoj 18. januara 2013. godine u Beogradu, donosi

 

 

 

 

 

S T A T U T 

 

SRPSKE NAPREDNE STRANKE

 

 

 

 

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

 

 

Član 1.

 

Srpska napredna stranka (u daljem tekstu: Stranka) je politička organizacija slobodnih i odgovornih članova koja deluje na području Republike Srbije u skladu sa svojim Programom, Statutom i uslovima utvrđenim zakonom.

 

 

 

1. Naziv i sedište Stranke

 

 

 

Član 2.

 

Stranka koristi pun i skraćeni naziv.

 

Pun naziv Stranke je: „Srpska napredna stranka“.

 

Skraćeni naziv Stranke je: „SNS“.

 

 

 

Član 3.

 

Sedište Stranke se nalazi u Beogradu.

 

 

 

2. Simboli vizuelnog identiteta, himna i slava Stranke

 

 

 

Član 4.

 

Srpska napredna stranka ima grb, svečanu zastavu, zastavu, himnu i slavu Stranke.

 

Grb Stranke je štit opervažen zlatnim okvirom, kvadriran belim krstom tako da se u gornjem levom i donjem desnom polju na plavoj podlozi nalazi zlatni krst sa četiri ocila, u gornjem desnom i donjem levom polju na crvenoj podlozi se nalazi nemanjićki beli dvoglavi orao, a ispod štita je zlatna lenta na kojoj crvenim slovima piše „Srpska napredna stranka.“

 

Svečana zastava Stranke je trobojka pravougaonog oblika, podeljena na tri horizantalna polja, pri čemu je gornje polje crvene, srednje polje plave, a donje polje bele boje. Na sredini plavog polja nalazi se grb Stranke bez lente, a u crvenom polju zlatnim slovima ispisano je „Srpska napredna stranka“. Odnos dužine i širine svečane zastave je dva prema jedan.

 

Zastava Stranke je beli pravougaonik, na kome se nalaze dva uspravna romboida. Crveni romboid se nalazi sa leve, a plavi sa desne strane. Ispod romboida je ispisano „Srpska napredna stranka“. Odnos dužine i širine zastave je tri prema dva.

 

Himna stranke je pesma „Tamo daleko“.

 

Slava stranke je „Sveta Petka“, koja se slavi 27. oktobra svake godine.

 

 

 

3. Izgled i sadržina pečata Stranke i organizacionih jedinica po teritorijalnom principu

 

 

 

Član 5.

 

Stranka ima pečat okruglog oblika u čijem se središtu nalazi grb Stranke bez lente, a po obodu tekst: „SRPSKA NAPREDNA STRANKA – Beograd“ ispisan ćiriličkim pismom.

 

Izvršni odbor ima pečat okruglog oblika u čijem se središtu nalazi grb Stranke bez lente, a po obodu tekst: „SRPSKA NAPREDNA STRANKA – IZVRŠNI ODBOR“ ispisan ćiriličkim pismom.

 

Okružni odbor ima pečat okruglog oblika u čijem se središtu nalazi grb Stranke bez lente, a po obodu tekst: „SRPSKA NAPREDNA STRANKA“ i naziv okruga, ispisan ćiriličkim pismom.

 

Gradski odbor ima pečat okruglog oblika u čijem se središtu nalazi grb Stranke bez lente, a po obodu tekst: „SRPSKA NAPREDNA STRANKA – GRADSKI ODBOR“ i naziv grada, ispisan ćiriličkim pismom.

 

Opštinski odbor ima pečat okruglog oblika u čijem se središtu nalazi grb Stranke bez lente, a po obodu tekst: „SRPSKA NAPREDNA STRANKA – OPŠTINSKI ODBOR“ i naziv opštine, ispisan ćiriličkim pismom.

 

 

 

4. Zastupanje Stranke

 

 

 

Član 6.

 

Stranku zastupa i predstavlja predsednik Stranke.

 

Ako je predsednik Stranke sprečen da vrši svoju funkciju, Stranku zastupa i predstavlja zamenik predsednika Stranke.

 

Predsednik Stranke može da ovlasti druga lica da zastupaju i predstavljaju Stranku.

 

Predsednik Stranke može da ovlasti predsednika Izvršnog odbora da obavlja izborne radnje određene ovlašćenjem, između ostalog, da u ime Stranke podnosi:

 

1) izborne liste na izborima za odbornike u jedinicama lokalne samouprave,

 

2) prigovore na rad organa za sprovođenje lokalnih izbora,

 

3) predloge za imenovanje članova u organe za sprovođenje lokalnih izbora.

 

 

 

5. Programski ciljevi

 

 

 

Član 7.

 

Stranka u svom delovanju teži ka ostvarenju sledećih programskih ciljeva:

 

1) očuvanje teritorijalnog integriteta Republike Srbije i poštovanje univerzalnih sloboda pojedinca,

 

2) formiranje stabilne države u kojoj će vladavina prava i poštovanje principa ustavnosti i zakonitosti predstavljati temelje državne vlasti,

 

3) ekonomski oporavak, uz stvaranje snažne privrede, osnaživanje privatnog sektora i racionalizaciju državne uprave, kao osnovnih uslova za ukupni razvoj i suzbijanje nezaposlenosti, uz racionalno korišćenje prirodnih bogatstava i očuvanje životne sredine u skladu sa najvišim interesima Republike Srbije,

 

4) borba protiv korupcije i kriminala na svim nivoima,

 

5) pomoć, saradnja i održavanje dobrih veza sa pripadnicima srpskog naroda i državljanima Srbije koji žive van granica Republike Srbije,

 

6) poštovanje zajemčenih ljudskih prava i prava pripadnika manjinskih zajednica u Republici Srbiji,

 

7) stvaranje države socijalne pravde u kojoj će svako imati jednake mogućnosti za dostizanje željenog kvaliteta života i lične sreće i koja će deci, licima sa posebnim potrebama, penzionerima i socijalno ugroženim građanima Srbije obezbediti uslove za normalan život,

 

8) uspostavljanje ravnomernog regionalnog razvoja i decentralizacija Srbije, sa posebnim naglaskom na razvoj sela i poboljšavanje životnog standarda u manjim sredinama, kako bi se umanjila depopulacija i migracija stanovništva iz nerazvijenih sredina u gradove,

 

9) poboljšanje međunarodne pozicije i ugleda Republike Srbije u svetu, pridruživanje Evropskoj uniji, razvijanje najbližih odnosa sa Ruskom Federacijom, SAD, Kinom, Indijom, arapskim svetom i ostalim prijateljskim zemljama u svetu,

 

10) vojna neutralnost Republike Srbije, uz učestvovanje u mirovnim misijama UN, kao i rad na modernizaciji i tehničkoj opremljenosti Vojske Republike Srbije.

 

 

 

Član 8.

 

U ostvarivanju svojih programskih načela i ciljeva, Stranka deluje u skladu sa Ustavom, zakonima i opšteprihvaćenim načelima političkog legitimiteta i legaliteta.

 

U svom političkom delovanju Stranka koristi demokratska i nenasilna parlamentarna i vanparlamentarna sredstva.

 

Stranka ne prihvata nedemokratske, totalitarne ili druge nasilne metode političkog delovanja.

 

 

 

Član 9.

 

U ostvarivanju svojih ciljeva i političkog programa Stranka sarađuje sa drugim strankama i političkim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

 

 

 

6. Ostvarivanje javnosti rada

 

 

 

Član 10.

 

Rad i delovanje Stranke su javni.

 

Javnost rada i delovanje organa i članstva Stranke ostvaruje se kroz:

 

1) rad u predstavničkim telima,

 

2) saradnju sa medijima,

 

3) organizovanje javnih skupova, tribina i okruglih stolova,

 

4) internet aktivnosti i

 

5) na druge načine kojima se uspostavljaju odnosi sa građanima.

 

 

 

II. USLOVI I NAČIN UČLANjIVANjA I PRESTANKA ČLANSTVA, PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANOVA

 

 

 

Član 11.

 

Član Stranke može da bude svaki punoletni državljanin Republike Srbije, koji prihvata Program i Statut Stranke, koji dobrovoljno potpiše pristupnicu i koji svojim ponašanjem ne nanosi štetu ugledu Stranke.

 

Član Stranke ne može da bude pripadnik druge političke stranke ili druge političke organizacije koja uzima učešće na izborima.

 

Svojstvo člana Stranke stiče se učlanjenjem, prihvatanjem odluke o imenovanju za počasnog člana ili pristupanjem Stranci drugih političkih organizacija u celini.

 

 

 

1. Učlanjenje

 

 

 

Član 12.

 

Učlanjenje u Stranku vrši se prijemom od strane nadležnog opštinskog ili gradskog odbora.

 

Postupak za učlanjenje pokreće se potpisivanjem i predajom pristupnice.

 

 

 

Član 13.

 

Nadležni odbor je dužan da u roku od 30 dana od prijema pristupnice utvrdi da li kandidat ispunjava uslove za učlanjenje i da o tome obavesti kandidata.

 

Ako nadležni odbor u roku od 30 dana od prijema pristupnice ne donese drugačiju odluku ili o donetoj odluci ne obavesti kandidata, smatraće se da je prihvatio učlanjenje.

 

Na odluku o odbijanju učlanjenja kandidat ima pravo prigovora saglasno ostalim aktima Stranke.

 

Na odluku o prihvatanju članstva svaki član Stranke ima pravo prigovora saglasno ostalim aktima Stranke.

 

 

 

2. Počasni član

 

 

 

Član 14.

 

Za počasnog člana Stranke može da bude imenovan državljanin Republike Srbije ili strani državljanin koji je dao izuzetan doprinos radu Stranke ili promovisanju i ostvarivanju načela kojima je Stranka privržena.

 

Odluku o imenovanju počasnog člana Stranke donosi Glavni odbor na predlog Predsedništva.

 

Odluka Glavnog odbora o imenovanju počasnog člana je konačna i protiv nje se ne mogu podnositi pravni lekovi.

 

 

 

3. Učlanjenje pristupanjem drugih političkih organizacija u Stranku

 

 

 

Član 15.

 

Glavni odbor može, po pribavljenom mišljenju predsednika Stranke, da odobri članovima druge političke stranke, odnosno političke organizacije da u celini pristupe Stranci, pod uslovom da prethodno ugase političku stranku, odnosno političku organizaciju.

 

Odluka Glavnog odbora, kojom se odobrava pristupanje političkih organizacija Stranci, je konačna i protiv nje se ne mogu podnositi pravni lekovi.

 

 

 

4. Članska karta i evidencija članova

 

 

 

Član 16.

 

Članu Stranke izdaje se članska karta.

 

Izvrši odbor propisuje sadržinu članske karte i pristupnice i vrši nadzor nad vođenjem evidencije članova Stranke.

 

Evidencija članova Stranke vodi se elektronski, u okviru jedinstvenog i povezanog računarskog sistema.

 

 

 

5. Članarina

 

 

 

Član 17.

 

Visinu godišnje članarine određuje Glavni odbor na predlog Izvršnog odbora.

 

Opštinski i gradski odbor mogu, za svaku tekuću godinu, osloboditi plaćanja članarine člana Stranke koji zbog teških imovinskih prilika nije u mogućnosti da plati članarinu.

 

Odluka o oslobađanju od plaćanja članarine donosi se na zahtev člana ili mesnog odbora kojem član pripada.

 

 

 

6. Prava članova

 

 

 

Član 18.

 

Član Stranke ima pravo da:

 

1) ravnopravno učestvuje u aktivnostima Stranke,

 

2) slobodno izražava svoje mišljenje u okviru Stranke,

 

3) slobodno daje predloge i pokreće inicijative koje nisu u suprotnosti sa Statutom, drugim aktima i osnovnim programskim ciljevima Stranke,

 

4) učestvuje u utvrđivanju i ostvarivanju politike Stranke,

 

5) bude informisan o aktivnostima Stranke,

 

6) bira i bude biran u sve organe Stranke,

 

7) bude kandidat Stranke na izborima za organe vlasti,

 

8) dobije zaštitu Stranke ako bude ugrožen zbog obavljanja stranačkih aktivnosti,

 

9) ostvaruje druga prava predviđena Statutom i opštim aktima Stranke.

 

 

 

Član 19.

 

Član Stranke može materijalno da pomaže Stranku u obliku priloga i drugih oblika pomoći utvrđenih zakonom.

 

Zbog davanja materijalne pomoći Stranci, niko ne može da ostvari dodatna ili posebna prava.

 

 

 

7. Prava manjine

 

 

 

Član 20.

 

Član Stranke ne može da bude pozvan na odgovornost zbog iznetog mišljenja ili glasanja u okviru organa Stranke.

 

 

 

8. Obaveze članova

 

 

 

Član 21.

 

Član Stranke je dužan da:

 

1) zastupa i ostvaruje programske ciljeve, političke stavove i odluke Stranke,

 

2) poštuje Statut i odluke organa Stranke,

 

3) se angažuje na očuvanju i unapređenju ugleda Stranke,

 

4) se u izbornoj kampanji zalaže za uspeh Stranke na izborima,

 

5) izađe na izbore i glasa za kandidate Stranke,

 

6) redovno plaća godišnju članarinu,

 

7) ispunjava i ostale obaveze u skladu sa Statutom i opštim aktima Stranke.

 

 

 

9. Odgovornosti članova

 

 

 

Član 22.

 

Za postupke kojima nanosi štetu ugledu i interesima Stranke, član odgovara politički i disciplinski.

 

Član Stranke koji krši odredbe Statuta i opštih akata Stranke, programska načela i ciljeve Stranke ili ne sprovodi odluke organa Stranke podleže disciplinskoj odgovornosti. Protiv njega se sprovodi disciplinski postupak i izriču se disciplinske mere.

 

Izuzetno, kada član svojim delovanjem nanosi nenadoknadivu štetu Stranci, nadležni organ može izreći disciplinsku meru i bez sprovođenja disciplinskog postupka.

 

 

 

10. Suspenzija

 

 

 

Član 23.

 

Član Stranke privremeno gubi pravo da bira i bude biran u organe Stranke, odnosno da bude kandidat Stranke na izborima za organe vlasti ukoliko mu nadležni organ izrekne meru suspenzije ako:

 

1) u propisanom roku ne plati članarinu za tekuću godinu ili

 

2) mu nadležni organ Stranke izrekne disciplinsku meru suspenzije.

 

Protiv odluke o suspenziji suspendovani član može da podnese prigovor.

 

 

 

11. Prestanak članstva

 

 

 

Član 24.

 

Članstvo u Stranci prestaje:

 

1) smrću člana,

 

2) istupanjem iz Stranke,

 

3) isključenjem iz Stranke,

 

4) brisanjem zbog učlanjenja u drugu političku stranku,

 

5) brisanjem zbog kandidovanja na izborima na samostalnoj listi ili listi druge političke stranke, koalicije ili grupe građana, bez saglasnosti Stranke.

 

Organi Stranke su dužni da bez odlaganja upišu prestanak članstva u evidenciju članova.

 

 

 

III. ORGANIZACIJA PO TERITORIJALNOM PRINCIPU I UNUTRAŠNjA ORGANIZACIJA, ORGANI, NjIHOVA OVLAŠĆENjA, SASTAV, NAČIN IZBORA I OPOZIVA, TRAJANjE MANDATA I NAČIN ODLUČIVANjA

 

 

 

Član 25.

 

Organi Stranke koji deluju na celokupnoj teritoriji Republike Srbije su:

 

1) Skupština,

 

2) Glavni odbor,

 

3) predsednik Stranke,

 

4) zamenik predsednika Stranke,

 

5) potpredsednici Glavnog odbora,

 

6) Predsedništvo,

 

7) Izvršni odbor,

 

8) Statutarna komisija,

 

9) Nadzorni odbor,

 

10) Izborni štab.

 

Organi Stranke koji deluju na delu teritorije Republike Srbije su:

 

1) Mesni odbori,

 

2) Izborne skupštine opštinskih i gradskih odbora,

 

3) Opštinski i gradski odbori,

 

4) Okružni odbori,

 

5) Gradski odbor Beograd.

 

 

 

1. SKUPŠTINA

 

 

 

Član 26.

 

Skupština je najviši organ Stranke.

 

Skupština radi u redovnim i vanrednim sednicama.

 

 

 

a) Sazivanje Skupštine

 

 

 

Član 27.

 

Skupštinu sazivaju predsednik Stranke ili Glavni odbor.

 

Redovna sednica Skupštine održava se jednom u četiri godine.

 

Vanredna sednica Skupštine održava se:

 

1) na zahtev predsednika stranke,

 

2) na zahtev polovine članova Glavnog odbora,

 

3) na zahtev polovine članova Skupštine,

 

4) kada prestane funkcija predsednika Stranke, odnosno zamenika predsednika Stranke.

 

Redovna sednica saziva se najkasnije šezdeset dana pre dana određenog za njeno održavanje, a vanredna sednica se saziva u roku od osam dana od sticanja uslova za njeno održavanje, tako da se održi u roku od trideset dana od dana sazivanja.

 

 

 

b) Sastav Skupštine

 

 

 

Član 28.

 

Skupštinu čini najmanje 3.200 delegata, a najviše 4.000 delegata.

 

Delegati mogu da budu: delegati po funkciji i izabrani delegati.

 

Delegati po funkciji su: predsednik Stranke, zamenik predsednika Stranke, članovi Predsedništva Stranke, članovi Glavnog odbora, predsednici saveta Stranke i članovi Nadzornog odbora, Statutarne komisije i Izvršnog odbora.

 

Izabrane delegate čine predstavnici koje biraju izborne skupštine opštinskih odbora javnim glasanjem i najviše 200 delegata koje bira Glavni odbor na predlog predsednika Stranke iz reda posebno zaslužnih članova.

 

Mandat izabranim delegatima traje četiri godine.

 

Broj delegata skupštine koje imenuje svaka izborna skupština opštinskog odbora, utvrđuje se odlukom Glavnog odbora, pri čemu izborna skupština opštinskog odbora ne može da delegira manje od deset predstavnika.

 

Glavni odbor utvrđuje broj delegata koje će imenovati svaka izborna skupština opštinskog odbora na osnovu broja članova Stranke u svakoj opštini i broja glasova koje Stranka osvaja na izborima u određenoj opštini.

 

Izabrane delegate izborne skupštine opštinskih odbora biraju nakon zakazivanja redovne sednice Skupštine Stranke.

 

 

 

Član 29.

 

Mandat delegata Skupštine prestaje: ostavkom, prestankom članstva u Stranci i sazivanjem redovne sednice Skupštine Stranke.

 

Izabranom delegatu mandat može da prestane i opozivom od strane organa koji ga je izabrao.

 

Delegatu po funkciji mandat prestaje i prestankom funkcije.

 

 

 

v) Nadležnost Skupštine

 

 

 

Član 30.

 

Skupština:

 

1) donosi Program Stranke i usvaja njegove izmene i dopune,

 

2) donosi Statut Stranke i usvaja njegove izmene i dopune,

 

3) utvrđuje opšte smernice političkog delovanja Stranke,

 

4) bira i razrešava predsednika Stranke i zamenika predsednika Stranke,

 

5) bira i razrešava izabrane članove Predsedništva,

 

6) bira i razrešava izabrane članove Glavnog odbora,

 

7) bira i razrešava predsednika i članove Statutarne komisije,

 

8) bira i razrešava predsednika i članove Nadzornog odbora,

 

9) razmatra i usvaja izveštaj o radu predsednika Stranke, zamenika predsednika Stranke, Predsedništva, Glavnog odbora, Statutarne komisije i Nadzornog odbora,

 

10) donosi akt kojim se uređuje način rada Skupštine.

 

Skupština može pojedine poslove iz svoje nadležnosti da poveri drugim organima Stranke.

 

 

 

g) Odlučivanje u Skupštini

 

 

 

Član 31.

 

Skupština može punovažno da odlučuje ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja delegata.

 

Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih delegata.

 

Većina glasova od ukupnog broja delegata potrebna je za donošenje odluke o promeni Programa i Statuta Stranke i odluke o opozivu predsednika Stranke i zamenika predsednika Stranke.

 

 

 

Član 32.

 

Sednicom Skupštine predsedava predsednik Stranke.

 

Zamenik predsednika Stranke predsedava sednicom Skupštine kada je predsednik Stranke sprečen da vrši svoju funkciju.

 

Ako su predsednik Stranke i zamenik predsednika Stranke sprečeni da vrše svoju funkciju, sednicom Skupštine predsedava potpredsednik Glavnog odbora Stranke koga oni odrede, odnosno koga izabere Glavni odbor.

 

Ako je više od polovine članova Glavnog odbora sprečeno da vrši svoju funkciju, sednicom Skupštine predsedava delegat koga izabere većina od prisutnih delegata.

 

Vođenje sednice, glasanje na sednici Skupštine i ostala pitanja koja nisu uređena Statutom, uređuju se aktom kojim se definiše rad Skupštine i ostalim aktima Stranke.

 

 

 

2. GLAVNI ODBOR

 

 

 

Član 33.

 

Glavni odbor je najviši organ odlučivanja u Stranci između dve sednice Skupštine.

 

Predsednik Stranke je po funkciji predsednik Glavnog odbora.

 

Zamenik predsednika Stranke je po funkciji zamenik predsednika Glavnog odbora.

 

Glavni odbor se sastaje najmanje jednom u tri meseca.

 

 

 

a) Sastav Glavnog odbora

 

 

 

Član 34.

 

Glavni odbor čine članovi po funkciji i 300 izabranih članova.

 

Članovi po funkciji su: predsednik Stranke, zamenik predsednika Stranke, potpredsednici Glavnog odbora, članovi Predsedništva, članovi Izvršnog odbora, predsednici saveta Stranke, predsednik Statutarne komisije, predsednik Nadzornog odbora, predsednik Informativne službe, internacionalni sekretar, predsednici i poverenici gradskih i opštinskih odbora, poslanici (članovi Stranke) u republičkoj i pokrajinskim skupštinama i gradonačelnici i predsednici opština (članovi Stranke).

 

Izabrane članove Glavnog odbora, na predlog predsednika Stranke, bira Skupština iz reda posebno zaslužnih članova Stranke, na period od četiri godine.

 

 

 

Član 35.

 

Članu Glavnog odbora prestaje funkcija: ostavkom, istekom roka na koji je izabran ili prestankom članstva u Stranci.

 

Izabranom članu Glavnog odbora funkcija može da prestane i opozivom od strane Skupštine.

 

Članu Glavnog odbora po funkciji, članstvo u Glavnom odboru prestaje i prestankom mandata.

 

 

 

b) Nadležnost Glavnog odbora

 

 

 

Član 36.

 

Glavni odbor:

 

1) utvrđuje politiku Stranke,

 

2) priprema sednice i sprovodi odluke Skupštine,

 

3) utvrđuje predlog Programa i Statuta Stranke, kao i njihove izmene i dopune,

 

4) rešava sukob nadležnosti između organa Stranke,

 

5) bira i opoziva potpredsednike Glavnog odbora,

 

6) bira i opoziva predsednika Izvršnog odbora,

 

7) na predlog predsednika Stranke donosi izborni Program Stranke, odlučuje o učešću na izborima na svim nivoima i odlučuje o predizbornim i postizbornim koalicijama na republičkom i pokrajinskom nivou,

 

8) imenuje šefa Izbornog štaba,

 

9) analizira i ocenjuje rezultate izbora,

 

10) kandiduje državne funkcionere iz reda članova Stranke,

 

11) utvrđuje izbornu listu za izbor narodnih poslanika,

 

12) odlučuje o udruživanju Stranke u šire političke saveze u zemlji i inostranstvu,

 

13) odlučuje o spajanju Stranke sa drugim političkim organizacijama,

 

14) razmatra i usvaja godišnji izveštaj predsednika Stranke o radu Stranke,

 

15) pokreće postupak za izglasavanje nepoverenja predsedniku Stranke i zameniku predsednika Stranke,

 

16) daje saglasnost za otuđenje nepokretne imovine Stranke,

 

17) razmatra i usvaja izveštaj Nadzornog odbora o kontroli finansijskog poslovanja,

 

18) razmatra i usvaja izveštaj Izvršnog odbora,

 

19) odlučuje o žalbi na odluku u disciplinskom postupku,

 

20) donosi akta o osnivanju fondacija i instituta čiji je osnivač Stranka,

 

21) donosi akta o formiranju Unije žena Srpske napredne stranke, Unije mladih Srpske napredne stranke i Unije penzionera Srpske napredne stranke,

 

22) donosi opšte akte Stranke iz svoje nadležnosti,

 

23) donosi akt kojim se uređuje način rada Glavnog odbora,

 

24) obavlja i druge poslove u skladu sa ovim statutom i opštim aktima Stranke.

 

Glavni odbor može pojedine poslove iz svoje nadležnosti da poveri drugim organima Stranke.

 

U izuzetnim slučajevima, Glavni odbor može da donese odluku iz nadležnosti Skupštine dvotrećinskom većinom od ukupnog broja članova.

 

Pre donošenja odluke iz nadležnosti Skupštine, Glavni odbor je dužan da pribavi mišljenje Statutarne komisije.

 

 

 

v) Sazivanje i rad Glavnog odbora

 

 

 

Član 37.

 

Rad Glavnog odbora se odvija na sednicama.

 

Izuzetno, odluke Glavnog odbora mogu da budu donete i pisanim izjašnjavanjem članova po podnetim predlozima.

 

Sednicu Glavnog odbora saziva i njome rukovodi predsednik Stranke.

 

Predsednik Stranke je dužan da zakaže sednicu Glavnog odbora kada to pismeno zatraži najmanje polovina članova Glavnog odbora.

 

 

 

Član 38.

 

Sednice Glavnog odbora su javne.

 

Odlukom većine od ukupnog broja članova Glavnog odbora sednica može da se održi bez prisustva javnosti.

 

 

 

Član 39.

 

Sednica Glavnog odbora može da se održi ako je na njoj prisutno više od polovine članova Glavnog odbora.

 

Glavni odbor donosi odluke većinom od prisutnih članova, osim ako Statutom ili opštim aktima Stranke nije predviđeno drugačije. Odluke koje donosi Glavni odbor su konačne.

 

Vođenje sednice, glasanje na sednici Glavnog odbora i ostala pitanja koja nisu uređena Statutom, uređuju se aktom kojim se definiše rad Glavnog odbora i ostalim aktima Stranke.

 

 

 

3. PREDSEDNIK STRANKE

 

 

 

Član 40.

 

Predsednik Stranke predstavlja, zastupa i rukovodi Strankom.

 

Mandat predsednika Stranke traje četiri godine.

 

Predsednik Stranke je za svoj rad odgovoran Skupštini i Glavnom odboru.

 

 

 

a) Izbor predsednika Stranke

 

 

 

Član 41.

 

Predsednika Stranke bira Skupština, po pravilu, tajnim glasanjem. Skupština može da odluči da izbor predsednika obavi javnim glasanjem.

 

Kandidata za predsednika Stranke predlaže najmanje petnaest opštinskih odbora.

 

Predlog kandidata za predsednika Stranke podnosi se Skupštini u pisanom obliku.

 

 

 

Član 42.

 

Za predsednika Stranke izabran je kandidat koji je dobio većinu glasova prisutnih delagata Skupštine.

 

Ako je predloženo više kandidata, a nijedan nije dobio potrebnu većinu, ponoviće se izbor između dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova.

 

Na ponovljenom glasanju za predsednika Stranke izabran je kandidat koji je dobio veći broj glasova.

 

 

 

b) Prestanak funkcije predsednika Stranke

 

 

 

Član 43.

 

Predsedniku Stranke funkcija prestaje istekom mandata.

 

Član Stranke kome je istekao mandat predsednika Stranke može da bude ponovo biran na tu funkciju.

 

Pre isteka vremena na koje je biran, predsedniku Stranke funkcija prestaje: ostavkom, prestankom članstva u Stranci ili opozivanjem od strane Skupštine.

 

 

 

Član 44.

 

Skupština može da opozove predsednika Stranke, većinom od ukupnog broja delegata, ako ne izvršava odluke Skupštine i ako ne poštuje Program i akta Stranke.

 

Postupak za opoziv predsednika Stranke pokreće se na predlog Glavnog odbora ili jedne trećine delegata Skupštine.

 

Skupština odlučuje o opozivu predsednika Stranke, po pravilu, tajnim glasanjem. Skupština može da odluči da o opozivu predsednika odlučuje javnim glasanjem.

 

Kada ovlašćeni predlagač podnese predlog za opoziv predsednika Stranke, zamenik predsednika Stranke, odnosno potpredsednik Glavnog odbora koga ovlasti Glavni odbor, dužan je da sazove vanrednu sednicu Skupštine, koja odlučuje o opozivu.

 

Na sednici na kojoj je donela odluku o opozivu predsednika Stranke, Skupština će izabrati novog predsednika Stranke.

 

 

 

v) Nadležnost predsednika

 

 

 

Član 45.

 

Predsednik Stranke:

 

1) predstavlja i zastupa Stranku u skladu sa zakonom, Statutom i Programom Stranke u zemlji i inostranstvu,

 

2) rukovodi radom Stranke i vrši kontrolu rada organa Stranke,

 

3) stara se o izvršavanju odluka Skupštine, sprovodi politiku Stranke u okviru Programa, utvrđuje i iznosi političke stavove Stranke,

 

4) saziva i presedava sednicama Skupštine,

 

5) saziva i predsedava sednicama Glavnog odbora,

 

6) saziva i predsedava sednicama Predsedništva Stranke,

 

7) delegira određena zaduženja ostalim funkcionerima Stranke,

 

8) predlaže kandidate za zamenika predsednika Stranke, članove Predsedništva, potpredsednike Glavnog odbora, predsednika i članove Izvršnog odbora, 300 delegata Skupštine, članove Glavnog odbora koje bira Skupština, šefa Izbornog štaba, predsednika Gradskog odbora Beograd, predsednike, potpredsednike i članove saveta Stranke i predsednika i sastav Službe za informisanje,

 

9) predlaže Glavnom odboru izborni Program Stranke i odluku o učešću na izborima na svim nivoima,

 

10) imenuje članove Izbornog štaba,

 

11) daje saglasnost na formiranje koalicija na lokalnom nivou,

 

12) podnosi izveštaj o radu Stranke Skupštini i Glavnom odboru,

 

13) daje punomoćje za zastupanje Stranke pred sudom ili drugim organom,

 

14) imenuje svoje savetnike za određene oblasti,

 

15) imenuje i razrešava poverenike i vršioce dužnosti predsednika gradskih i opštinskih odbora,

 

16) izuzetno, u hitnim slučajevima, da bi se sprečile neželjene posledice po funkcionisanje Stranke, razrešava predsednike i raspušta gradske i opštinske odbore Stranke,

 

17) utvrđuje kriterijume za utvrđivanje liste kandidata za odbornike i poslanike,

 

18) predlaže izbornu listu za izbor narodnih poslanika,

 

19) obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom i opštim aktima Stranke, kao i poslove koje mu povere Skupština i Glavni odbor.

 

 

 

4. ZAMENIK PREDSEDNIKA STRANKE

 

 

 

Član 46.

 

Zamenik predsednika Stranke zamenjuje predsednika Stranke u slučaju njegove sprečenosti ili odsutnosti i obavlja poslove koje mu poveri predsednik Stranke.

 

U slučaju prestanka funkcije predsednika Stranke, zamenik predsednika Stranke je dužan da sazove vanrednu sednicu Skupštine.

 

Zamenik predsednika Stranke za svoj rad odgovara Skupštini, Glavnom odboru i predsedniku Stranke.

 

Mandat zamenika predsednika Stranke traje četiri godine.

 

 

 

a) Izbor zamenika predsednika stranke

 

 

 

Član 47.

 

Zamenika predsednika bira Skupština, na predlog predsednika Stranke.

 

Predloženi kandidat za zamenika predsednika Stranke je izabran ako je za njega glasala većina od prisutnih delegata.

 

U postupku izbora i opoziva zamenika predsednika Stranke primenjuju se odredbe Statuta koje se odnose na postupak za izbor i opoziv predsednika Stranke.

 

 

 

b) Prestanak funkcije zamenika predsednika stranke

 

 

 

Član 48.

 

Zameniku predsednika Stranke funkcija prestaje istekom mandata.

 

Član kome je istekao mandat zamenika predsednika Stranke može ponovo da bude biran na tu funkciju.

 

Pre isteka vremena na koje je biran, funkcija zameniku predsednika Stranke prestaje: ostavkom, prestankom članstva u Stranci ili opozivanjem od strane Skupštine.

 

Skupština može, većinom od ukupnog broja delegata, da opozove zamenika predsednika Stranke ako ne izvršava odluke Skupštine i ako ne poštuje Program i akta Stranke.

 

 

 

Član 49.

 

Postupak za opoziv zamenika predsednika Stranke pokreće se na predlog predsednika Stranke, Glavnog odbora ili jedne trećine delegata Skupštine.

 

Kada ovlašćeni predlagač podnese predlog za opoziv zamenika predsednika Stranke, predsednik Stranke, odnosno potpredsednik Glavnog odbora koga ovlasti Glavni odbor, dužan je da sazove vanrednu sednicu Skupštine, koja odlučuje o opozivu.

 

Na sednici, na kojoj je donela odluku o opozivu zamenika predsednika Stranke, Skupština bira novog zamenika predsednika Stranke.

 

 

 

5. POTPREDSEDNICI GLAVNOG ODBORA

 

 

 

a) Izbor potpredsednika Glavnog odbora

 

 

 

Član 50.

 

Glavni odbor ima šest potpredsednika koje bira na predlog predsednika Stranke.

 

Predloženi kandidat je izabran za potpredsednika ako dobije većinu glasova od prisutnih članova Glavnog odbora.

 

Mandat potpredsednika Glavnog odbora traje četiri godine.

 

 

 

b) Prestanak funkcije potpredsednika Glavnog odbora

 

 

 

Član 51.

 

Potpredsedniku Glavnog odbora funkcija prestaje istekom mandata.

 

Član kome je istekao mandat potpredsednika Glavnog odbora, može ponovo da bude biran na tu funkciju.

 

Pre isteka vremena na koje je biran, funkcija potpredsednika Glavnog odbora prestaje: ostavkom, prestankom članstva u Stranci ili opozivanjem od strane Glavnog odbora.

 

Glavni odbor može, na predlog predsednika Stranke, većinom glasova od prisutnih članova Glavnog odbora, da opozove potpredsednika Glavnog odbora ako ne izvršava odluke Skupštine, Glavnog odbora i predsednika Stranke i ako ne poštuje Program i akta Stranke.

 

 

 

v) Nadležnost

 

 

 

Član 52.

 

Potpredsednici Glavnog odbora pomažu predsedniku Stranke u ostvarivanju funkcija Glavnog odbora Stranke.

 

Potpredsednici Glavnog odbora za svoj rad odgovaraju predsedniku Stranke i Glavnom odboru.

 

 

 

6. PREDSEDNIŠTVO

 

 

 

a) Nadležnost

 

 

 

Član 53.

 

Predsedništvo Stranke je operativno–politički organ Stranke koji redovno zaseda, analizira aktuelnu političku situaciju, zauzima opšte političke stavove i obavlja druge poslove neophodne za kontinuirano funkcionisanje Stranke.

 

Predsedništvo Stranke:

 

1) vrši kontrolu rada predstavnika Stranke u vlasti,

 

2) imenuje i razrešava internacionalnog sekretara Stranke, članove Izvršnog odbora i predsednika Gradskog odbora Beograd,

 

3) donosi odluku o formiranju republičkih saveta, utvrđuje delokrug i sastav svakog pojedinačnog saveta Stranke i imenuje predsednika saveta na predlog predsednika Stranke,

 

4) donosi odluku o formiranju Službe za informisanje i imenuje i razrešava predsednika i članove Službe za informisanje,

 

5) donosi odluke o izricanju disciplinskih mera članovima Predsedništva Stranke,

 

6) donosi opšta akta Stranke iz svoje nadležnosti,

 

7) donosi akt kojim se uređuje način rada Predsedništva,

 

8) obavlja poslove koje mu povere Glavni odbor i predsednik Stranke,

 

9) obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i opštim aktima Stranke.

 

 

 

b) Sastav i izbor

 

 

 

Član 54.

 

Predsedništvo Stranke je sastavljeno od trideset članova.

 

Članovi Predsedništva mogu biti: članovi po funkciji i izabrani članovi.

 

Članovi po funkciji su: predsednik Stranke, zamenik predsednika Stranke, potpredsednici Glavnog odbora i predsednik Izvršnog odbora.

 

Ostale članove Predsedništva imenuje, na predlog predsednika Stranke, skupština Stranke iz reda posebno zaslužnih članova Stranke, na period od četiri godine.

 

 

 

v) Prestanak funkcije

 

 

 

Član 55.

 

Članu Predsedništva prestaje funkcija: ostavkom, istekom roka na koji je izabran ili prestankom članstva u Stranci.

 

Izabranim članovima Predsedništva funkcija može da prestane i opozivom od strane Skupštine, odnosno razrešenjem od strane Glavnog odbora.

 

Izabrani član Predsedništva može da bude opozvan, odnosno razrešen, ako ne izvršava odluke Skupštine i Glavnog odbora i ako ne poštuje Program i akta Stranke.

 

Članu Predsedništva po funkciji, funkcija u Predsedništvu prestaje i prestankom mandata.

 

 

 

g) Sazivanje i rad Predsedništva

 

 

 

Član 56.

 

Radom Predsedništva rukovodi predsednik Stranke, a u slučaju njegovog odsustva zamenik predsednika Stranke ili potpredsednik Glavnog odbora koga članovi Predsedništva ovlaste.

 

Sednica Predsedništva može da se održi ako na njoj prisustvuje više od polovine članova Predsedništva.

 

Predsedništvo donosi odluke većinom od prisutnih članova.

 

Sazivanje i vođenje sednice, glasanje na sednici Predsedništva, kao i ostala pitanja koja nisu utvrđena Statutom uređuju se aktom kojim se definiše rad Predsedništva i drugim aktima Stranke.

 

 

 

7. IZVRŠNI ODBOR

 

 

 

Član 57.

 

Izvršni odbor je izvršno–politički organ Glavnog odbora i Predsedništva.

 

 

 

a) Sastav

 

 

 

Član 58.

 

Izvršni odbor čine predsednik, potpredsednici i sekretar Izvršnog odbora, predsednici saveta Stranke, predsednik Informativne službe Stranke i članovi koje imenuje Predsedništvo Stranke na predlog predsednika Stranke.

 

 

 

b) Predsednik Izvršnog odbora

 

 

 

Član 59.

 

Predsednika Izvršnog odbora bira i razrešava Glavni odbor iz reda svojih članova na predlog predsednika Stranke, većinom glasova od prisutnih članova.

 

Mandat predsednika Izvršnog odbora traje četiri godine.

 

Predsednik Izvršnog odbora za svoj rad odgovara predsedniku Stranke, Predsedništvu i Glavnom odboru.

 

 

 

Član 60.

 

Predsedniku Izvršnog odbora funkcija prestaje istekom mandata.

 

Član kome je istekao mandat predsednika Izvršnog odbora može ponovo da bude biran na tu funkciju.

 

Pre isteka vremena na koje je biran, funkcija predsednika Izvršnog odbora prestaje: ostavkom, prestankom članstva u Stranci ili opozivanjem od strane Glavnog odbora.

 

Glavni odbor može, na predlog predsednika Stranke, većinom od ukupnog broja članova Glavnog odbora, da opozove predsednika Izvršnog odbora ako ne izvršava odluke Glavnog odbora, Predsedništva, predsednika Stranke ili ako ne poštuje Program i akta Stranke.

 

 

 

v) Potpredsednici i sekretar Izvršnog odbora

 

 

 

Član 61.

 

Izvršni odbor ima pet potpredsednika i sekretara koje bira iz reda svojih članova na predlog predsednika Izvršnog odbora, većinom glasova od ukupnog broja članova Izvršnog odbora.

 

Potpredsednici i sekretar Izvršnog odbora pomažu predsedniku Izvršnog odbora u obavljanju poslova iz njegove nadležnosti.

 

U slučaju sprečenosti ili odsutnosti predsednika Izvršnog odbora, rukovođenje Izvršnim odborom preuzima jedan od potpredsednika.

 

Mandat potpredsednika i sekretara Izvršnog odbora traje četiri godine.

 

Sekretar Izvršnog odbora ima zamenika koga imenuje Izvršni odbor, na predlog sekretara Izvršnog odbora.

 

 

 

Član 62.

 

Potpredsedniku i sekretaru Izvršnog odbora funkcija prestaje istekom mandata.

 

Član kome je istekao mandat potpredsednika ili sekretara Izvršnog odbora može ponovo da bude biran na tu funkciju.

 

Pre isteka vremena na koje je biran, funkcija potpredsednika i sekretara Izvršnog odbora prestaje: ostavkom, prestankom članstva u Stranci, prestankom članstva u Izvršnom odboru ili opozivanjem od strane Izvršnog odbora.

 

Izvršni odbor može, na predlog predsednika Izvršnog odbora, većinom od ukupnog broja članova Izvršnog odbora, da opozove potpredsednika ili sekretara Izvršnog odbora ako ne izvršava odluke Glavnog odbora, predsednika Stranke, Predsedništva i Izvršnog odbora ili ako ne poštuje Program i akta Stranke.

 

 

 

g) Nadležnost Izvršnog odbora

 

 

 

Član 63.

 

Izvršni odbor:

 

1) sprovodi odluke Glavnog odbora, predsednika Stranke i Predsedništva,

 

2) donosi odluke o oblicima organizovanja i rada Stranke na pokrajinskom, regionalnom i lokalnom nivou,

 

3) prati, analizira i usklađuje rad lokalnih organa Stranke i predlaže mere,

 

4) kontroliše vođenje evidencije članova i naplate članarine,

 

5) odlučuje o osnivanju odbora u zemlji i inostranstvu,

 

6) odlučuje o razrešenju predsednika opštinskih i gradskih odbora,

 

7) raspušta opštinske i gradske odbore,

 

8) stara se o regularnosti izbornog procesa u lokalnim organizacijama u skladu sa opštim aktima Stranke i daje saglasnost za održavanje izbornih skupština opštinskih odbora,

 

9) odlučuje o prigovorima na činjenje i nečinjenje okružnih, gradskih i opštinskih odbora,

 

10) donosi odluke o izricanju disciplinskih mera članovima Stranke, osim članovima Predsedništva,

 

11) donosi akta kojima se definišu ili bliže uređuju pitanja utvrđena aktima drugih organa Stranke i propisuje obrasce utvrđene drugim aktima Stranke,

 

12) obavlja administrativno–tehničke poslove za potrebe Skupštine, Glavnog odbora i Predsedništva,

 

13) donosi akt kojim se uređuje način rada Izvršnog odbora,

 

14) obavlja poslove koje mu povere predsednik Stranke, Glavni odbor i Predsedništvo,

 

15) obavlja druge poslove u skladu sa Statutom i opštim aktima Stranke.

 

 

 

d) Sazivanje i rad Izvršnog odbora

 

 

 

Član 64.

 

Rad Izvršnog odbora se odvija na sednicama.

 

Sednicu Izvršnog odbora saziva predsednik Izvršnog odbora

 

U slučaju odsustva predsednika Izvršnog odbora, sednicom rukovodi jedan od potpredsednika Izvršnog odbora koga članovi Izvršnog odbora ovlaste.

 

Predsednik Izvršnog odbora je dužan da zakaže sednicu Izvršnog odbora kada to pismeno zatraži najmanje polovina članova Izvršnog odbora.

 

Svaki član Izvršnog odbora mora biti obavešten o vremenu i mestu održavanja sednice.

 

Izvršni odbor se sastaje po potrebi, a najmanje jednom mesečno.

 

 

 

Član 65.

 

Sednica Izvršnog odbora može da se održi ako je na njoj prisutno više od polovine članova Izvršnog odbora.

 

Izvršni odbor donosi odluke većinom od prisutnih članova, osim ako Statutom ili opštim aktima Stranke nije predviđeno drugačije.

 

Vođenje sednice, glasanje na sednici Izvršnog odbora i ostala pitanja koja nisu uređena Statutom, uređuju se aktom kojim se definiše rad Izvršnog odbora i ostalim aktima Stranke.

 

Na odluku Izvršnog odbora se može uložiti žalba Glavnom odboru.

 

 

 

8. STATUTARNA KOMISIJA

 

 

 

Član 66.

 

Statutarna komisija ima predsednika i četiri člana koje bira i razrešava Skupština na predlog predsednika Stranke.

 

Članovi Statutarne komisije su, po pravilu, pravne struke.

 

Članu Statutarne komisije mandat traje četiri godine.

 

Izbor i razrešenje predsednika i članova Statutarne komisije uređuju se Poslovnikom Skupštine.

 

 

 

Član 67.

 

Statutarna komisija:

 

1) tumači Statut i druga opšta akta Stranke,

 

2) priprema nacrt izmena i dopuna Statuta, po odluci Glavnog odbora ili Predsedništva Stranke,

 

3) priprema nacrt izmena i dopuna drugih opštih akata Stranke,

 

4) daje tumačenje o usklađenosti odluka organa Stranke sa Statutom,

 

5) podnosi izveštaj o radu Skupštini,

 

6) donosi akt kojim se uređuje način rada Statutarne komisije.

 

Tumačenje Statuta i drugih opštih akata Stranke mogu tražiti svi organi u Stranci.

 

Tumačenje Statutarne komisije je obavezujuće za sve organe, tela i članove Stranke.

 

 

 

9. NADZORNI ODBOR

 

 

 

Član 68.

 

Nadzorni odbor je kontrolno–nadzorni organ Stranke.

 

Nadzorni odbor čine predsednik i četiri člana koje bira i razrešava Skupština Stranke.

 

Članu Nadzornog odbora mandat traje četiri godine.

 

Nadzorni odbor:

 

1) obavlja unutrašnju kontrolu finansijskog poslovanja Stranke kontrolisanjem prihoda Stranke i upotrebe finansijskih sredstava Stranke,

 

2) obavlja unutrašnju kontrolu upravljanja imovinom koja je u vlasništvu Stranke ili kojom Stranka raspolaže po drugom osnovu,

 

3) podnosi izveštaj o unutrašnjoj kontroli finansijskog poslovanja Glavnom odboru,

 

4) podnosi izveštaj o svom radu Skupštini,

 

5) donosi akt kojim se uređuje način rada Nadzornog odbora.

 

Izbor i razrešenje predsednika i članova Nadzornog odbora, uređuju se Poslovnikom Skupštine.

 

Svaki član Stranke može da ostvari uvid u izveštaj Nadzornog odbora.

 

 

 

10. IZBORNI ŠTAB

 

 

 

Član 69.

 

U vreme izbora, za potrebe izborne kampanje, formira se Izborni štab Stranke.

 

Članovi Izbornog štaba su: šef Izbornog štaba, predsednik Stranke, predsednik Izvršnog odbora, predsednik Službe za informisanje i lica koja imenuje predsednik Stranke.

 

Šef i članovi Izbornog štaba mogu biti i profesionalno angažovani pojedinci koji nisu članovi Stranke.

 

Izbornim štabom rukovodi šef Izbornog štaba.

 

Izborni štab:

 

1) rukovodi pripremama za izbore i izbornim aktivnostima,

 

2) donosi plan i program izbornih aktivnosti,

 

3) stara se o sprovođenju izborne kampanje,

 

4) stara se o distribuciji propagandnog i izbornog materijala,

 

5) koordinira imenovanje i rad članova organa i radnih tela za sprovođenje izbora u stalnom i proširenom sastavu, koji su izabrani na predlog Stranke,

 

6) obavlja druge poslove koje mu povere predsednik Stranke, Glavni odbor i Predsedništvo.

 

Opštinski i gradski odbori mogu, za potrebe izborne kampanje, formirati lokalne izborne štabove.

 

 

 

11. LOKALNA ORGANIZACIJA

 

 

 

a) Mesni odbor

 

 

 

Član 70.

 

Mesni odbor se formira radi sprovođenja politike Stranke na delu teritorije opštine ili grada.

 

Mesni odbor se formira za područje naseljenog mesta, sela ili dela opštine ili grada koji se smatra zaokruženom teritorijalnom celinom (mesna zajednica, biračko mesto i sl.).

 

Nadležnosti mesnog odbora su:

 

1) oranizuje i vrši promociju Stranke na svojoj teritoriji,

 

2) učlanjuje nove članove,

 

3) redovno dostavlja opštinskom odboru informacije o promenama podataka vezanim za članove mesnog odbora (promena adrese, broja telefona i sl.),

 

4) imenuje delegate u izbornu skupštinu opštinske organizacije Stranke,

 

5) sprovodi odluke opštinskog odbora i ostalih viših organa Stranke,

 

6) organizuje i sprovodi izborne aktivnosti,

 

7) predlaže opštinskom odboru kandidate za opštinske odbornike i funkcionere u lokalnoj vlasti,

 

8) obavlja druge aktivnosti u skladu sa Statutom i drugim aktima Stranke.

 

Mesni odbor čine: predsednik mesnog odbora, potpredsednici mesnog odbora, sekretar mesnog odbora i svi članovi Stranke sa teritorije mesnog odbora.

 

Predsednika mesnog odbora biraju članovi mesnog odbora većinom glasova od prisutnog broja članova, uz poštovanje kvoruma.

 

Predsedniku mesnog odbora funkcija prestaje istekom mandata, ostavkom, prestankom članstva u Stranci, opozivom od strane mesnog odbora ili razrešenjem od strane okružnog odbora.

 

Na izbor i prestanak funkcije potpredsednika i sekretara mesnog odbora shodno se primenjuju pravila o izboru i prestanku funkcije predsednika mesnog odbora.

 

Mandat predsednika, potpredsednika i sekretara mesnog odbora traje dve godine.

 

Mesni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova mesnog odbora, uz poštovanje kvoruma.

 

Odredbe ovog člana koje se odnose na opštinske odbore primenjuju se i na gradske odbore.

 

 

 

b) Izborna skupština opštinskog i gradskog odbora

 

 

 

Član 71.

 

Izborna skupština opštinskog odbora bira i opoziva predsednika opštinskog odbora i delegate opštinskog odbora u skupštini Stranke.

 

Izbornu skupštinu opštinskog odbora zakazuje opštinski odbor (poverenik, poverenici) uz prethodnu saglasnost Izvršnog odbora.

 

Izbornu skupštinu opštinskog odbora čine delegati po funkciji i izabrani delegati.

 

Delegati po funkciji su predsednik opštinskog odbora (poverenik, poverenici), potpredsednici, sekretar, predsednici saveta pri opštinskom odboru i predsednici mesnih odbora (poverenici).

 

Izabrane delegate biraju mesni odbori.

 

Mandat delegata izborne skupštine opštinskog odbora prestaje: ostavkom, prestankom članstva u Stranci ili sazivanjem sednice izborne skupštine opštinskog odbora.

 

Delegatu po funkciji mandat prestaje prestankom funkcije.

 

Izborna skupština opštinskog odbora može punovažno da odlučuje ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja delegata.

 

Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih delegata.

 

Odredbe ovog člana koje se odnose na opštinske odbore primenjuju se i na gradske odbore.

 

 

 

v) Opštinski i gradski odbor

 

 

 

Član 72.

 

Opštinski i gradski odbor su organi Stranke koji se formiraju radi sprovođenja politike Stranke na teritoriji opštine, odnosno grada.

 

Sedište opštinskog odbora je na teritoriji opštine, odnosno grada.

 

Opštinski odbor:

 

1) organizuje rad Stranke na svojoj teritoriji,

 

2) vodi politiku Stranke na svojoj teritoriji,

 

3) sprovodi odluke viših organa Stranke,

 

4) rešava o prijemu u članstvo,

 

5) vodi evidenciju članova sa svoje teritorije,

 

6) na predlog predsednika opštinskog odbora bira i opoziva potpredsednike, sekretara, zamenika sekretara i blagajnika opštinskog odbora,

 

7) bira i opoziva izabrane članove opštinskog odbora,

 

8) odlučuje o formiranju saveta pri opštinskim odborima uz prethodnu saglasnost Izvršnog odbora i imenuje predsednike, potpredsednike i članove saveta,

 

9) odlučuje o broju i formiranju mesnih odbora, uz prethodnu saglasnost Izvršnog odbora,

 

10) imenuje poverenike mesnog odbora,

 

11) odlučuje po prigovorima na činjenje ili nečinjenje mesnih odbora,

 

12) daje inicijativu okružnom odboru za raspuštanje mesnih odbora,

 

13) daje inicijativu okružnom odboru za rezrešenje predsednika mesnog odbora,

 

14) imenuje izborni štab, organizuje i sprovodi izbornu kampanju na svojoj teritoriji,

 

15) predlaže kandidate za poslanike u republičkoj i pokrajinskim skupštinama,

 

16) predlaže kandidata za predsednika opštine, odnosno gradonačelnika,

 

17) utvrđuje listu kandidata za odbornike u skupštini opštine, odnosno grada,

 

18) predlaže kandidate za gradske odbornike sa svoje teritorije,

 

19) odlučuje o koalicijama na lokalnom nivou, uz saglasnost predsednika Stranke,

 

20) kontroliše rad stranačkih funkcionera u organima lokalne vlasti,

 

21) obavlja druge poslove predviđene Statutom i drugim opštim aktima Stranke.

 

Opštinski odbor čine članovi po funkciji i izabrani članovi.

 

Članovi po funkciji su predsednik, potpredsednici i sekretar opštinskog odbora, predsednik odborničke grupe u lokalnoj skupštini, predsednici saveta pri opštinskom odboru i svi predsednici (poverenici) mesnih odbora koji se nalaze na području opštinskog odbora.

 

Izabrane članove bira i opoziva opštinski odbor, većinom glasova od ukupnog broja članova opštinskog odbora.

 

Broj izabranih članova opštinskog odbora ne može da pređe 10% od ukupnog broja članova po funkciji opštinskog odbora.

 

Mandat izabranim članovima opštinskog odbora traje dve godine.

 

Predsednika opštinskog odbora imenuje i opoziva izborna skupština opštinskog odbora.

 

Mandat predsednika opštinskog odbora traje dve godine.

 

Predsedniku opštinskog odbora funkcija prestaje istekom mandata, ostavkom, prestankom članstva u Stranci, opozivanjem od strane izborne skupštine opštinskog odbora ili razrešenjem od strane predsednika Stranke ili Izvršnog odbora.

 

Potpredsednika i sekretara opštinskog odbora bira opštinski odbor na predlog predsednika opštinskog odbora, većinom glasova od ukupnog broja članova opštinskog odbora.

 

Mandat potpredsednika i sekretara opštinskog odbora traje dve godine.

 

Potpredsedniku i sekretaru opštinskog odbora funkcija prestaje istekom mandata, ostavkom, prestankom članstva u Stranci ili opozivom od strane opštinskog odbora.

 

Opštinski odbor može punovažno da odlučuje ako je na sednici prisutna četvrtina od ukupnog broja članova opštinskog odbora.

 

Opštinski odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova opštinskog odbora.

 

Većinom od ukupnog broja članova opštinskog odbora donose se odluke o izboru i opozivu potpredsednika, sekretara, izabranih članova opštinskog odbora i predsednika saveta pri opštinskom odboru, kao i odluke o kandidatima za poslanike, predsednike opština, gradonačelnike i odbornike u lokalnoj skupštini.

 

Odredbe ovog člana koje se odnose na opštinske odbore primenjuju se i na gradske odbore.

 

 

 

g) Okružni odbor

 

 

 

Član 73.

 

Okružni odbor je organ Stranke koji se formira radi sprovođenja politike Stranke na teritoriji upravnog okruga.

 

Sedište okružnog odbora je u sedištu upravnog okruga.

 

Okružni odbor:

 

1) organizuje rad Stranke na teritoriji okruga,

 

2) vodi politiku Stranke na teritoriji okruga,

 

3) sprovodi odluke viših organa Stranke,

 

4) nadzire rad opštinskih odbora,

 

5) odlučuje o broju potpredsednika opštinskih odbora sa svoje teritorije,

 

6) utvrđuje predlog liste za poslanike sa svoje teritorije, na osnovu predloga opštinskih odbora,

 

7) odobrava kandidovanje članova Stranke na samostalnoj listi ili listi druge političke stranke, koalicije ili grupe građana, uz saglasnost predsednika Stranke,

 

8) imenuje izborni štab, organizuje i sprovodi izbornu kampanju na svojoj teritoriji,

 

9) daje mišljenje Izvršnom odboru za raspuštanje opštinskih odbora,

 

10) kontroliše rad članova Stranke u organima lokalne vlasti,

 

11) odlučuje po prigovorima i žalbama na činjenja i nečinjenja opštinskih odbora,

 

12) obavlja druge poslove predviđene Statutom i drugim opštim aktima Stranke.

 

Okružni odbor čine svi predsednici (poverenici) opštinskih i gradskih odbora koji se nalaze na području okružnog odbora.

 

Sednicama okružnog odbora predsedava predsedavajući okružnog odbora.

 

Predsedavajući okružnog odbora je predsednik opštinskog odbora na čijoj teritoriji se nalazi sedište upravnog okruga.

 

Članu okružnog odbora funkcija prestaje prestankom funkcije predsednika (poverenika) opštinskog odbora.

 

Okružni odbor može punovažno da odlučuje ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja članova okružnog odbora.

 

Okružni odbor donosi odluke većinom glasova prisutnih članova okružnog odbora.

 

Većinom od ukupnog broja članova okružnog odbora donose se odluke o kandidatima za poslanike.

 

Odredbe ovog člana koje se odnose na opštinske odbore primenjuju se i na gradske odbore.

 

 

 

d) Organizacija Stranke u gradu Beogradu – Gradski odbor Beograd

 

 

 

Član 74.

 

Gradski odbor Beograd je organ Stranke koji se formira radi sprovođenja politike Stranke na teritoriji grada Beograda.

 

Gradski odbor Beograd:

 

1) organizuje rad Stranke na teritoriji grada Beograda,

 

2) vodi politiku Stranke na teritoriji grada Beograda,

 

3) sprovodi odluke viših organa Stranke,

 

4) nadzire rad opštinskih odbora na svojoj teritoriji,

 

5) odlučuje o broju potpredsednika opštinskih odbora sa svoje teritorije,

 

6) daje mišljenje Izvršnom odboru za raspuštanje opštinskih odbora,

 

7) imenuje izborni štab, organizuje i sprovodi izbornu kampanju na svojoj teritoriji,

 

8) utvrđuje predlog liste za poslanike sa svoje teritorije, na osnovu predloga opštinskih odbora,

 

9) utvrđuje listu kandidata za odbornike u Skupštini grada Beograda, na osnovu predloga opštinskih odbora,

 

10) odobrava kandidovanje članova Stranke na samostalnoj listi ili listi druge političke stranke, koalicije ili grupe građana, uz saglasnost predsednika Stranke,

 

11) kontroliše rad članova Stranke u organima lokalne vlasti,

 

12) odlučuje po prigovorima i žalbama na činjenja i nečinjenja opštinskih odbora sa svoje teritorije,

 

13) obavlja druge poslove predviđene Statutom i drugim opštim aktima Stranke.

 

Gradski odbor Beograd čine članovi po funkciji i izabrani članovi.

 

Članovi po funkciji su predsednik, potpredsednici i sekretar gradskog odbora, predsednik odborničke grupe u Skupštini grada Beograda, predsednici saveta pri gradskom odboru i svi predsednici (poverenici) opštinskih odbora sa teritorije grada Beograda.

 

Izabrane članove bira i opoziva gradski odbor, većinom glasova od ukupnog broja članova gradskog odbora.

 

Broj izabranih članova gradskog odbora ne može da pređe 10% od ukupnog broja članova po funkciji gradskog odbora.

 

Mandat izabranim članovima gradskog odbora traje dve godine.

 

Predsednika Gradskog odbora Beograd imenuje Predsedništvo Stranke na predlog predsednika Stranke.

 

Mandat predsednika Gradskog odbora Beograd traje dve godine.

 

Predsedniku Gradskog odbora Beograd funkcija prestaje istekom mandata, ostavkom, prestankom članstva u Stranci ili razrešenjem od strane Predsedništva Stranke.

 

Potpredsednike i sekretara Gradskog odbora Beograd bira gradski odbor na predlog predsednika gradskog odbora, većinom glasova od ukupnog broja članova.

 

Mandat potpredsednika i sekretara Gradskog odbora Beograd traje dve godine.

 

Potpredsedniku i sekretaru Gradskog odbora Beograd funkcija prestaje ostavkom, prestankom članstva u Stranci ili opozivom od strane gradskog odbora.

 

Gradski odbor Beograd može punovažno da odlučuje ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja članova gradskog odbora.

 

Gradski odbor Beograd donosi odluke većinom glasova prisutnih članova gradskog odbora.

 

Većinom od ukupnog broja članova gradskog odbora donose se odluke o izboru i opozivu potpredsednika, sekretara, izabranih članova gradskog odbora i predsednika saveta pri gradskom odboru, kao i odluke o kandidatima za poslanike, gradonačelnika i odbornike u Skupštini grada Beograda.

 

 

 

12. SAVETODAVNA I STRUČNA TELA STRANKE

 

 

 

Član 75.

 

Savetodavna i stručna tela Stranke su:

 

1) saveti (Saveti Stranke i saveti pri opštinskim i gradskim odborima),

 

2) Služba za informisanje,

 

3) internacionalni sekretar Stranke,

 

4) poslaničke i odborničke grupe i članovi saveta mesnih zajednica,

 

5) fondacije i instituti čiji je osnivač Stranka,

 

6) Unija žena Srpske napredne stranke,

 

7) Unija mladih Srpske napredne stranke,

 

8) Unija penzionera Srpske napredne stranke.

 

 

 

a) Saveti

 

 

 

Član 76.

 

Saveti Stranke su savetodavna tela Stranke koji prate i razmatraju pojave iz svog delokruga, predlažu rešenja i pomažu u pripremi ostvarivanja Programa i strategije Stranke.

 

Delokrug, sastav i predsednika svakog pojedinačnog saveta Stranke određuje Predsedništvo Stranke na predlog predsednika Stranke.

 

Odlukom o formiranju saveta Predsedništvo Stranke uređuje njegove nadležnosti i organizaciju.

 

O formiranju saveta pri opštinskim i gradskim odborima odlučuju opštinski i gradski odbori u skladu sa aktima Stranke.

 

 

 

b) Služba za informisanje

 

 

 

Član 77.

 

Služba za informisanje se formira radi obezbeđivanja javnosti rada Stranke.

 

Službom rukovodi predsednik Službe za informisanje koga imenuje Predsedništvo na predlog predsednika Stranke.

 

 

 

v) Internacionalni sekretar

 

 

 

Član 78.

 

Internacionalni sekretar stara se o održavanju odnosa Stranke sa međunarodnim organizacijama i institucijama i koordinaciji internacionalne međustranačke saradnje.

 

Internacionalnog sekretara bira i razrešava Predsedništvo Stranke na predlog predsednika Stranke.

 

Internacionalnom sekretaru mandat traje četiri godine.

 

Nadležnosti internacionalnog sekretara bliže se određuju odlukom Predsedništva Stranke.

 

 

 

g) Poslaničke i odborničke grupe i članovi saveta mesnih zajednica

 

 

 

Član 79.

 

Poslanici Stranke u Narodnoj skupštini Republike Srbije i u pokrajinskim skupštinama organizuju se u poslaničke grupe, u skladu sa zakonom i poslovnikom skupštine.

 

Predsednik Stranke, ili lice koje on ovlasti, koordinira radom poslaničke grupe i daje poslanicima smernice za njihovo delovanje u Narodnoj skupštini, odnosno u pokrajinskoj skupštini.

 

Poslanici su dužni da o svom radu podnose izveštaj Predsedništvu Stranke.

 

 

 

Član 80.

 

Odbornici Stranke u skupštinama jedinica lokalne samouprave organizuju se u odborničke grupe, u skladu sa zakonom i poslovnikom skupštine.

 

Predsednik opštinskog, odnosno gradskog odbora, ili lice koje on ovlasti, koordinira radom odborničke grupe u skupštini opštine, odnosno grada, brine o radu članova saveta mesnih zajednica i daje odbornicima i članovima saveta smernice za njihovo delovanje.

 

Odbornici su dužni da o svom radu podnose izveštaj opštinskom, odnosno gradskom odboru.

 

 

 

d) Fondacije i instituti

 

 

 

Član 81.

 

Radi ostvarivanja dobročinih opštekorisnih ciljeva Stranka može osnivati fondacije i institute, u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

 

Akt o osnivanju fondacije, odnosno instituta donosi Glavni odbor.

 

 

 

đ) Unija žena Srpske napredne stranke

 

 

 

Član 82.

 

Unija žena Srpske napredne stranke je telo Stranke koje radi na unapređenju uloge žena u političkom životu i društvu i očuvanju tradicionalnih i porodičnih vrednosti.

 

Odluku o formiranju Unije žena Srpske napredne stranke donosi Glavni odbor.

 

Odlukom o formiranju imenuje se predsednik Unije žena Srpske napredne stranke i određuje njena struktura i način odlučivanja.

 

Unija žena Srpske napredne stranke donosi, uz saglasnost Glavnog odbora, akt kojim definiše oblik i način delovanja.

 

 

 

e) Unija mladih Srpske napredne stranke

 

 

 

Član 83.

 

Unija mladih Srpske napredne stranke je telo Stranke čiji je cilj aktivno uključivanje mladih članova Stranke u rešavanje problema mladih u Republici Srbiji i preuzimanje odgovornosti za formiranje ukupne politike zemlje, uz očuvanje tradicionalnih vrednosti i integraciju u savremene međunarodne tokove.

 

Odluku o formiranju Unije mladih Srpske napredne stranke donosi Glavni odbor.

 

Odlukom o formiranju imenuje se predsednik Unije mladih Srpske napredne stranke i određuje njena struktura i način odlučivanja.

 

Unija mladih Srpske napredne stranke donosi, uz saglasnost Glavnog odbora, akt kojim definiše oblik i način delovanja.

 

 

 

ž) Unija penzionera Srpske napredne stranke

 

 

 

Član 84.

 

Unija penzionera Srpske napredne stranke je telo Stranke koje afirmiše aktivno učešće penzionisanih lica, članova Stranke, u pronalaženju rešenja za poboljšanje kvaliteta života najstarijih građana Republike Srbije.

 

Odluku o formiranju Unije penzionera Srpske napredne stranke donosi Glavni odbor.

 

Odlukom o formiranju imenuje se predsednik Unije penzionera Srpske napredne stranke i određuje njena struktura i način odlučivanja.

 

Unija penzionera Srpske napredne stranke donosi, uz saglasnost Glavnog odbora, akt kojim definiše oblik i način delovanja.

 

 

 

IV. NAČIN FINANSIRANjA, STICANjE, KORIŠĆENjE I RASPOLAGANjE SREDSTVIMA STRANKE, LICA ODGOVORNA ZA POSLOVANjE, PODNOŠENjE IZVEŠTAJA, VOĐENjE KNjIGA I KONTAKT SA NADLEŽNIM ORGANOM I NAČIN OBAVLjANjA UNUTRAŠNjE KONTROLE FINANSIJSKOG POSLOVANjA

 

 

 

Član 85.

 

Stranka stiče sredstva iz:

 

1) članarine,

 

2) dobrovoljnih priloga,

 

3) poklona, zaveštanja i legata,

 

4) budžeta,

 

5) drugih izvora u skladu sa zakonom.

 

 

 

Član 86.

 

Imovina Stranke je nedeljiva i njome raspolaže i upravlja predsednik Stranke.

 

Nepokretnosti koje ulaze u imovinu Stranke upisuju se u javne knjige.

 

Stranka vodi svoje finansijsko–materijalno poslovanje u skladu sa zakonom.

 

Stranka vodi knjigovodstvo o svojim prihodima i rashodima.

 

Za finansijsko poslovanje, podnošenje izveštaja, vođenje knjiga i za ostvarivanje kontakta sa nadležnim organom odgovorni su predsednik Stranke i lica koja on za to ovlasti.

 

 

 

Član 87.

 

Za obavljanje unutrašnje kontrole finansijskog poslovanja Stranke zadužen je Nadzorni odbor.

 

Način vršenja kontrole definisan je članom 68. ovog statuta.

 

 

 

V. DONOŠENjE, IZMENE I DOPUNE PROGRAMA, STATUTA I OPŠTIH AKATA

 

 

 

1. Izmene programa

 

 

 

Član 88.

 

Postupak za izmenu Programa Stranke pokreću Glavni odbor i predsednik Stranke.

 

Odluka o pokretanju postupka izmene Programa Stranke mora da bude obrazložena.

 

Predsedništvo Stranke izrađuje prednacrt novog Programa i upućuje ga na raspravu svim organima Stranke. Rasprava traje najmanje 15 dana.

 

Nakon sprovedene rasprave, na osnovu pristiglih stavova, Predsedništvo Stranke sačinjava nacrt novog programa koji dostavlja Glavnom odboru na razmatranje.

 

Nakon razmatranja i usvajanja ili odbacivanja podnetih amandmana, Glavni odbor utvrđuje predlog za izmenu programa i upućuje ga Skupštini na usvajanje.

 

Skupština glasanjem za tekst u celini donosi novi Program većinom glasova od ukupnog broja delegata.

 

 

 

2. Donošenje i promena Statuta

 

 

 

Član 89.

 

Postupak za donošenje Statuta mogu da pokrenu Glavni odbor i Predsedništvo Stranke.

 

Odluka o pokretanju postupka donošenja Statuta sadrži razloge i sastav komisije za promenu Statuta.

 

Komisija izrađuje prednacrt Statuta i upućuje ga na raspravu svim organima Stranke. Rasprava traje najmanje 15 dana.

 

Nakon sprovedene rasprave, na osnovu pristiglih stavova, komisija, u skladu sa mišljenjem Statutarne komisije, sačinjava nacrt Statuta koji dostavlja Glavnom odboru na razmatranje.

 

Nakon razmatranja i usvajanja ili odbacivanja podnetih amandmana, Glavni odbor utvrđuje predlog Statuta i upućuje ga Skupštini na usvajanje.

 

Skupština glasanjem za tekst u celini donosi Statut većinom glasova od ukupnog broja delegata.

 

Izmene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku za njegovo donošenje.

 

 

 

3. Opšta akta

 

 

 

Član 90.

 

Pitanja koja nisu definisana ovim Statutom uređuju se ostalim aktima Stranke.

 

Ostala akta Stranke donose organi Stranke u skladu sa svojim nadležnostima.

 

 

 

VI. PRESTANAK RADA, MIROVANjE I OBNOVA DELATNOSTI I NAČIN RASPOLAGANjA IMOVINOM STRANKE U SLUČAJU PRESTANKA RADA

 

 

 

Član 91.

 

Odluku o prestanku rada, mirovanju i obnovi delatnosti Stranke donosi Glavni odbor, na predlog predsednika Stranke.

 

U slučaju prestanka rada Stranke, njena imovina se predaje građanima Republike Srbije.

 

Lice koje je u trenutku prestanka rada Stranke bilo na funkciji predsednika Stranke, ovlašćeno je da preduzima sve pravne poslove koji su neophodni da bi se isplatili dugovi Stranke i da bi se prava iz imovine Stranke prenela na građane Republike Srbije.

 

 

 

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

 

Član 92.

 

Postupci koji do dana stupanja na snagu ovog statuta nisu okončani, okončaće se po odredbama Statuta koji je bio na snazi do dana stupanja na snagu ovog statuta.

 

 

 

Član 93.

 

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja.

 

Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje da važi Statut Stranke usvojen 24. aprila 2010. godine.

 

 

 

U Beogradu, 18. januara 2013. godine.

 

 

 

SRPSKA NAPREDNA STRANKA

 

Glavni odbor

 

Aleksandar Vučić, predsednik