Статут СНС са правилницима

Статут СНС са правилницима

Сагласно одлуци Скупштине Српске напредне странке донетој на седници одржаној 29. септембра 2012. године којом се Главни одбор Српске напредне странке овлашћује да донесе Статут Српске напредне странке, Главни одбор, на седници одржаној 18. јануара 2013. године у Београду, доноси

 

 

С Т А Т У Т  

СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ

 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Српска напредна странка (у даљем тексту: Странка) је политичка организација слободних и одговорних чланова која делује на подручју Републике Србије у складу са својим Програмом, Статутом и условима утврђеним законом.

 

1. Назив и седиште Странке

 

Члан 2.

Странка користи пун и скраћени назив.

Пун назив Странке је: „Српска напредна странка“.

Скраћени назив Странке је: „СНС“.

 

Члан 3.

Седиште Странке се налази у Београду.

 

2. Симболи визуелног идентитета, химна и слава Странке

 

Члан 4.

Српска напредна странка има грб, свечану заставу, заставу, химну и славу Странке.

Грб Странке је штит оперважен златним оквиром, квадриран белим крстом тако да се у горњем левом и доњем десном пољу на плавој подлози налази златни крст са четири оцила, у горњем десном и доњем левом пољу на црвеној подлози се налази немањићки бели двоглави орао, а испод штита је златна лента на којој црвеним словима пише „Српска напредна странка.“

Свечана застава Странке је тробојка правоугаоног облика, подељена на три хоризантална поља, при чему је горње поље црвене, средње поље плаве, а доње поље беле боје. На средини плавог поља налази се грб Странке без ленте, а у црвеном пољу златним словима исписано је „Српска напредна странка“. Однос дужине и ширине свечане заставе је два према један.

Застава Странке је бели правоугаоник, на коме се налазе два усправна ромбоида. Црвени ромбоид се налази са леве, а плави са десне стране. Испод ромбоида је исписано „Српска напредна странка“. Однос дужине и ширине заставе је три према два.

Химна странке је песма „Тамо далеко“.

Слава странке је „Света Петка“, која се слави 27. октобра сваке године.

 

3. Изглед и садржина печата Странке и организационих јединица по територијалном принципу

 

Члан 5.

Странка има печат округлог облика у чијем се средишту налази грб Странке без ленте, а по ободу текст: „СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – Београд“ исписан ћириличким писмом.

Извршни одбор има печат округлог облика у чијем се средишту налази грб Странке без ленте, а по ободу текст: „СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – ИЗВРШНИ ОДБОР“ исписан ћириличким писмом.

Окружни одбор има печат округлог облика у чијем се средишту налази грб Странке без ленте, а по ободу текст: „СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА“ и назив округа, исписан ћириличким писмом.

Градски одбор има печат округлог облика у чијем се средишту налази грб Странке без ленте, а по ободу текст: „СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – ГРАДСКИ ОДБОР“ и назив града, исписан ћириличким писмом.

Општински одбор има печат округлог облика у чијем се средишту налази грб Странке без ленте, а по ободу текст: „СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА – ОПШТИНСКИ ОДБОР“ и назив општине, исписан ћириличким писмом.

 

4. Заступање Странке

 

Члан 6.

Странку заступа и представља председник Странке.

Ако је председник Странке спречен да врши своју функцију, Странку заступа и представља заменик председника Странке.

Председник Странке може да овласти друга лица да заступају и представљају Странку.

Председник Странке може да овласти председника Извршног одбора да обавља изборне радње одређене овлашћењем, између осталог, да у име Странке подноси:

1) изборне листе на изборима за одборнике у јединицама локалне самоуправе,

2) приговоре на рад органа за спровођење локалних избора,

3) предлоге за именовање чланова у органе за спровођење локалних избора.

 

5. Програмски циљеви

 

Члан 7.

Странка у свом деловању тежи ка остварењу следећих програмских циљева:

 1) очување територијалног интегритета Републике Србије и поштовање универзалних слобода појединца,

 2) формирање стабилне државе у којој ће владавина права и поштовање принципа уставности и законитости представљати темеље државне власти,

 3) економски опоравак, уз стварање снажне привреде, оснаживање приватног сектора и рационализацију државне управе, као основних услова за укупни развој и сузбијање незапослености, уз рационално коришћење природних богатстава и очување животне средине у складу са највишим интересима Републике Србије,

 4) борба против корупције и криминала на свим нивоима,

 5) помоћ, сарадња и одржавање добрих веза са припадницима српског народа и држављанима Србије који живе ван граница Републике Србије,

 6) поштовање зајемчених људских права и права припадника мањинских заједница у Републици Србији,

 7) стварање државе социјалне правде у којој ће свако имати једнаке могућности за достизање жељеног квалитета живота и личне среће и која ће деци, лицима са посебним потребама, пензионерима и социјално угроженим грађанима Србије обезбедити услове за нормалан живот,

 8) успостављање равномерног регионалног развоја и децентрализација Србије, са посебним нагласком на развој села и побољшавање животног стандарда у мањим срединама, како би се умањила депопулација и миграција становништва из неразвијених средина у градове,

 9) побољшање међународне позиције и угледа Републике Србије у свету, придруживање Европској унији, развијање најближих односа са Руском Федерацијом, САД, Кином, Индијом, арапским светом и осталим пријатељским земљама у свету,

10) војна неутралност Републике Србије, уз учествовање у мировним мисијама УН, као и рад на модернизацији и техничкој опремљености Војске Републике Србије.

 

Члан 8.

У остваривању својих програмских начела и циљева, Странка делује у складу са Уставом, законима и општеприхваћеним начелима политичког легитимитета и легалитета.

У свом политичком деловању Странка користи демократска и ненасилна парламентарна и ванпарламентарна средства.

Странка не прихвата недемократске, тоталитарне или друге насилне методе политичког деловања.

 

Члан 9.

У остваривању својих циљева и политичког програма Странка сарађује са другим странкама и политичким организацијама у земљи и иностранству.

 

6. Остваривање јавности рада

 

Члан 10.

Рад и деловање Странке су јавни.

Јавност рада и деловање органа и чланства Странке остварује се кроз:

1) рад у представничким телима,

2) сарадњу са медијима,

3) организовање јавних скупова, трибина и округлих столова,

4) интернет активности и

5) на друге начине којима се успостављају односи са грађанима.

 

II. УСЛОВИ И НАЧИН УЧЛАЊИВАЊА И ПРЕСТАНКА ЧЛАНСТВА, ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА

 

Члан 11.

Члан Странке може да буде сваки пунолетни држављанин Републике Србије, који прихвата Програм и Статут Странке, који добровољно потпише приступницу и који својим понашањем не наноси штету угледу Странке.

Члан Странке не може да буде припадник друге политичке странке или друге политичке организације која узима учешће на изборима.

Својство члана Странке стиче се учлањењем, прихватањем одлуке о именовању за почасног члана или приступањем Странци других политичких организација у целини.

 

1. Учлањење

 

Члан 12.

Учлањење у Странку врши се пријемом од стране надлежног општинског или градског одбора.

Поступак за учлањење покреће се потписивањем и предајом приступнице.

 

Члан 13.

Надлежни одбор је дужан да у року од 30 дана од пријема приступнице утврди да ли кандидат испуњава услове за учлањење и да о томе обавести кандидата.

Ако надлежни одбор у року од 30 дана од пријема приступнице не донесе другачију одлуку или о донетој одлуци не обавести кандидата, сматраће се да је прихватио учлањење.

На одлуку о одбијању учлањења кандидат има право приговора сагласно осталим актима Странке.

На одлуку о прихватању чланства сваки члан Странке има право приговора сагласно осталим актима Странке.

 

2. Почасни члан

 

Члан 14.

За почасног члана Странке може да буде именован држављанин Републике Србије или страни држављанин који је дао изузетан допринос раду Странке или промовисању и остваривању начела којима је Странка привржена.

Одлуку о именовању почасног члана Странке доноси Главни одбор на предлог Председништва.

Одлука Главног одбора о именовању почасног члана је коначна и против ње се не могу подносити правни лекови.

 

3. Учлањење приступањем других политичких организација у Странку

 

Члан 15.

Главни одбор може, по прибављеном мишљењу председника Странке, да одобри члановима друге политичке странке, односно политичке организације да у целини приступе Странци, под условом да претходно угасе политичку странку, односно политичку организацију.

Одлука Главног одбора, којом се одобрава приступање политичких организација Странци, је коначна и против ње се не могу подносити правни лекови.

 

4. Чланска карта и евиденција чланова

 

Члан 16.

Члану Странке издаје се чланска карта.

Изврши одбор прописује садржину чланске карте и приступнице и врши надзор над вођењем евиденције чланова Странке.

Евиденција чланова Странке води се електронски, у оквиру јединственог и повезаног рачунарског система.

 

5. Чланарина

 

Члан 17.

Висину годишње чланарине одређује Главни одбор на предлог Извршног одбора.

Општински и градски одбор могу, за сваку текућу годину, ослободити плаћања чланарине члана Странке који због тешких имовинских прилика није у могућности да плати чланарину.

Одлука о ослобађању од плаћања чланарине доноси се на захтев члана или месног одбора којем члан припада.

 

6. Права чланова

 

Члан 18.

Члан Странке има право да:

1) равноправно учествује у активностима Странке,

2) слободно изражава своје мишљење у оквиру Странке,

3) слободно даје предлоге и покреће иницијативе које нису у супротности са Статутом, другим актима и основним програмским циљевима Странке,

4) учествује у утврђивању и остваривању политике Странке,

5) буде информисан о активностима Странке,

6) бира и буде биран у све органе Странке,

7) буде кандидат Странке на изборима за органе власти,

8) добије заштиту Странке ако буде угрожен због обављања страначких активности,

9) остварује друга права предвиђена Статутом и општим актима Странке.

 

Члан 19.

Члан Странке може материјално да помаже Странку у облику прилога и других облика помоћи утврђених законом.

Због давања материјалне помоћи Странци, нико не може да оствари додатна или посебна права.

 

7. Права мањине

 

Члан 20.

Члан Странке не може да буде позван на одговорност због изнетог мишљења или гласања у оквиру органа Странке.

 

8. Обавезе чланова

 

Члан 21.

Члан Странке је дужан да:

1) заступа и остварује програмске циљеве, политичке ставове и одлуке Странке,

2) поштује Статут и одлуке органа Странке,

3) се ангажује на очувању и унапређењу угледа Странке,

4) се у изборној кампањи залаже за успех Странке на изборима,

5) изађе на изборе и гласа за кандидате Странке,

6) редовно плаћа годишњу чланарину,

7) испуњава и остале обавезе у складу са Статутом и општим актима Странке.

 

9. Одговорности чланова

 

Члан 22.

За поступке којима наноси штету угледу и интересима Странке, члан одговара политички и дисциплински.

Члан Странке који крши одредбе Статута и општих аката Странке, програмска начела и циљеве Странке или не спроводи одлуке органа Странке подлеже дисциплинској одговорности. Против њега се спроводи дисциплински поступак и изричу се дисциплинске мере.

Изузетно, када члан својим деловањем наноси ненадокнадиву штету Странци, надлежни орган може изрећи дисциплинску меру и без спровођења дисциплинског поступка.

 

10. Суспензија

 

Члан 23.

Члан Странке привремено губи право да бира и буде биран у органе Странке, односно да буде кандидат Странке на изборима за органе власти уколико му надлежни орган изрекне меру суспензије ако:

1) у прописаном року не плати чланарину за текућу годину или

2) му надлежни орган Странке изрекне дисциплинску меру суспензије.

Против одлуке о суспензији суспендовани члан може да поднесе приговор.

 

11. Престанак чланства

 

Члан 24.

Чланство у Странци престаје:

1) смрћу члана,

2) иступањем из Странке,

3) искључењем из Странке,

4) брисањем због учлањења у другу политичку странку,

5) брисањем због кандидовања на изборима на самосталној листи или листи друге политичке странке, коалиције или групе грађана, без сагласности Странке.

Органи Странке су дужни да без одлагања упишу престанак чланства у евиденцију чланова.

 

III. OРГАНИЗАЦИЈА ПО ТЕРИТОРИЈАЛНОМ ПРИНЦИПУ И УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА, ОРГАНИ, ЊИХОВА ОВЛАШЋЕЊА, САСТАВ, НАЧИН ИЗБОРА И ОПОЗИВА, ТРАЈАЊЕ МАНДАТА И НАЧИН ОДЛУЧИВАЊА

 

Члан 25.

Органи Странке који делују на целокупној територији Републике Србије су:

1) Скупштина,

2) Главни одбор,

3) председник Странке,

4) заменик председника Странке,

5) потпредседници Главног одбора,

6) Председништво,

7) Извршни одбор,

8) Статутарна комисија,

9) Надзорни одбор,

10) Изборни штаб.

Органи Странке који делују на делу територије Републике Србије су:

1) Mесни одбори,

2) Изборне скупштине општинских и градских одбора,

3) Општински и градски одбори,

4) Окружни одбори,

5) Градски одбор Београд.

 

1. СКУПШТИНА

 

Члан 26.

Скупштина је највиши орган Странке.

Скупштина ради у редовним и ванредним седницама.

 

а) Сазивање Скупштине

 

Члан 27.

Скупштину сазивају председник Странке или Главни одбор.

Редовна седница Скупштине одржава се једном у четири године.

Ванредна седница Скупштине одржава се:

1) на захтев председника странке,

2) на захтев половине чланова Главног одбора,

3) на захтев половине чланова Скупштине,

4) када престане функција председника Странке, односно заменика председника Странке.

Редовна седница сазива се најкасније шездесет дана пре дана одређеног за њено одржавање, а ванредна седница се сазива у року од осам дана од стицања услова за њено одржавање, тако да се одржи у року од тридесет дана од дана сазивања.

 

б) Састав Скупштине

 

Члан 28.

Скупштину чини најмање 3.200 делегата, а највише 4.000 делегата.

Делегати могу да буду: делегати по функцији и изабрани делегати.

Делегати по функцији су: председник Странке, заменик председника Странке, чланови Председништва Странке, чланови Главног одбора, председници савета Странке и чланови Надзорног одбора, Статутарне комисије и Извршног одбора.

Изабране делегате чине представници које бирају изборне скупштине општинских одбора јавним гласањем и највише 200 делегата које бира Главни одбор на предлог председника Странке из реда посебно заслужних чланова.

Мандат изабраним делегатима траје четири године.

Број делегата скупштине које именује свака изборна скупштина општинског одбора, утврђује се одлуком Главног одбора, при чему изборна скупштина општинског одбора не може да делегира мање од десет представника.

Главни одбор утврђује број делегата које ће именовати свака изборна скупштина општинског одбора на основу броја чланова Странке у свакој општини и броја гласова које Странка осваја на изборима у одређеној општини.

Изабране делегате изборне скупштине општинских одбора бирају након заказивања редовне седнице Скупштине Странке.

 

Члан 29.

Мандат делегата Скупштине престаје: оставком, престанком чланства у Странци и сазивањем редовне седнице Скупштине Странке.

Изабраном делегату мандат може да престане и опозивом од стране органа који га је изабрао.

Делегату по функцији мандат престаје и престанком функције.

 

в) Надлежност Скупштине

 

Члан 30.

Скупштина:

 1) доноси Програм Странке и усваја његове измене и допуне,

 2) доноси Статут Странке и усваја његове измене и допуне,

 3) утврђује опште смернице политичког деловања Странке,

 4) бира и разрешава председника Странке и заменика председника Странке,

 5) бира и разрешава изабране чланове Председништва,

 6) бира и разрешава изабране чланове Главног одбора,

 7) бира и разрешава председника и чланове Статутарне комисије,

 8) бира и разрешава председника и чланове Надзорног одбора,

 9) разматра и усваја извештај о раду председника Странке, заменика председника Странке, Председништва, Главног одбора, Статутарне комисије и Надзорног одбора,

10) доноси акт којим се уређује начин рада Скупштине.

Скупштина може поједине послове из своје надлежности да повери другим органима Странке.

 

г) Одлучивање у Скупштини

 

Члан 31.

Скупштина може пуноважно да одлучује ако је на седници присутна већина од укупног броја делегата.

Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних делегата.

Већина гласова од укупног броја делегата потребна је за доношење одлуке о промени Програма и Статута Странке и одлуке о опозиву председника Странке и заменика председника Странке.

 

Члан 32.

Седницом Скупштине председава председник Странке.

Заменик председника Странке председава седницом Скупштине када је председник Странке спречен да врши своју функцију.

Ако су председник Странке и заменик председника Странке спречени да врше своју функцију, седницом Скупштине председава потпредседник Главног одбора Странке кога они одреде, односно кога изабере Главни одбор.

Ако је више од половине чланова Главног одбора спречено да врши своју функцију, седницом Скупштине председава делегат кога изабере већина од присутних делегата.

Вођење седнице, гласање на седници Скупштине и остала питања која нису уређена Статутом, уређују се актом којим се дефинише рад Скупштине и осталим актима Странке.

 

2. ГЛАВНИ ОДБОР

 

Члан 33.

Главни одбор је највиши орган одлучивања у Странци између две седнице Скупштине.

Председник Странке је по функцији председник Главног одбора.

Заменик председника Странке је по функцији заменик председника Главног одбора.

Главни одбор се састаје најмање једном у три месеца.

 

а) Састав Главног одбора

 

Члан 34.

Главни одбор чине чланови по функцији и 300 изабраних чланова.

Чланови по функцији су: председник Странке, заменик председника Странке, потпредседници Главног одбора, чланови Председништва, чланови Извршног одбора, председници савета Странке, председник Статутарне комисије, председник Надзорног одбора, председник Информативне службе, интернационални секретар, председници и повереници градских и општинских одбора, посланици (чланови Странке) у републичкој и покрајинским скупштинама и градоначелници и председници општина (чланови Странке).

Изабране чланове Главног одбора, на предлог председника Странке, бира Скупштина из реда посебно заслужних чланова Странке, на период од четири године.

 

Члан 35.

Члану Главног одбора престаје функција: оставком, истеком рока на који је изабран или престанком чланства у Странци.

Изабраном члану Главног одбора функција може да престане и опозивом од стране Скупштине.

Члану Главног одбора по функцији, чланство у Главном одбору престаје и престанком мандата.

 

б) Надлежност Главног одбора

 

Члан 36.

Главни одбор:

 1) утврђује политику Странке,

 2) припрема седнице и спроводи одлуке Скупштине,

 3) утврђује предлог Програма и Статута Странке, као и њихове измене и допуне,

 4) решава сукоб надлежности између органа Странке,

 5) бира и опозива потпредседнике Главног одбора,

 6) бира и опозива председника Извршног одбора,

 7) на предлог председника Странке доноси изборни Програм Странке, одлучује о учешћу на изборима на свим нивоима и одлучује о предизборним и постизборним коалицијама на републичком и покрајинском нивоу,

 8) именује шефа Изборног штаба,

 9) анализира и оцењује резултате избора,

10) кандидује државне функционере из реда чланова Странке,

11) утврђује изборну листу за избор народних посланика,

12) одлучује о удруживању Странке у шире политичке савезе у земљи и иностранству,

13) одлучује о спајању Странке са другим политичким организацијама,

14) разматра и усваја годишњи извештај председника Странке о раду Странке,

15) покреће поступак за изгласавање неповерења председнику Странке и заменику председника Странке,

16) даје сагласност за отуђење непокретне имовине Странке,

17) разматра и усваја извештај Надзорног одбора о контроли финансијског пословања,

18) разматра и усваја извештај Извршног одбора,

19) одлучује о жалби на одлуку у дисциплинском поступку,

20) доноси акта о оснивању фондација и института чији је оснивач Странка,

21) доноси акта о формирању Уније жена Српске напредне странке, Уније младих Српске напредне странке и Уније пензионера Српске напредне странке,

22) доноси опште акте Странке из своје надлежности,

23) доноси акт којим се уређује начин рада Главног одбора,

24) обавља и друге послове у складу са овим статутом и општим актима Странке.

Главни одбор може поједине послове из своје надлежности да повери другим органима Странке.

У изузетним случајевима, Главни одбор може да донесе одлуку из надлежности Скупштине двотрећинском већином од укупног броја чланова.

Пре доношења одлуке из надлежности Скупштине, Главни одбор је дужан да прибави мишљење Статутарне комисије.

 

в) Сазивање и рад Главног одбора

 

Члан 37.

Рад Главног одбора се одвија на седницама.

Изузетно, одлуке Главног одбора могу да буду донете и писаним изјашњавањем чланова по поднетим предлозима.

Седницу Главног одбора сазива и њоме руководи председник Странке.

Председник Странке је дужан да закаже седницу Главног одбора када то писмено затражи најмање половина чланова Главног одбора.

 

Члан 38.

Седнице Главног одбора су јавне.

Одлуком већине од укупног броја чланова Главног одбора седница може да се одржи без присуства јавности.

 

Члан 39.

Седница Главног одбора може да се одржи ако је на њој присутно више од половине чланова Главног одбора.

Главни одбор доноси одлуке већином од присутних чланова, осим ако Статутом или општим актима Странке није предвиђено другачије. Одлуке које доноси Главни одбор су коначне.

Вођење седнице, гласање на седници Главног одбора и остала питања која нису уређена Статутом, уређују се актом којим се дефинише рад Главног одбора и осталим актима Странке.

 

3. ПРЕДСЕДНИК СТРАНКЕ

 

Члан 40.

Председник Странке представља, заступа и руководи Странком.

Мандат председника Странке траје четири године.

Председник Странке је за свој рад одговоран Скупштини и Главном одбору.

 

а) Избор председника Странке

 

Члан 41.

Председника Странке бира Скупштина, по правилу, тајним гласањем. Скупштина може да одлучи да избор председника обави јавним гласањем.

Кандидата за председника Странке предлаже најмање петнаест општинских одбора.

Предлог кандидата за председника Странке подноси се Скупштини у писаном облику.

 

Члан 42.

За председника Странке изабран је кандидат који је добио већину гласова присутних делагата Скупштине.

Ако је предложено више кандидата, а ниједан није добио потребну већину, поновиће се избор између два кандидата који су добили највећи број гласова.

На поновљеном гласању за председника Странке изабран је кандидат који је добио већи број гласова.

 

б) Престанак функције председника Странке

 

Члан 43.

Председнику Странке функција престаје истеком мандата.

Члан Странке коме је истекао мандат председника Странке може да буде поново биран на ту функцију.

Пре истека времена на које је биран, председнику Странке функција престаје: оставком, престанком чланства у Странци или опозивањем од стране Скупштине.

 

Члан 44.

Скупштина може да опозове председника Странке, већином од укупног броја делегата, ако не извршава одлуке Скупштине и ако не поштује Програм и акта Странке.

Поступак за опозив председника Странке покреће се на предлог Главног одбора или једне трећине делегата Скупштине.

Скупштина одлучује о опозиву председника Странке, по правилу, тајним гласањем. Скупштина може да одлучи да о опозиву председника одлучује јавним гласањем.

Када овлашћени предлагач поднесе предлог за опозив председника Странке, заменик председника Странке, односно потпредседник Главног одбора кога овласти Главни одбор, дужан је да сазове ванредну седницу Скупштине, која одлучује о опозиву.

На седници на којој је донела одлуку о опозиву председника Странке, Скупштина ће изабрати новог председника Странке.

 

в) Надлежност председника

 

Члан 45.

Председник Странке:

 1) представља и заступа Странку у складу са законом, Статутом и Програмом Странке у земљи и иностранству,

 2) руководи радом Странке и врши контролу рада органа Странке,

 3) стара се о извршавању одлука Скупштине, спроводи политику Странке у оквиру Програма, утврђује и износи политичке ставове Странке,

 4) сазива и преседава седницама Скупштине,

 5) сазива и председава седницама Главног одбора,

 6) сазива и председава седницама Председништва Странке,

 7) делегира одређена задужења осталим функционерима Странке,

 8) предлаже кандидате за заменика председника Странке, чланове Председништва, потпредседнике Главног одбора, председника и чланове Извршног одбора, 300 делегата Скупштине, чланове Главног одбора које бира Скупштина, шефа Изборног штаба, председника Градског одбора Београд, председнике, потпредседнике и чланове савета Странке и председника и састав Службе за информисање,

 9) предлаже Главном одбору изборни Програм Странке и одлуку о учешћу на изборима на свим нивоима,

10) именује чланове Изборног штаба,

11) даје сагласност на формирање коалиција на локалном нивоу,

12) подноси извештај о раду Странке Скупштини и Главном одбору,

13) даје пуномоћје за заступање Странке пред судом или другим органом,

14) именује своје саветнике за одређене области,

15) именује и разрешава поверенике и вршиоце дужности председника градских и општинских одбора,

16) изузетно, у хитним случајевима, да би се спречиле нежељене последице по функционисање Странке, разрешава председнике и распушта градске и општинске одборе Странке,

17) утврђује критеријуме за утврђивање листе кандидата за одборнике и посланике,

18) предлаже изборну листу за избор народних посланика,

19) обавља и друге послове у складу са Статутом и општим актима Странке, као и послове које му повере Скупштина и Главни одбор.

 

4. ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СТРАНКЕ

 

Члан 46.

Заменик председника Странке замењује председника Странке у случају његове спречености или одсутности и обавља послове које му повери председник Странке.

У случају престанка функције председника Странке, заменик председника Странке је дужан да сазове ванредну седницу Скупштине.

Заменик председника Странке за свој рад одговара Скупштини, Главном одбору и председнику Странке.

Мандат заменика председника Странке траје четири године.

 

а) Избор заменика председника странке

 

Члан 47.

Заменика председника бира Скупштина, на предлог председника Странке.

Предложени кандидат за заменика председника Странке је изабран ако је за њега гласала већина од присутних делегата.

У поступку избора и опозива заменика председника Странке примењују се одредбе Статута које се односе на поступак за избор и опозив председника Странке.

 

б) Престанак функције заменика председника странке

 

Члан 48.

Заменику председника Странке функција престаје истеком мандата.

Члан коме је истекао мандат заменика председника Странке може поново да буде биран на ту функцију.

Пре истека времена на које је биран, функција заменику председника Странке престаје: оставком, престанком чланства у Странци или опозивањем од стране Скупштине.

Скупштина може, већином од укупног броја делегата, да опозове заменика председника Странке ако не извршава одлуке Скупштине и ако не поштује Програм и акта Странке.

 

Члан 49.

Поступак за опозив заменика председника Странке покреће се на предлог председника Странке, Главног одбора или једне трећине делегата Скупштине.

Када овлашћени предлагач поднесе предлог за опозив заменика председника Странке, председник Странке, односно потпредседник Главног одбора кога овласти Главни одбор, дужан је да сазове ванредну седницу Скупштине, која одлучује о опозиву.

На седници, на којој је донела одлуку о опозиву заменика председника Странке, Скупштина бира новог заменика председника Странке.

 

5. ПОТПРЕДСЕДНИЦИ ГЛАВНОГ ОДБОРА

 

а) Избор потпредседника Главног одбора

 

Члан 50.

Главни одбор има шест потпредседника које бира на предлог председника Странке.

Предложени кандидат је изабран за потпредседника ако добије већину гласова од присутних чланова Главног одбора.

Мандат потпредседника Главног одбора траје четири године.

 

б) Престанак функције потпредседника Главног одбора

 

Члан 51.

Потпредседнику Главног одбора функција престаје истеком мандата.

Члан коме је истекао мандат потпредседника Главног одбора, може поново да буде биран на ту функцију.

Пре истека времена на које је биран, функција потпредседника Главног одбора престаје: оставком, престанком чланства у Странци или опозивањем од стране Главног одбора.

Главни одбор може, на предлог председника Странке, већином гласова од присутних чланова Главног одбора, да опозове потпредседника Главног одбора ако не извршава одлуке Скупштине, Главног одбора и председника Странке и ако не поштује Програм и акта Странке.

 

в) Надлежност

 

Члан 52.

Потпредседници Главног одбора помажу председнику Странке у остваривању функција Главног одбора Странке.

Потпредседници Главног одбора за свој рад одговарају председнику Странке и Главном одбору.

 

6. ПРЕДСЕДНИШТВО

 

а) Надлежност

 

Члан 53.

Председништво Странке је оперативно–политички орган Странке који редовно заседа, анализира актуелну политичку ситуацију, заузима опште политичке ставове и обавља друге послове неопходне за континуирано функционисање Странке.

Председништво Странке:

1) врши контролу рада представника Странке у власти,

2) именује и разрешава интернационалног секретара Странке, чланове Извршног одбора и председника Градског одбора Београд,

3) доноси одлуку о формирању републичких савета, утврђује делокруг и састав сваког појединачног савета Странке и именује председника савета на предлог председника Странке,

4) доноси одлуку о формирању Службе за информисање и именује и разрешава председника и чланове Службе за информисање,

5) доноси одлуке о изрицању дисциплинских мера члановима Председништва Странке,

6) доноси општа акта Странке из своје надлежности,

7) доноси акт којим се уређује начин рада Председништва,

8) обавља послове које му повере Главни одбор и председник Странке,

9) обавља друге послове у складу са Статутом и општим актима Странке.

 

б) Састав и избор

 

Члан 54.

Председништво Странке је састављено од педесет чланова.

Чланови Председништва могу бити: чланови по функцији и изабрани чланови.

Чланови по функцији су: председник Странке, заменик председника Странке, потпредседници Главног одбора и председник Извршног одбора.

Остале чланове Председништва именује, на предлог председника Странке, скупштина Странке из реда посебно заслужних чланова Странке, на период од четири године.

 

в) Престанак функције

 

Члан 55.

Члану Председништва престаје функција: оставком, истеком рока на који је изабран или престанком чланства у Странци.

Изабраним члановима Председништва функција може да престане и опозивом од стране Скупштине, односно разрешењем од стране Главног одбора.

Изабрани члан Председништва може да буде опозван, односно разрешен, ако не извршава одлуке Скупштине и Главног одбора и ако не поштује Програм и акта Странке.

Члану Председништва по функцији, функција у Председништву престаје и престанком мандата.

 

г) Сазивање и рад Председништва

 

Члан 56.

Радом Председништва руководи председник Странке, а у случају његовог одсуства заменик председника Странке или потпредседник Главног одбора кога чланови Председништва овласте.

Седница Председништва може да се одржи ако на њој присуствује више од половине чланова Председништва.

Председништво доноси одлуке већином од присутних чланова.

Сазивање и вођење седнице, гласање на седници Председништва, као и остала питања која нису утврђена Статутом уређују се актом којим се дефинише рад Председништва и другим актима Странке.

 

7. ИЗВРШНИ ОДБОР

 

Члан 57.

Извршни одбор је извршно–политички орган Главног одбора и Председништва.

 

а) Састав

 

Члан 58.

Извршни одбор чине председник, потпредседници и секретар Извршног одбора, председници савета Странке, председник Информативне службе Странке и чланови које именује Председништво Странке на предлог председника Странке.

 

б) Председник Извршног одбора

 

Члан 59.

Председника Извршног одбора бира и разрешава Главни одбор из реда својих чланова на предлог председника Странке, већином гласова од присутних чланова.

Мандат председника Извршног одбора траје четири године.

Председник Извршног одбора за свој рад одговара председнику Странке, Председништву и Главном одбору.

 

Члан 60.

Председнику Извршног одбора функција престаје истеком мандата.

Члан коме је истекао мандат председника Извршног одбора може поново да буде биран на ту функцију.

Пре истека времена на које је биран, функција председника Извршног одбора престаје: оставком, престанком чланства у Странци или опозивањем од стране Главног одбора.

Главни одбор може, на предлог председника Странке, већином од укупног броја чланова Главног одбора, да опозове председника Извршног одбора ако не извршава одлуке Главног одбора, Председништва, председника Странке или ако не поштује Програм и акта Странке.

 

в) Потпредседници и секретар Извршног одбора

 

Члан 61.

Извршни одбор има пет потпредседника и секретара које бира из реда својих чланова на предлог председника Извршног одбора, већином гласова од укупног броја чланова Извршног одбора.

Потпредседници и секретар Извршног одбора помажу председнику Извршног одбора у обављању послова из његове надлежности.

У случају спречености или одсутности председника Извршног одбора, руковођење Извршним одбором преузима један од потпредседника.

Мандат потпредседника и секретара Извршног одбора траје четири године.

Секретар Извршног одбора има заменика кога именује Извршни одбор, на предлог секретара Извршног одбора.

 

Члан 62.

Потпредседнику и секретару Извршног одбора функција престаје истеком мандата.

Члан коме је истекао мандат потпредседника или секретара Извршног одбора може поново да буде биран на ту функцију.

Пре истека времена на које је биран, функција потпредседника и секретара Извршног одбора престаје: оставком, престанком чланства у Странци, престанком чланства у Извршном одбору или опозивањем од стране Извршног одбора.

Извршни одбор може, на предлог председника Извршног одбора, већином од укупног броја чланова Извршног одбора, да опозове потпредседника или секретара Извршног одбора ако не извршава одлуке Главног одбора, председника Странке, Председништва и Извршног одбора или ако не поштује Програм и акта Странке.

 

г) Надлежност Извршног одбора

 

Члан 63.

Извршни одбор:

 1) спроводи одлуке Главног одбора, председника Странке и Председништва,

 2) доноси одлуке о облицима организовања и рада Странке на покрајинском, регионалном и локалном нивоу,

 3) прати, анализира и усклађује рад локалних органа Странке и предлаже мере,

 4) контролише вођење евиденције чланова и наплате чланарине,

 5) одлучује о оснивању одбора у земљи и иностранству,

 6) одлучује о разрешењу председника општинских и градских одбора,

 7) распушта општинске и градске одборе,

 8) стара се о регуларности изборног процеса у локалним организацијама у складу са општим актима Странке и даје сагласност за одржавање изборних скупштина општинских одбора,

 9) одлучује о приговорима на чињење и нечињење окружних, градских и општинских одбора,

10) доноси одлуке о изрицању дисциплинских мера члановима Странке, осим члановима Председништва,

11) доноси акта којима се дефинишу или ближе уређују питања утврђена актима других органа Странке и прописује обрасце утврђене другим актима Странке,

12) обавља административно–техничке послове за потребе Скупштине, Главног одбора и Председништва,

13) доноси акт којим се уређује начин рада Извршног одбора,

14) обавља послове које му повере председник Странке, Главни одбор и Председништво,

15) обавља друге послове у складу са Статутом и општим актима Странке.

 

д) Сазивање и рад Извршног одбора

 

Члан 64.

Рад Извршног одбора се одвија на седницама.

Седницу Извршног одбора сазива председник Извршног одбора

У случају одсуства председника Извршног одбора, седницом руководи један од потпредседника Извршног одбора кога чланови Извршног одбора овласте.

Председник Извршног одбора је дужан да закаже седницу Извршног одбора када то писмено затражи најмање половина чланова Извршног одбора.

Сваки члан Извршног одбора мора бити обавештен о времену и месту одржавања седнице.

Извршни одбор се састаје по потреби, а најмање једном месечно.

 

Члан 65.

Седница Извршног одбора може да се одржи ако је на њој присутно више од половине чланова Извршног одбора.

Извршни одбор доноси одлуке већином од присутних чланова, осим ако Статутом или општим актима Странке није предвиђено другачије.

Вођење седнице, гласање на седници Извршног одбора и остала питања која нису уређена Статутом, уређују се актом којим се дефинише рад Извршног одбора и осталим актима Странке.

На одлуку Извршног одбора се може уложити жалба Главном одбору.

 

8. СТАТУТАРНА КОМИСИЈА

 

Члан 66.

Статутарна комисија има председника и четири члана које бира и разрешава Скупштина на предлог председника Странке.

Чланови Статутарне комисије су, по правилу, правне струке.

Члану Статутарне комисије мандат траје четири године.

Избор и разрешење председника и чланова Статутарне комисије уређују се Пословником Скупштине.

 

Члан 67.

Статутарна комисија:

1) тумачи Статут и друга општа акта Странке,

2) припрема нацрт измена и допуна Статута, по одлуци Главног одбора или Председништва Странке,

3) припрема нацрт измена и допуна других општих аката Странке,

4) даје тумачење о усклађености одлука органа Странке са Статутом,

5) подноси извештај о раду Скупштини,

6) доноси акт којим се уређује начин рада Статутарне комисије.

Тумачење Статута и других општих аката Странке могу тражити сви органи у Странци.

Тумачење Статутарне комисије је обавезујуће за све органе, тела и чланове Странке.

 

9. НАДЗОРНИ ОДБОР

 

Члан 68.

Надзорни одбор је контролно–надзорни орган Странке.

Надзорни одбор чине председник и четири члана које бира и разрешава Скупштина Странке.

Члану Надзорног одбора мандат траје четири године.

Надзорни одбор:

1) обавља унутрашњу контролу финансијског пословања Странке контролисањем прихода Странке и употребе финансијских средстава Странке,

2) обавља унутрашњу контролу управљања имовином која је у власништву Странке или којом Странка располаже по другом основу,

3) подноси извештај о унутрашњој контроли финансијског пословања Главном одбору,

4) подноси извештај о свом раду Скупштини,

5) доноси акт којим се уређује начин рада Надзорног одбора.

Избор и разрешење председника и чланова Надзорног одбора, уређују се Пословником Скупштине.

Сваки члан Странке може да оствари увид у извештај Надзорног одбора.

 

10. ИЗБОРНИ ШТАБ

 

Члан 69.

У време избора, за потребе изборне кампање, формира се Изборни штаб Странке.

Чланови Изборног штаба су: шеф Изборног штаба, председник Странке, председник Извршног одбора, председник Службе за информисање и лица која именује председник Странке.

Шеф и чланови Изборног штаба могу бити и професионално ангажовани појединци који нису чланови Странке.

Изборним штабом руководи шеф Изборног штаба.

Изборни штаб:

1) руководи припремама за изборе и изборним активностима,

2) доноси план и програм изборних активности,

3) стара се о спровођењу изборне кампање,

4) стара се о дистрибуцији пропагандног и изборног материјала,

5) координира именовање и рад чланова органа и радних тела за спровођење избора у сталном и проширеном саставу, који су изабрани на предлог Странке,

6) обавља друге послове које му повере председник Странке, Главни одбор и Председништво.

Општински и градски одбори могу, за потребе изборне кампање, формирати локалне изборне штабове.

 

11. ЛОКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА

 

а) Месни одбор

 

Члан 70.

Месни одбор се формира ради спровођења политике Странке на делу територије општине или града.

Месни одбор се формира за подручје насељеног места, села или дела општине или града који се сматра заокруженом територијалном целином (месна заједница, бирачко место и сл.).

Надлежности месног одбора су:

1) оранизује и врши промоцију Странке на својој територији,

2) учлањује нове чланове,

3) редовно доставља општинском одбору информације о променама података везаним за чланове месног одбора (промена адресе, броја телефона и сл.),

4) именује делегате у изборну скупштину општинске организације Странке,

5) спроводи одлуке општинског одбора и осталих виших органа Странке,

6) организује и спроводи изборне активности,

7) предлаже општинском одбору кандидате за општинске одборнике и функционере у локалној власти,

8) обавља друге активности у складу са Статутом и другим актима Странке.

Месни одбор чине: председник месног одбора, потпредседници месног одбора, секретар месног одбора и сви чланови Странке са територије месног одбора.

Председника месног одбора бирају чланови месног одбора већином гласова од присутног броја чланова, уз поштовање кворума.

Председнику месног одбора функција престаје истеком мандата, оставком, престанком чланства у Странци, опозивом од стране месног одбора или разрешењем од стране окружног одбора.

На избор и престанак функције потпредседника и секретара месног одбора сходно се примењују правила о избору и престанку функције председника месног одбора.

Мандат председника, потпредседника и секретара месног одбора траје две године.

Месни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова месног одбора, уз поштовање кворума.

Одредбе овог члана које се односе на општинске одборе примењују се и на градске одборе.

 

б) Изборна скупштина општинског и градског одбора

 

Члан 71.

Изборна скупштина општинског одбора бира и опозива председника општинског одбора и делегате општинског одбора у скупштини Странке.

Изборну скупштину општинског одбора заказује општински одбор (повереник, повереници) уз претходну сагласност Извршног одбора.

Изборну скупштину општинског одбора чине делегати по функцији и изабрани делегати.

Делегати по функцији су председник општинског одбора (повереник, повереници), потпредседници, секретар, председници савета при општинском одбору и председници месних одбора (повереници).

Изабране делегате бирају месни одбори.

Мандат делегата изборне скупштине општинског одбора престаје: оставком, престанком чланства у Странци или сазивањем седнице изборне скупштине општинског одбора.

Делегату по функцији мандат престаје престанком функције.

Изборна скупштина општинског одбора може пуноважно да одлучује ако је на седници присутна већина од укупног броја делегата.

Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних делегата.

Одредбе овог члана које се односе на општинске одборе примењују се и на градске одборе.

 

в) Општински и градски одбор

 

Члан 72.

Општински и градски одбор  су органи Странке који се формирају ради спровођења политике Странке на територији општине, односно града.

Седиште општинског одбора је на територији општине, односно града.

Општински одбор:

 1) организује рад Странке на својој територији,

 2) води политику Странке на својој територији,

 3) спроводи одлуке виших органа Странке,

 4) решава о пријему у чланство,

 5) води евиденцију чланова са своје територије,

 6) на предлог председника општинског одбора бира и опозива потпредседнике, секретара, заменика секретара и благајника општинског одбора,

 7) бира и опозива изабране чланове општинског одбора,

 8) одлучује о формирању савета при општинским одборима уз претходну сагласност Извршног одбора и именује председнике, потпредседнике и чланове савета,

 9) одлучује о броју и формирању месних одбора, уз претходну сагласност Извршног одбора,

10) именује поверенике месног одбора,

11) одлучује по приговорима на чињење или нечињење месних одбора,

12) даје иницијативу окружном одбору за распуштање месних одбора,

13) даје иницијативу окружном одбору за резрешење председника месног одбора,

14) именује изборни штаб, организује и спроводи изборну кампању на својој територији,

15) предлаже кандидате за посланике у републичкој и покрајинским скупштинама,

16) предлаже кандидата за председника општине, односно градоначелника,

17) утврђује листу кандидата за одборнике у скупштини општине, односно града,

18) предлаже кандидате за градске одборнике са своје територије,

19) одлучује о коалицијама на локалном нивоу, уз сагласност председника Странке,

20) контролише рад страначких функционера у органима локалне власти,

21) обавља друге послове предвиђене Статутом и другим општим актима Странке.

Општински одбор чине чланови по функцији и изабрани чланови.

Чланови по функцији су председник, потпредседници и секретар општинског одбора, председник одборничке групе у локалној скупштини, председници савета при општинском одбору и сви председници (повереници) месних одбора који се налазе на подручју општинског одбора.

Изабране чланове бира и опозива општински одбор, већином гласова од укупног броја чланова општинског одбора.

Број изабраних чланова општинског одбора не може да пређе 10% од укупног броја чланова по функцији општинског одбора.

Мандат изабраним члановима општинског одбора траје две године.

Председника општинског одбора именује и опозива изборна скупштина општинског одбора.

Мандат председника општинског одбора траје две године.

Председнику општинског одбора функција престаје истеком мандата, оставком, престанком чланства у Странци, опозивањем од стране изборне скупштине општинског одбора или разрешењем од стране председника Странке или Извршног одбора.

Потпредседника и секретара општинског одбора бира општински одбор на предлог председника општинског одбора, већином гласова од укупног броја чланова општинског одбора.

Мандат потпредседника и секретара општинског одбора траје две године.

Потпредседнику и секретару општинског одбора функција престаје истеком мандата, оставком, престанком чланства у Странци или опозивом од стране општинског одбора.

Општински одбор може пуноважно да одлучује ако је на седници присутна четвртина од укупног броја чланова општинског одбора.

Општински одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова општинског одбора.

Већином од укупног броја чланова општинског одбора доносе се одлуке о избору и опозиву потпредседника, секретара, изабраних чланова општинског одбора и председника савета при општинском одбору, као и одлуке о кандидатима за посланике, председнике општина, градоначелнике и одборнике у локалној скупштини.

Одредбе овог члана које се односе на општинске одборе примењују се и на градске одборе.

 

г) Окружни одбор

 

Члан 73.

Окружни одбор је орган Странке који се формира ради спровођења политике Странке на територији управног округа.

Седиште окружног одбора је у седишту управног округа.

Окружни одбор:

 1) организује рад Странке на територији округа,

 2) води политику Странке на територији округа,

 3) спроводи одлуке виших органа Странке,

 4) надзире рад општинских одбора,

 5) одлучује о броју потпредседника општинских одбора са своје територије,

 6) утврђује предлог листе за посланике са своје територије, на основу предлога општинских одбора,

 7) одобрава кандидовање чланова Странке на самосталној листи или листи друге политичке странке, коалиције или групе грађана, уз сагласност председника Странке,

 8) именује изборни штаб, организује и спроводи изборну кампању на својој територији,

 9) даје мишљење Извршном одбору за распуштање општинских одбора,

10) контролише рад чланова Странке у органима локалне власти,

11) одлучује по приговорима и жалбама на чињења и нечињења општинских одбора,

12) обавља друге послове предвиђене Статутом и другим општим актима Странке.

Окружни одбор чине сви председници (повереници) општинских и градских одбора који се налазе на подручју окружног одбора.

Седницама окружног одбора председава председавајући окружног одбора.

Председавајући окружног одбора је председник општинског одбора на чијој територији се налази седиште управног округа.

Члану окружног одбора функција престаје престанком функције председника (повереника) општинског одбора.

Окружни одбор може пуноважно да одлучује ако је на седници присутна већина од укупног броја чланова окружног одбора.

Окружни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова окружног одбора.

Већином од укупног броја чланова окружног одбора доносе се одлуке о кандидатима за посланике.

Одредбе овог члана које се односе на општинске одборе примењују се и на градске одборе.

 

д) Организација Странке у граду Београду – Градски одбор Београд

 

Члан 74.

Градски одбор Београд је орган Странке који се формира ради спровођења политике Странке на територији града Београда.

Градски одбор Београд:

 1) организује рад Странке на територији града Београда,

 2) води политику Странке на територији града Београда,

 3) спроводи одлуке виших органа Странке,

 4) надзире рад општинских одбора на својој територији,

 5) одлучује о броју потпредседника општинских одбора са своје територије,

 6) даје мишљење Извршном одбору за распуштање општинских одбора,

 7) именује изборни штаб, организује и спроводи изборну кампању на својој територији,

 8) утврђује предлог листе за посланике са своје територије, на основу предлога општинских одбора,

 9) утврђује листу кандидата за одборнике у Скупштини града Београда, на основу предлога општинских одбора,

10) одобрава кандидовање чланова Странке на самосталној листи или листи друге политичке странке, коалиције или групе грађана, уз сагласност председника Странке,

11) контролише рад чланова Странке у органима локалне власти,

12) одлучује по приговорима и жалбама на чињења и нечињења општинских одбора са своје територије,

13) обавља друге послове предвиђене Статутом и другим општим актима Странке.

Градски одбор Београд чине чланови по функцији и изабрани чланови.

Чланови по функцији су председник, потпредседници и секретар градског одбора, председник одборничке групе у Скупштини града Београда, председници савета при градском одбору и сви председници (повереници) општинских одбора са територије града Београда.

Изабране чланове бира и опозива градски одбор, већином гласова од укупног броја чланова градског одбора.

Број изабраних чланова градског одбора не може да пређе 10% од укупног броја чланова по функцији градског одбора.

Мандат изабраним члановима градског одбора траје две године.

Председника Градског одбора Београд именује Председништво Странке на предлог председника Странке.

Мандат председника Градског одбора Београд траје две године.

Председнику Градског одбора Београд функција престаје истеком мандата, оставком, престанком чланства у Странци или разрешењем од стране Председништва Странке.

Потпредседнике и секретара Градског одбора Београд бира градски одбор на предлог председника градског одбора, већином гласова од укупног броја чланова.

Мандат потпредседника и секретара Градског одбора Београд траје две године.

Потпредседнику и секретару Градског одбора Београд функција престаје оставком, престанком чланства у Странци или опозивом од стране градског одбора.

Градски одбор Београд може пуноважно да одлучује ако је на седници присутна већина од укупног броја чланова градског одбора.

Градски одбор Београд доноси одлуке већином гласова присутних чланова градског одбора.

Већином од укупног броја чланова градског одбора доносе се одлуке о избору и опозиву потпредседника, секретара, изабраних чланова градског одбора и председника савета при градском одбору, као и одлуке о кандидатима за посланике, градоначелника и одборнике у Скупштини града Београда.

 

12. САВЕТОДАВНА И СТРУЧНА ТЕЛА СТРАНКЕ

 

Члан 75.

Саветодавна и стручна тела Странке су:

1) савети (Савети Странке и савети при општинским и градским одборима),

2) Служба за информисање,

3) интернационални секретар Странке,

4) посланичке и одборничке групе и чланови савета месних заједница,

5) фондације и институти чији је оснивач Странка,

6) Унија жена Српске напредне странке,

7) Унија младих Српске напредне странке,

8) Унија пензионера Српске напредне странке.

 

а) Савети

 

Члан 76.

Савети Странке су саветодавна тела Странке који прате и разматрају појаве из свог делокруга, предлажу решења и помажу у припреми остваривања Програма и стратегије Странке.

Делокруг, састав и председника сваког појединачног савета Странке одређује Председништво Странке на предлог председника Странке.

Одлуком о формирању савета Председништво Странке уређује његове надлежности и организацију.

О формирању савета при општинским и градским одборима одлучују општински и градски одбори у складу са актима Странке.

 

б) Служба за информисање

 

Члан 77.

Служба за информисање се формира ради обезбеђивања јавности рада Странке.

Службом руководи председник Службе за информисање кога именује Председништво на предлог председника Странке.

 

в) Интернационални секретар

 

Члан 78.

Интернационални секретар стара се о одржавању односа Странке са међународним организацијама и институцијама и координацији интернационалне међустраначке сарадње.

Интернационалног секретара бира и разрешава Председништво Странке на предлог председника Странке.

Интернационалном секретару мандат траје четири године.

Надлежности интернационалног секретара ближе се одређују одлуком Председништва Странке.

 

г) Посланичке и одборничке групе и чланови савета месних заједница

 

Члан 79.

Посланици Странке у Народној скупштини Републике Србије и у покрајинским скупштинама организују се у посланичке групе, у складу са законом и пословником скупштине.

Председник Странке, или лице које он овласти, координира радом посланичке групе и даје посланицима смернице за њихово деловање у Народној скупштини, односно у покрајинској скупштини.

Посланици су дужни да о свом раду подносе извештај Председништву Странке.

 

Члан 80.

Одборници Странке у скупштинама јединица локалне самоуправе организују се у одборничке групе, у складу са законом и пословником скупштине.

Председник општинског, односно градског одбора, или лице које он овласти, координира радом одборничке групе у скупштини општине, односно града, брине о раду чланова савета месних заједница и даје одборницима и члановима савета смернице за њихово деловање.

Одборници су дужни да о свом раду подносе извештај општинском, односно градском одбору.

 

д) Фондације и институти

 

Члан 81.

Ради остваривања доброчиних општекорисних циљева Странка може оснивати фондације и институте, у складу са важећим прописима Републике Србије.

Акт о оснивању фондације, односно института доноси Главни одбор.

 

ђ) Унија жена Српске напредне странке

 

Члан 82.

Унија жена Српске напредне странке је тело Странке које ради на унапређењу улоге жена у политичком животу и друштву и очувању традиционалних и породичних вредности.

Одлуку о формирању Уније жена Српске напредне странке доноси Главни одбор.

Одлуком о формирању именује се председник Уније жена Српске напредне странке и одређује њена структура и начин одлучивања.

Унија жена Српске напредне странке доноси, уз сагласност Главног одбора, акт којим дефинише облик и начин деловања.

 

е) Унија младих Српске напредне странке

 

Члан 83.

Унија младих Српске напредне странке је тело Странке чији је циљ активно укључивање младих чланова Странке у решавање проблема младих у Републици Србији и преузимање одговорности за формирање укупне политике земље, уз очување традиционалних вредности и интеграцију у савремене међународне токове.

Одлуку о формирању Уније младих Српске напредне странке доноси Главни одбор.

Одлуком о формирању именује се председник Уније младих Српске напредне странке и одређује њена структура и начин одлучивања.

Унија младих Српске напредне странке доноси, уз сагласност Главног одбора, акт којим дефинише облик и начин деловања.

 

ж) Унија пензионера Српске напредне странке

 

Члан 84.

Унија пензионера Српске напредне странке је тело Странке које афирмише активно учешће пензионисаних лица, чланова Странке, у проналажењу решења за побољшање квалитета живота најстаријих грађана Републике Србије.

Одлуку о формирању Уније пензионера Српске напредне странке доноси Главни одбор.

Одлуком о формирању именује се председник Уније пензионера Српске напредне странке и одређује њена структура и начин одлучивања.

Унија пензионера Српске напредне странке доноси, уз сагласност Главног одбора, акт којим дефинише облик и начин деловања.

 

IV. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА, СТИЦАЊЕ, КОРИШЋЕЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СРЕДСТВИМА СТРАНКЕ, ЛИЦА ОДГОВОРНА ЗА ПОСЛОВАЊЕ, ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА, ВОЂЕЊЕ КЊИГА И КОНТАКТ СА НАДЛЕЖНИМ ОРГАНОМ И НАЧИН ОБАВЉАЊА УНУТРАШЊЕ КОНТРОЛЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПОСЛОВАЊА

 

Члан 85.

Странка стиче средства из:

1) чланарине,

2) добровољних прилога,

3) поклона, завештања и легата,

4) буџета,

5) других извора у складу са законом.

 

Члан 86.

Имовина Странке је недељива и њоме располаже и управља председник Странке.

Непокретности које улазе у имовину Странке уписују се у јавне књиге.

Странка води своје финансијско–материјално пословање у складу са законом.

Странка води књиговодство о својим приходима и расходима.

За финансијско пословање, подношење извештаја, вођење књига и за остваривање контакта са надлежним органом одговорни су председник Странке и лица која он за то овласти.

 

Члан 87.

За обављање унутрашње контроле финансијског пословања Странке задужен је Надзорни одбор.

Начин вршења контроле дефинисан је чланом 68. овог статута.

 

V. ДОНОШЕЊЕ, ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА, СТАТУТА И ОПШТИХ АКАТА

 

1. Измене програма

 

Члан 88.

Поступак за измену Програма Странке покрећу Главни одбор и председник Странке.

Одлука о покретању поступка измене Програма Странке мора да буде образложена.

Председништво Странке израђује преднацрт новог Програма и упућује га на расправу свим органима Странке. Расправа траје најмање 15 дана.

Након спроведене расправе, на основу пристиглих ставова, Председништво Странке сачињава нацрт новог програма који доставља Главном одбору на разматрање.

Након разматрања и усвајања или одбацивања поднетих амандмана, Главни одбор утврђује предлог за измену програма и упућује га Скупштини на усвајање.

Скупштина гласањем за текст у целини доноси нови Програм већином гласова од укупног броја делегата.

 

2. Доношење и промена Статута

 

Члан 89.

Поступак за доношење Статута могу да покрену Главни одбор и Председништво Странке.

Одлука о покретању поступка доношења Статута садржи разлоге и састав комисије за промену Статута.

Комисија израђује преднацрт Статута и упућује га на расправу свим органима Странке. Расправа траје најмање 15 дана.

Након спроведене расправе, на основу пристиглих ставова, комисија, у складу са мишљењем Статутарне комисије, сачињава нацрт Статута који доставља Главном одбору на разматрање.

Након разматрања и усвајања или одбацивања поднетих амандмана, Главни одбор утврђује предлог Статута и упућује га Скупштини на усвајање.

Скупштина гласањем за текст у целини доноси Статут већином гласова од укупног броја делегата.

Измене и допуне Статута врше се на начин и по поступку за његово доношење.

 

3. Општа акта

 

Члан 90.

Питања која нису дефинисана овим Статутом уређују се осталим актима Странке.

Остала акта Странке доносе органи Странке у складу са својим надлежностима.

 

VI. ПРЕСТАНАК РАДА, МИРОВАЊЕ И ОБНОВА ДЕЛАТНОСТИ И НАЧИН РАСПОЛАГАЊА ИМОВИНОМ СТРАНКЕ У СЛУЧАЈУ ПРЕСТАНКА РАДА

 

Члан 91.

Одлуку о престанку рада, мировању и обнови делатности Странке доноси Главни одбор, на предлог председника Странке.

У случају престанка рада Странке, њена имовина се предаје грађанима Републике Србије.

Лице које је у тренутку престанка рада Странке било на функцији председника Странке, овлашћено је да предузима све правне послове који су неопходни да би се исплатили дугови Странке и да би се права из имовине Странке пренела на грађане Републике Србије.

 

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 92.

Поступци који до дана ступања на снагу овог статута нису окончани, окончаће се по одредбама Статута који је био на снази до дана ступања на снагу овог статута.

 

Члан 93.

Овај статут ступа на снагу даном доношења.

Ступањем на снагу овог статута престаје да важи Статут Странке усвојен 24. априла 2010. године.

 

У Београду, 18. јануара 2013. године.

 

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Главни oдбор

Александар Вучић, председник

 

 

 

 

Статут у пдф формату можете преузети овде

 

 

..............................

П Р А В И Л Н И Ц И 

..............................

На основу Члана 36. Статута Српске напредне странке, Главни одбор Српске напредне странке, на седници одржаној у Београду дана 18. јануара 2013. године, доноси

 

 

П Р А В И Л Н И К   О   Ч Л А Н С Т В У

СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ

 

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Правилником о чланству Српске напредне странке (у даљем тексту:Правилник) уређују се:

1)     

учлањење, садржина приступнице и чланске карте,

2)     

начин евидентирања, ажурирања и чувања евиденције чланова и плаћања чланарине,

3)     

престанак чланства,

4)     

друга питања која се тичу чланства у Странци.

 

Члан 2.

Члан Српске напредне странке (у даљем тексту: Странке) може да буде сваки пунолетни држављанин Републике Србије, који прихвата Програм и Статут Странке, који добровољно потпише приступницу и који својим понашањем не наноси штету угледу Странке.

Члан Странке не може да буде припадник друге политичке странке или друге политичке организације која узима учешће на изборима.

Својство члана Странке стиче се учлањењем, прихватањем одлуке о именовању за почасног члана или приступањем Странци других политичких организација у целини.

 

II. ЧЛАНСТВО

 

a) Учлањење

 

Члан 3.

Поступак за учлањење кандидата за чланство у Странци покреће се потписивањем и предајом приступнице надлежном општинском који делује на територији општине или града у коме кандидат има пребивалиште, односно боравиште.

 

Члан 4.

Приступница садржи основне податке о кандидату.

Детаљан садржај приступнице и њен изглед и форму дефинише Извршни одбор.

Приступница садржи обавезне податке:

1)     

име и презиме кандидата,

2)     

ЈМБГ,

3)     

број личне кате,

4)     

адреса пребивалишта (адреса из личне карте),

5)     

адреса боравишта (адреса која опредељује припадност месном одбору у коме ће кандидат остваривати своја права као члан Странке; попуњава се у случају да кандидат не борави на адреси уписаној у личној карти),

6)     

образовање (степен стручне смене),

7)     

звање стечено образовањем,

8)     

број телефона,

9)     

датум и место учлањења.

Кандидат је дужан да у приступницу унесе истините податке.

 

Члан 5.

Попуњену приступницу општинском одбору доставља кандидат лично или члан Странке пред којим је кандидат попунио приступницу.

Уколико је приступница попуњена пред чланом Странке, члан је дужан да исту достави општинском одбору најкасније у року од осам дана од њеног попуњавања.

Уколико је приступница достављена ненадлежном органу Странке, исти је дужан да приступницу проследи надлежном општинском одбору у року од осам дана од дана пријема.

 

Члан 6.

Поступак учлањења може да се покрене и електронским путемдостављањем података о кандидату на електронску адресу надлежног општинског одбора.

Општински одбор је дужан да ступи у контакт са кандидатом пријављеним електронским путем и омогући му да уредно попуни приступницу.

Уколико се кандидат електронским путем пријави ненадлежном општинском одбору, исти је дужан да електронску пријаву проследи надлежном општинском одбору.

Пријава достављена електронским путем мора да садржи податке о кандидату који ће општинском одбору омогућити успостављање контакта са кандидатом.

 

Члан 7.

Општински одбор је дужан да у року од 30 дана од пријема приступнице утврди да ли кандидат испуњава услове за учлањење и да о томе обавести кандидата.

Ако општински одбор у року од 30 дана од пријема приступнице не донесе другачију одлуку или о донетој одлуци не обавести кандидата, сматраће се да је прихватио учлањење.

 

Члан 8.

На одлуку о одбијању учлањења кандидат може поднети приговор окружном одбору у року од осам дана од пријема одлуке.

На одлуку о прихватању учлањења, сваки члан Странке може поднети приговор окружном одбору, у року од осам дана од доношења одлуке о учлањењу, односно од истека рока за доношење одлуке о прихватању учлањења.

 

Члан 9.

Приговор из члана 8. овог правилника се предаје општинском одбору у писаном облику.

Општински одбор је дужан да окружном одбору достави приговор, са писаним изјашњењем о приговору, у року од осам дана од пријема приговора.

Окружни одбор је дужан да на првој наредној седници размотри приговор и да одлуку о приговору достави подносиоцу приговора и општинском одбору.

Против одлуке окружног одбора донете по приговору, подносилац приговора може уложити жалбу Извршном одбору у року од осам дана од пријема одлуке о приговору.

Жалба се предаје окружном одбору у писаном облику.

Окружни одбор је дужан да Извршном одбору достави жалбу, са писаним изјашњењем о жалби и свим списима предмета, у року од осам дана од пријема жалбе.

Извршни одбор је дужан да одлучи о жалби на првој наредној седници.

Одлука Извршног одбора је коначна и против ње не могу да се подносе правни лекови.

 

Члан 10.

Након завршеног поступка учлањења кандидат постаје члан Странке и стиче сва права.

 

б) Почасни члан

 

Члан 11.

За почасног члана Странке може да буде именован држављанин Републике Србије или страни држављанин који је дао изузетан допринос раду Странке или промовисању и остваривању начела којима је Странка привржена.

Одлуку о именовању почасног члана Странке доноси Главни одбор на предлог Председништва.

Одлука Главног одбора о именовању почасног члана је коначна и против ње не могу да се подносе правни лекови.

 

в) Учлањење приступањем других политичких организација у Странку

 

Члан 12.

Главни одбор може, по прибављеном мишљењу председника Странке, да одобри члановима друге политичке странке, односно политичке организације да у целини приступе Странци, под условом да претходно угасе политичку странку, односно политичку организацију.

Одлука Главног одбора, којом се одобрава приступање политичких организација Странци, је коначна и против ње се не могу подносити правни лекови.

Увођење у евиденцију чланова сваког појединачног члана политичке организације која приступа Странци врши се у складу са осталим одредбама овог правилника.

 

г) Евиденција чланова

 

Члан 13.

Евиденција чланова Странке води се електронски, у оквиру јединственог и повезаног рачунарског система.

Извршни одбор врши надзор над вођењем евиденције чланова Странке и одређује начин евидентирања, ажурирања и чувања евиденције чланова Странке.

Општински одбор је дужан да води дневно ажурну евиденцију нових чланова Странке са своје територије.

Секретар општинског одбора или лице које он овласти дужан је да, по пријему приступнице, а пре уноса података о члану у евиденцију чланства, контактира кандидата за чланство и потврди податке из приступнице.

 

Члан 14.

Сваки члан Странке је дужан да о промени личних података извести надлежни месни одбор.

О промени података попуњава се образац чији изглед и форму дефинише Извршни одбор.

Председник месног одбора дужан је да образац са промењеним подацима достави у што краћем року општинском одбору који је, одмах по пријему информација, обавезан да наведене промене евидентира у бази чланова.

Секретар општинског одбора или лице које он овласти дужан је да, по пријему обрасца о промени података, а пре уноса исправке у базу чланства, контактира члана и потврди промену података.

 

Члан 15.

Општински одбор издаје ажуран списак чланова месног одбора председнику (поверенику), потпредседнику или секретару месног одбора.

 

д) Архивирање приступница

 

Члан 16.

Архивирање приступница, као оригиналних докумената, врши се у седишту Странке.

Општински одбори су дужни да фотокопије приступница чувају у сопственој архиви.

Обрасци са промењеним подацима о члану чувају се у архиви општинског одбора, уз фотокопију приступнице, као њен прилог.

Место, услови и начин чувања архиве уређује се посебним актима Странке.

 

ђ) Чланска карта

 

Члан 17.

Члану Странке издаје се чланска карта.

Извршни одбор уређује садржину и изглед чланске карте.

Обавезни подаци које чланска карта треба да садржи су име, презиме, ЈМБГ члана и број чланске карте.

 

Члан 18.

Извршни одбор задужен је за израду чланских карти.

Обавеза је Извршног одбора да, одмах по изради, чланску карту достави надлежном општинском одбору.

О примопредаји чланских карти извршеној између Извршног одбора и надлежног општинског одбора сачињава се записник са евиденцијом чланских карти. Изглед и форму обрасца записника дефинише Извршни одбор.

Општински одбор је дужан да чланску карту достави члану у року од тридесет дана од дана пријема.

О примопредаји чланске карте извршеној између општинског одбора и члана сачињава се потврда. Изглед и форму обрасца потврде дефинише Извршни одбор.

 

е) Чланарина

 

Члан 19.

Чланарина је новчани износ који члан Странке на годишњем нивоу плаћа на начин и под условима утврђеним законом, Статутом, овим правилником и другим актима.

Члан Странке је дужан да редовно плаћа чланарину.

Рок за уплату чланарине је 1. април текуће године.

Обавеза новог члана Странке је да чланарину за текућу годину плати у року од три месеца од дана пријема у чланство.

Висину годишње чланарине одређује Главни одбор на предлог Извршног одбора.

 

Члан 20.

Општински одбор може, за сваку текућу годину, ослободити плаћања чланарине члана Странке који због тешких имовинских прилика није у могућности да плати чланарину.

Одлуку о ослобађању од плаћања чланарине општински одбор доноси на захтев члана или месног одбора којем члан припада.

 

Члан 21.

Општински одбор је дужан да води дневно ажурну евиденцију наплате чланарине на својој територији.

Окружни одбор квартално извештава Извршни одбор о наплати чланарине на својој територији.

Извршни одбор врши надзор над наплатом чланарине и о томе извештава више органе Странке.

 

ж) Права чланова

 

Члан 22.

Члан Странке има право да:

1)     

равноправно учествује у активностима Странке,

2)     

слободно изражава своје мишљење у оквиру Странке,

3)     

слободно даје предлоге и покреће иницијативе које нису у супротности са Статутом, другим актима и основним програмским циљевима Странке,

4)     

учествује у утврђивању и остваривању политике Странке,

5)     

буде информисан о активностима Странке,

6)     

бира и буде биран у све органе Странке,

7)     

буде кандидат Странке на изборима за органе власти,

8)     

добије заштиту Странке ако буде угрожен због обављања страначких активности,

9)     

остварује друга права предвиђена Статутом и општим актима Странке.

 

Члан 23.

Члан Странке може материјално да помаже Странку у облику прилога и других облика помоћи утврђених законом.

Због давања материјалне помоћи Странци, нико не може да оствари додатна или посебна права.

 

з) Права мањине

 

Члан 24.

Члан Странке не може да буде позван на одговорност због изнетог мишљења или гласања у оквиру органа Странке.

 

и) Обавезе чланова

 

Члан 25.

Члан Странке је дужан да:

1)     

заступа и остварује програмске циљеве, политичке ставове и одлуке Странке,

2)     

поштује Статут и одлуке органа Странке,

3)     

се ангажује на очувању и унапређењу угледа Странке,

4)     

се у изборној кампањи залаже за успех Странке на изборима,

5)     

изађе на изборе и гласа за кандидате Странке,

6)     

редовно плаћа годишњу чланарину,

7)     

испуњава и остале обавезе у складу са Статутом и општим актима Странке.

 

ј) Дисциплинска одговорност чланова

 

Члан 26.

За поступке којима наноси штету угледу и интересима Странке члан одговара политички и дисциплински.

Члан Странке који крши одредбе Статута и општих аката Странке, програмска начела и циљеве Странке или не спроводи одлуке органа Странке подлеже дисциплинској одговорности. Против њега се спроводи дисциплински поступак и изричу се дисциплинске мере.

 

к) Суспензија због неплаћања чланарине

 

Члан 27.

Члан Странке привремено губи право да бира и буде биран у органе Странке, односно да буде кандидат Странке на изборима за органе власти уколико му надлежни орган изрекне меру суспензије ако у прописаном року не плати чланарину за текућу годину.

Одлуку о суспензији члана због неплаћања чланарине доноси надлежни општински одбор.

Одлуку о суспензији општински одбор доставља месном одбору и суспендованом члану.

 

Члан 28.

Против одлуке општинског одбора о суспензији суспендовани члан може да поднесе приговор окружном одбору у року од осам дана од дана пријема одлуке.

Окружни одбор је дужан да на првој наредној седници размотри приговор и да одлуку о приговору достави подносиоцу приговора и општинском одбору.

Против одлуке окружног одбора донете по приговору, подносилац приговора може да уложи жалбу Извршном одбору у року од осам дана од пријема одлуке о приговору.

Жалба се предаје окружном одбору у писаном облику.

Окружни одбор је дужан да Извршном одбору достави жалбу, са писаним изјашњењем о жалби и свим списима предмета, у року од осам дана од пријема жалбе.

Извршни одбор је дужан да одлучи о жалби на првој наредној седници.

Одлука Извршног одбора је коначна и против ње не могу да се  подносе правни лекови.

О жалби члана Председништва, члана Главног одбора и члана Извршног одбора одлучује Главни одбор на првој седници након подношења жалбе.

 

Члан 29.

Лицу које је суспендовано због неплаћања чланарине суспензија траје све док не плати чланарину или док га општински одбор не ослободи плаћања чланарине због тешких имовинских прилика.

 

Члан 30.

Органи Странке су дужни да без одлагања констатују суспензију и престанак суспензије у евиденцији чланства.

 

л) Престанак чланства

 

Члан 31.

Чланство у Странци престаје:

1)     

смрћу члана,

2)     

иступањем из Странке,

3)     

искључењем из Странке,

4)     

брисањем због учлањења у другу политичку странку,

5)     

брисањем због кандидовања на изборима на самосталној листи или листи друге политичке странке, коалиције или групе грађана, без сагласности Странке.

 

Члан 32.

Изјава о иступању из Странке подноси се надлежном општинском одбору у писаном облику, усмено на записник пред надлежним општинским одбором или изјавом датом у писаним, односно електронским медијима.

Лице које је иступило из Странке стиче право поновног учлањења након истека две године од престанка чланства.

Када за то постоје нарочито оправдани разлози, Председништво може, на образложени предлог Извршног одбора, да дозволи поновно учлањење пре истека прописаног рока.

 

Члан 33.

Престанак чланства лицу које се учланило у другу политичку странку, односно које се без сагласности Странке кандидовало на самосталној листи, на листи друге политичке странке, коалиције или групе грађана, констатује се одлуком општинског одбора у чијој се евиденцији води.

Одлуку о престанку чланства по основу става 1. овог члана општински одбор доставља лицу којем је престало чланство у Странци.

 

Члан 34.

Лице којем је, по основу члана 31. овог правилника, престало чланство у Странци може да против одлуке општинског одбора поднесе приговор окружном одбору у року од осам дана од дана пријема одлуке.

Окружи одбор је дужан да на првој наредној седници размотри приговор и да одлуку о приговору достави подносиоцу приговора и општинском одбору.

Против одлуке окружног одбора донете по приговору, подносилац приговора може да уложи жалбу Извршном одбору у року од осам дана од пријема одлуке о приговору.

Жалба се предаје окружном одбору у писаном облику.

Окружни одбор је дужан да Извршном одбору достави жалбу, са писаним изјашњењем о жалби и свим списима предмета, у року од осам дана од пријема жалбе.

Извршни одбор је дужан да одлучи о жалби на првој наредној седници.

Одлука Извршног одбора је коначна и против ње не могу да се подносе правни лекови.

О жалби члана Председништва, члана Главног одбора и члана Извршног одбора одлучује Главни одбор на првој седници након подношења жалбе.

 

Члан 35.

Лице коме је престало чланство због учлањења у другу политичку странку, односно неовлашћеног кандидовања на самосталној листи или листи друге политичке странке, коалиције или групе грађана, стиче право поновног учлањења након истека рока од четири године од престанка чланства, а право да буде биран у органе Странке и да буде кандидат Странке на изборима за органе власти, стиче након две године од поновног учлањења.

Када за то постоје нарочито оправдани разлози, Главни одбор може, на образложени предлог Председништва, да дозволи поновно учлањење, избор у органе Странке и кандидовање у име Странке на изборима за органе власти, пре истека прописаног рока.

 

Члан 36.

У случају да општински, окружни, Извршни одбор, Председништво или Главни одбор Странке не поступе у складу са одредбама чл. 32, 33, 34. и 35. овог правилника у прописаним роковима, председник Странке је овлашћен да сам донесе одлуку.

 

Члан 37.

Органи Странке су дужни да без одлагања упишу престанак чланства у евиденцију чланства.

 

IIIПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 38.

Одредбе овог правилника које се односе на општинске одборе примењују се и на градске одборе.

 

Члан 39.

Поступак за промену овог правилника може покренути било који члан или орган Странке.

Извршни одбор даје мишљење на предлог промене пре доношења одлуке Главног одбора о усвајању.

 

Члан 40.

Обавезује се Извршни одбор да дефинише изглед и форму образаца предвиђених овим правилником.

Коришћење наведених образаца је обавезно.

Обрасци који не садрже потпис овлашћених лица сматрају се неважећим.

 

Члан 41.

Овај правилник ступа на снагу даном доношења.

 

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Главни одбор

 

Александар Вучић, председник

 

 ..............................

 

 

На основу Члана 36. Статута Српске напредне странке, Главни одбор Српске напредне странке, на седници одржаној у Београду дана 18. јануара 2013. године, доноси

 

 

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОМ ПОСТУПКУ

СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ

 

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Правилником о дисциплинском поступку Српске напредне странке (у даљем тексту: Правилник) утврђују се органи, надлежност, дисциплинске мере, као и ток дисциплинског поступка.

 

Члан 2.

За поступке којима наноси штету угледу и интересима Српске напредне странке (у даљем тексту: Странке) члан одговара политички и дисциплински.

Члан Странке који крши одредбе Статута и општих аката Странке, програмска начела и циљеве Странке или не спроводи одлуке органа Странке подлеже дисциплинској одговорности. Против њега се спроводи дисциплински поступак и изричу се дисциплинске мере.

 

II. НАДЛЕЖНОСТ И ОРГАНИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА

 

Члан 3.

Дисциплински поступак могу да покрену: председник Странке, заменик председника Странке и Извршни одбор.

Председник Странке и заменик председника Странке могу да покрену дисциплински поступак против сваког члана Странке.

Извршни одбор не може да покрене дисциплински поступак против чланова Председништва Странке.

 

Члан 4.

Дисциплински поступак покреће се на основу дисциплинске пријаве или сопственог сазнања.

Дисциплинску пријаву може да поднесе сваки члан Странке.

 

Члан 5.

Дисциплински поступак води дисциплинска комисија коју формира председник Странке, заменик председника Странке или председник Извршног одбора Странке.

За чланове Председништва Странке дисциплински поступак у првом степену води се пред Председништвом Странке, односно дисциплинском комисијом коју образује председник Странке, односно заменик председника Странке, као радно тело.

За остале чланове Странке дисциплински поступак у првом степену води се пред Извршним одбором, односно дисциплинском комисијом коју образује председник Извршног одбора као радно тело.

Дисциплинска комисија има председника и два члана.

Дисциплинска комисија води поступак и након спроведеног поступка предлаже одлуку.

Дисциплинска комисија одлучује већином гласова чланова комисије.

Дисциплинска комисија може закључком да одбаци дисциплинску пријаву.

 

III. ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ

 

Члан 6.

Дисциплинске мере су: опомена, суспензија чланских права и искључење.

Приликом одмеравања казне и одређивања времена трајања суспензије, дисциплински орган ће посебно узети у обзир тежину повреде и раније изречене дисциплинске мере.

 

Члан 7.

Опомена се изриче за лакше повреде Статута, других аката Странке и страначке дисциплине.

 

Члан 8.

Суспензија чланских права подразумева замрзавање чланских права, функција, могућност кандидовања на функције у странци...

Суспензија чланских права као дисциплинска мера се изриче за: ускраћивање подршке Странци на изборима и за друге теже облике повреде Статута, других аката и страначке дисциплине.

За време трајања, члану коме је суспензија изречена, ускраћује се коришћење чланских права.

Члану коме је изречена мера суспензије чланских права због ускраћивања подршке Странци на изборима и за друге теже облике повреде Статута, других аката и страначке дисциплине, чланска права се ускраћују од момента доношења коначне одлуке о изрицању.

 

Члан 8.

Изузетно од правила дефинисаних овим правилником, дисциплинску меру суспензије чланских права због неплаћања чланарине може да изрекне градски, односно општински одбор, у складу са Правилником о чланству и осталим актима Странке.

 

Члан 9.

Из Странке се искључује лице које је осуђено за кривично дело због злоупотребе или неправилног вршења функције у Странци или јавне функције на коју је постављено као кандидат Странке.

Искључење из Странке изриче се и за тешке повреде Статута, аката Странке и страначке дисциплине које су нанеле штету угледу Странке.

Члану коме је изречена мера искључења, чланска права престају од момента доношења коначне одлуке.

Члан који је искључен из Странке стиче право поновног учлањења након истека две године од искључења.

 

IV. ТОК ДИСЦИПЛИНСКОГ ПОСТУПКА

 

А. Првостепени поступак

 

Члан 10.

Дисциплинска пријава се подноси надлежном органу у два примерка: за првостепени дисциплински орган и за лице против кога се подноси дисциплинска пријава.

Ненадлажни орган коме је поднета дисциплинска пријава дужан је да у року од осам дана проследи исту надлежном органу.

ДЕФИНИСАТИ САДРЖАЈ ДИСЦИПЛИНСКЕ ПРИЈАВЕ, КАКО БИ НЕПОТПУНЕ МОГЛЕ БИТИ ОДБАЧЕНЕ

ДЕФИНИСАТИ СВЕ ТАКО ДА НЕПОТПУНА МОЖЕ БИТИ ОДБАЧЕНА, АЛИ И ДА НЕ МОРА, АКО СЕ ИЗ САДРЖАЈА ЗАКЉУЧУЈЕ ДА ИМА ОСНОВА ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА

 

Члан 11.

По пријему дисциплинске пријаве надлежни орган формира комисију за спровођење дисциплинског поступка у складу са Чланом 5. овог Правилника.

Дисциплинска комисија закључком одбацује застарелу или неосновану дисциплинску пријаву.

Закључак се доставља подносиоцу дисциплинске пријаве који може да уложи жалбу првостепеном органу у року од осам дана од дана пријема.

 

Члан 12.

Уколико сматра да постоји основ за покретање дисциплинског поступка дисциплинска комисија доноси решење и спроводи дисциплински поступак.

Лицу против којег је покренут дисциплински поступак, дисциплинска комисија ће доставити решење о покретању дисциплинског поступка и дисциплинску пријаву.

Дисциплинска комисија заказује претрес на који обавезно позива: подносиоца дисциплинске пријаве, лице против којег је покренут дисциплински поступак и сведоке.

Лице против којег је покренут дисциплински поступак мора на неспоран начин бити обавештено о месту и времену одржавања дисциплинског претреса, најкасније осам дана пре одржавања претреса.

У дисциплинском поступку дисциплинска комисија изводи све доказе наведене у дисциплинској пријави, као и доказе за које сматра да су неопоходни за правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања (изјаве, документа и слично).

 

Члан 13.

Решење о покретању дисциплинског поступка садржи:

1.      

назив органа и састав дисциплинске комисије,

2.      

подаци о члану против кога се покреће дисциплински поступак (име и презиме, ЈМБГ, адреса, општински одбор, месни одбор, бр. чланске карте),

3.      

опис почињене повреде, квалификацију почињене повреде, време и слично,

4.      

докази: изјаве, списе и слично,

5.      

предлог дисциплинске мере из дисциплинске пријаве,

6.      

овера доносиоца решења.

Изглед и форму обрасца решења о покретању дисциплинског поступка дефинише Извршни одбор.

Уколико је уједно одређен и датум расправе, уз решење о покретању дисциплинског поступка се доставља и позив за расправу.

 

Члан 14.

Поступак пред дисциплинском комисијом почиње читањем дисциплинске пријаве, након чега се отвара претрес.

Током претреса се изводе докази.

Члану против кога се води дисциплински поступак мора се омогућити да изнесе одбрану.

Након завршеног доказног поступка, председник закључује претрес.

 

Члан 15.

Првостепени орган одлучује на затвореној седници, без присуства странака у поступку, а сагласно предлогу дисциплинске комисије.

Дисциплинску меру предлаже председник првостепеног органа, на предлог дисциплинске комисије.

Уколико предлог не добије већину,на гласање се ставља други предлог.

 

Члан 16.

Првостепени дисциплински орган може да:

-         

одбије предлог као неоснован и ослободи члана од одговорности,

-         

утврди да је члан одговоран и изрекне једну од дисциплинских мера.

 

Члан 17.

Одлука о изрицању дисциплинске мере садржи:

1.      

преамбулу: назив органа, број, датум и место одржавања седнице и на основу ког акта и члана,

2.      

изреку: име, презиме и адресу члана коме се изриче мера, опис учињене повреде са наводом акта и члана и одлуку о врсти дисциплинске мере;

3.      

образложење: опис учињене повреде са понуђеним доказима, докази којима се утврђују одлучне чињенице и отежавајуће и олакшавајуће околности,

4.      

поуку о правном леку: рок и назив органа коме се подноси жалба.

 

Члан 18.

Одлуку о изрицању дисциплинске мере, првостепени орган дужан је да достави члану коме је изречена дисциплинска мера и подносиоцу пријаве.

Од дана доношења решења о покретању дисциплинског поступка до доношења првостепене одлуке не може да протекне више од шездесет дана.

 

НАКОН ИЗРИЦАЊА ПРВОСТЕПЕНЕ МЕРЕ ЧЛАНУ ПРИВРЕМЕНО МИРУЈУ ЧЛАНСКА ПРАВА ДО КОНАЧНОСТИ ОДЛУКЕ – ДЕФИНИСАТИ ЈАСНО

 

Б. Другостепени поступак

 

Члан 19.

Жалбу на одлуку првостепеног органа могу поднети: члан коме је изречена мера и подносилац дисциплинске пријаве.

О жалби на одлуку првостепеног дисциплинског органа одлучује Главни одбор.

Жалба се подноси Главном одбору, а преко првостепеног органа у року одосам дана од дана пријема одлуке.

 

Члан 20.

По пријему жалбе, првостепени орган је дужан да, у року од осам дана од дана пријема, са свим документима (пријава, претходни поступак, изјаве, записник са расправе, одлука о дисциплинској мери и др.), као и са евентуалним одговором на наводе из жалбе, достави Главном одбору.

 

Члан 21.

Главни одбор по жалби одлучује по правилу без присуства странака.

Ради разјашњења појединих околности Главни одбор може да позове одређена лица или затражи писано изјашњење или списе.

Главни одбор може да:

-         

жалбу одбаци као неблаговремену или изјављену од неовлашћеног лица,

-         

жалбу одбије и потврди првостепену одлуку,

-         

жалбу усвоји и:

а) укине првостепену одлуку и врати је на поновно одлучивање;

б) преиначи одлуку о дисциплинској мери;

в) ослободи члана од одговорности.

Главни одбор је дужан да одлучи по жалби на првој наредној седници од дана њеног пријема.

 

Члан 22.

Одлука првостепеног органа на коју није изјављена жалба и одлука Главног одбора су коначне.

Коначне одлуке о дисциплинској мери се достављају: учесницима у поступку, Извршном одбору и надлежном градском, односно општинском одбору.

 

V. ЗАПИСНИЦИ

 

Члан 23.

Током вођења поступка пред дисциплинском комисијом води се записник.

Функцију записничара врши члан дисциплинске комисије.

Записник садржи време и место одржавања седнице, број и имена присутних чланова, кратак садржај дискусија, резултате гласања и садржај одлуке.

Записник потписују председник дисциплинске комисије и записничар.

Изглед и форму обрасца записника дефинише Извршни одбор.

На основу записника сачињава се одлука у смислу Члана 17. овог Правилника.

 

VI. ЗАСТАРЕЛОСТ

 

Члан 24.

Покретање и вођење дисциплинског поступка застарева за годину дана од дана учињене дисциплинске повреде.

 

VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 25.

Поступак за промену овог Правилника може покренути било који члан или орган Странке.

Извршни одбор даје мишљење на предлог промене пре доношења одлуке Главног одбора о усвајању.

 

Члан 26.

Обавезује се Извршни одбор да дефинише изглед и форму образаца предвиђених овим Правилником.

Коришћење наведених образаца је обавезно.

Поднесци који не садрже потпис овлашћених лица сматрају се неважећим.

 

Члан 27.

Дисциплински поступци покренути по одредбама Статута из априла 2010. године водиће се и окончати по одредбама које су важиле на дан покретања поступка.

 

Члан 28.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

 

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Главни одбор

 

Александар Вучић, председник

 

 ................................

 

На основу Члана 36. СтатутаСрпске напредне странке, Главни одбор Српске напредне странке, на седници одржаној у Београду дана 18. јануара 2013. године, доноси

 

 

П Р А В И Л Н И К   О   Л О К А Л Н О Ј   О Р Г А Н И З А Ц И Ј И

СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ

 

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Правилником о локалној организацији Српске напредне странке (у даљем тексту: Правилник) уређује се структуралокалне организације Српске напредне странке (у даљем тексту: Странке) кроз:

-         

формирање и састав месних, општинских, градских и окружних одбора,

-         

састав, избор, рад и разрешење органа локалне организације,

-         

друга питања од значаја за локалну организацију.

 

II. СТРУКТУРА ЛОКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

 

Члан 2.

Локалну организацију чине:

-         

месни одбори,

-         

изборне скупштине општинских одбора и градских одбора са статусом општинских одбора (у даљем тексту: изборне скупштине општинских одбора),

-         

општински одбори и градски одбори са статусом општинских одбора (у даљем тексту: општински одбори),

-         

окружни одбори,

-         

Градски одбор Београд са статусом окружног одбора.

Саставни део локалне организације чине и савети при општинским и градским одборима, одборнички клубови у локалним скупштинама и чланови савета месних заједница. Њихов рад дефинисан је посебним актима Странке.

 

А. МЕСНИ ОДБОР

 

Члан 3.

Месни одбор се формира ради спровођења политике Странке на делу територије општине или града.

Месни одбор се, по правилу, формира за подручје једне месне заједнице.

Месни одбор се, уз претходну сагласност Извршног одбора, може формирати и за подручје насељеног места, села, дела општине или дела града који се сматра заокруженом територијалном целином (бирачко место и сл.).

Општински одбор утврђује број месних одбора и територију за коју се формира сваки од њих.

 

А. Надлежности

 

Члан 4.

Надлежности месног одбора су:

1.      

организује и врши промоцију Странке на својој територији;

2.      

учлањује нове чланове;

3.      

редовно доставља општинском одбору информације о променама података везаним за чланове месног одбора (промена адресе, броја телефона и сл.);

4.      

именује делегате у изборну скупштину општинске организације Странке;

5.      

спроводи одлуке општинског одбора и осталих виших органа Странке;

6.      

организује и спроводи изборне активности;

7.      

предлаже општинском одбору кандидате за општинске одборнике и функционере у локалној власти;

8.      

обавља друге активности у складу са Статутом и другим актима Странке.

 

Б. Састав

 

Члан 5.

Оформљени месни одбор чине: председник месног одбора, потпредседници месног одбора, секретар месног одбора и сви чланови Странке са територије тог месног одбора.

Припадност члана Странке месном одбору одређена је адресом пребивалишта или боравишта.

Председник, потпредседник и секретар месног одбора бирају се из редова чланова Странке са територије тог месног одбора.

 

Члан 6.

У случају да на одређеној територији није формиран месни одбор састав месног одбора чини повереник кога именује општински одбор и сви чланови Странке са територије тог месног одбора.

Општински одбор именује повереника месног одбора и када је месни одбор распуштен или ако на територији месног одбора има мање од десет чланова Странке.

Дужност повереника је да у што краћем року припреми месни одбор за формирање.

Повереник за свој рад одговара општинском одбору и доноси све одлуке у име месног одбора, осим одлуке о избору делегата месног одбора за изборну скупштину локалне организације Странке.

Именовани повереник месног одбора не мора да буде са територије месног одбора за чијег повереника је именован.

Месни одбор може да има само једног повереника.

 

В. Седнице

 

Члан 7.

Месни одбор заседа по потреби, а најмање једном месечно.

Седнице месног одбора сазива и њима председава председник, односно повереник месног одбора, а у случају његове спречености потпредседник месног одбора.

Председник (повереник) месног одбора је дужан да општинском одбору пријави сваку заказану седницу месног одбора. Изглед и форму обрасца пријаве заказане седнице месног одбора дефинише Извршни одбор.

Седнице месног одбора се, по правилу, одржавају у устаљеним терминима и просторијама. О промени места и времена одржавања састанака месног одбора сваки члан мора да буде на време обавештен.

О току седнице месног одбора води се записник са евиденцијом присутних чланова. Изглед и форму обрасца записника са седнице месног одбора дефинише Извршни одбор.

 

Члан 8.

Ток седнице месног одбора:

 1. отварање седнице;
 2. утврђивање кворума за одлучивање кроз упис присутних чланова у евиденциони лист који се налази у обрасцу записника са седнице месног одбора;
 3. усвајање дневног реда;
 4. усвајање записника са претходне седнице;
 5. извештај председника (повереника) са седнице општинског одбора;
 6. извештај о броју новоучлањених и активностима спроведеним између две седнице;
 7. расправа по осталим тачкама дневног реда.

Руководство месног одбора дужно је да записник са седнице месног одбора достави општинском одбору у року од седам дана од дана одржавања.

 

Г. Одлучивање

 

Члан 9.

Да би месни одбор могао пуноважно да одлучује, на седници месног одбора мора да постоји кворум за рад. Кворум зависи од тога колико месни одбор има чланова.

Месни одбор који има 100 или мање чланова може пуноважно да одлучује ако је на седници присутно најмање 20% од укупног броја чланова месног одбора.

Месни одбор који има више од 100, а мање од 300 чланова може пуноважно да одлучује ако је на седници присутно најмање 20 чланова месног одбора.

Месни одбор који има више од 300 чланова може пуноважно да одлучује ако је на седници присутно најмање 30 чланова месног одбора.

Месни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова месног одбора.

Да би месни одбор могао пуноважно да одлучује, председник месног одбора је дужан да све чланове одбора обавести о времену и месту одржавања седнице на којој се врши избор или доноси одлука.

 

Члан 10.

На сваку одлуку месног одбора сваки члан тог месног одбора има право да, уколико сматра да је донета противно Статуту и општим актима Странке, у писаној форми општинском одбору поднесе приговор у року од осам дана од дана одлучивања.

Општински одбор је дужан да на првој наредној седници размотри приговор и да одлуку о приговору достави подносиоцу приговора и месном одбору.

Против одлуке општинског одбора донете по приговору, подносилац приговора може да уложи жалбу окружном одбору у року од осам дана од пријема одлуке о приговору.

Жалба се предаје општинском одбору у писаном облику.

Општински одбор је дужан да окружном одбору достави жалбу са писаним изјашњењем о жалби и свим списима предмета у року од осам дана од пријема жалбе.

Окружни одбор је дужан да одлучи о жалби на првој наредној седници.

Одлука окружног одбора је коначна и против ње не могу да се подносе правни лекови.

 

Д. Избор председника месног одбора

 

Члан 11.

Седница месног одбора на којој се бира председник месног одбора одржава се уз претходну сагласност општинског одбора.

Право да бира председника месног одбора има сваки члан месног одбора који је стекао статус члана најкасније петнаест дана пре одржавања изборне седнице месног одбора.

Седница се одржава нерадним даном или радним даном у поподневним часовима.

Председник (повереник) месног одбора или лица које он овласти мора све чланове месног одбора да обавести о времену и месту одржавања изборне седнице у периоду од петнаест до седам дана пре дана њеног одржавања.

Обавештавање се врши лично, телефоном или електронском поштом.

Приликом позивања члану месног одбора мора да се предочи да се заказује седница на којој ће бити биран председник месног одбора и да је обавезан да на седницу понесе идентификациони документ (лична карта, пасош, возачка дозвола или чланска карта Странке).

За потребе позивања чланова, утврђивања кворума и спровођења изборне процедуре на изборном састанку председник месног одбора преузима од општинског одбора коначан списак чланова месног одбора, не старији од петнаест дана од дана одржавања изборне седнице. Овакав списак чланова има функцију бирачког списка на самој изборној седници месног одбора.

 

Члан 12.

О току седнице месног одбора на којој се бира председник месног одбора води се записник. Изглед и форму обрасца записника са седнице на којој се бира председник месног одбора дефинише Извршни одбор.

Изборна седница месног одбора има следећи ток:

 1. отварање седнице;
 2. утврђивање кворума, као у Члану 9. овог Правилника (пре почетка изборног поступка председник, односно повереник месног одбора мора прозивањем чланова да утврди да ли на седници месног одбора постоји кворум за одлучивање; прозивање се врши на основу раније прибављеног списка чланова месног одбора који у процесу избора има функцију бирачког списка; идентификација чланова врши се на основу идентификационог документа; ако није присутно довољно чланова, избори се морају поново заказати);
 3. усвајање дневног реда;
 4. предлагање кандидата (сваки члан месног одбора има право да предложи кандидата);
 5. читање листе кандидата од стране председника месног одбора (повереника);
 6. приступање јавном гласању.

Председник (повереник) месног одбора прозива присутне чланове са списка који дају глас једном од предложених кандидата.

За председника месног одбора изабран је онај кандидат који добије већину гласова од броја присутних чланова.

Када један кандидат добије довољан број гласова, о осталим кандидатима се више не гласа.

Ако ниједан од предложених кандидата не добије потребну већину гласова, гласање се понавља између два кандидата која су добила највећи број гласова.

На поновљеном гласању, за председника месног одбора изабран је онај кандидат који је добио већи број гласова. За њега не мора да гласа већина од присутних чланова месног одбора.

 

Члан 13.

Кандидат или члан месног одбора који сматра да изборна процедура није испоштована има право приговора, као у Члану 10. овог Правилника.

 

Ђ. Председник

 

Члан 14.

Председник месног одбора руководи радом месног одбора.

Мандат председника месног одбора траје две године.

Председник месног одбора за свој рад одговара месном и општинском одбору.

Председнику месног одбора функција престаје истеком мандата.

Члан коме је истекао мандат председника месног одбора, може поново да буде биран на ту функцију.

Пре истека времена на које је биран функција председнику месног одбора престаје: оставком, престанком чланства у Странци, опозивом од стране месног одбора или разрешењем од стране окружног одбора.

Окружни одбор може, на иницијативу општинског одбора, да разреши председника месног одбора ако не извршава одлуке виших органа Странке и ако не поштује Програм и акта Странке.

Када председнику месног одбора престане функција до избора новог председника месног одбора функцију председника месног одбора обавља вршилац дужности кога именује општински одбор.

Именовани вршилац дужности председника месног одбора не мора да буде са територије месног одбора за који је именован.

Обавеза именованог вршиоца дужности председника месног одбора је да у што краћем року организује изборе у месном одбору.

Именовани вршилац дужности председника месног одбора преузима све надлежности председника месног одбора.

Именовањем вршиоца дужности председника месног одбора не престаје мандат потпредседницима и секретару месног одбора.

 

Члан 15.

Надлежности председника месног одбора:

1.      

представља и заступа месни одбор,

2.      

сазива и руководи седницама месног одбора,

3.      

спроводи одлуке општинског, месног одбора и осталих виших органа Странке,

4.      

обавља и друге послове које му повере месни и општински одбор.

 

Е. Потпредседници и секретар

 

Члан 16.

Месни одбор, по правилу, може да има до четири потпредседника. Месни одбор може имати више од четири потпредседника уколико за то постоји посебна потреба (територијална разуђеност месног одбора, већи број изборних јединица и сл.).

Одлуку о броју потпредседника месног одбора доноси општински одбор.

Потпредседници месног одбора помажу у раду председнику месног одбора, замењују га у случају његове одсутности и врше друге послове које им повере председник месног одбора и месни одбор.

Секретар месног одбора обавља административно–техничке послове и друге задатке које му повери председник месног одбора и месни одбор.

Кандидата за потпредседника и секретара месног одбора предлаже председник месног одбора.

На избор и престанак функције потпредседника и секретара месног одбора сходно се примењују правила о избору и престанку функције председника месног одбора.

 

Ж. Избор делегата месног одбора за изборну скупштину општинског одбора

 

Члан 17.

У изборну скупштину општинског одбора месни одбор именује делегате по функцији и изабране делегате.

Делегат по функцији је председник или повереник месног одбора.

Број изабраних делегата зависи од броја чланова месног одбора, тако даако месни одбор има:

-         

100 или мање чланова, бира једног делегата,

-         

између 101 и 200 чланова, бира два делегата,

-         

између 201 и 300 чланова, бира три делегата,

-         

између 301 и 400 чланова, бира четири делегата,

-         

између 401 и 500 чланова, бира пет делегата,

-         

између 501 и 800 чланова, бира шест делегата,

-         

између 801 и 1.000 чланова, бира осам делегата,

-         

више од 1.000 чланова, бира дванаест делегата.

Изабране делегате месни одбори бирају након заказивања седнице изборне скупштине општинског одбора.

 

Члан 18.

Право да бира делегата има сваки члан месног одбора који је стекао статус члана најкасније петнаест дана пре дана одржавања седнице месног одбора.

Седница се одржава нерадним даном или радним даном у поподневним часовима.

Председник (повереник) месног одбора или лица које он овласти мора све чланове месног одбора да обавести о времену и месту одржавања изборне седнице у периоду од петнаест до седам дана пре дана њеног одржавања.

Обавештавање се врши лично, телефономили електронском поштом.

Приликом позивања члану месног одбора мора да се предочи да се заказује седница на којој ће бити бирани делегати месног одбора за изборну скупштину општинског одбора и да је обавезан да на седницу понесе идентификациони документ (лична карта, пасош, возачка дозвола или чланска карта Странке).

За потребе позивања чланова, утврђивања кворума и спровођења изборне процедуре на изборном састанку председник месног одбора преузима од општинског одбора коначан списак чланова месног одбора, не старији од петнаест дана од дана одржавања изборне седнице. Овакав списак чланова има функцију бирачког списка на самој изборној седници месног одбора.

 

Члан 19.

О току седнице месног одбора на којој се бирају делегати месног одбора за скупштину општинског одбора води се записник. Изглед и форму обрасца записника са седнице месног одбора на којој се бирају делегати дефинише Извршни одбор.

Изглед и форму обрасца записника са седнице на којој се бира председник месног одбора дефинише Извршни одбор

Седница месног одбора на којој се бирају делегати има следећи ток:

 1. отварање седнице;
 2. утврђивање кворума, као у Члану 9. овог Правилника (пре почетка изборног поступка председник, односно повереник месног одбора, мора прозивањем чланова да утврди да ли на седници месног одбора постоји кворум за одлучивање; прозивање се врши на основу раније прибављеног списка чланова месног одбора који у процесу избора има функцију бирачког списка; идентификација чланова врши се на основу идентификационог документа; ако није присутно довољно чланова, избори се морају поново заказати);
 3. усвајање дневног реда;
 4. предлагање кандидата за делегате (сваки члан месног одбора има право да предложи кандидата);
 5. читање листе кандидата од стране председника (повереника)месног одбора;
 6. формирање изборне комисије (комисију чине председник или повереник месног одбора и два члана који се бирају јавним гласањем на предлог било ког члана месног одбора; изабрани су чланови комисије који добију највећи број гласова);
 7. сачињавање оног броја гласачких листића колико је присутно чланова на седници месног одбора (листићи морају да садрже листу предложених кандидата и напомену да се избор врши заокруживањем редног броја испред онолико кандидата колико месни одбор има право да делегира). Изглед и форму обрасца гласачког листићадефинише Извршни одбор;
 8. приступање тајном гласању (сваки члан добија по један листић који попуњава и убацује у гласачку кутију);
 9. бројање листића (отварање кутије и пребројавање листића којих не сме бити више од броја гласача, у супротном, гласање се понавља);
 10. одвајање важећих од неважећих листића (неважећи је листић који није попуњен, који је попуњен тако да се не може утврдити за кога се гласало или онај на коме је гласач гласао за већи број делегата од предвиђеног броја; на важећем листићу може да буде заокружен и мањи број делегата од предвиђеног броја);
 11. утврђивање резултата гласања (пребројавањем броја гласова на важећим листићима).

За делегате су изабрани они кандидати који су добили највећи број гласова.

Ако је више кандидата добило исти број гласова, а њихов број је већи од броја делегата који се бира, гласање се понавља између тих делегата (на пример:ако месни одбор бира три делегата, први кандидат је добио 40 гласова, други 30, а трећи и четврти добију по 20 гласова, понавља се гласање између трећег и четвртог кандидата).

На поновљеном гласању, за делегата је изабран онај кандидат који је добио већи број гласова.

 

Члан 20.

Кандидат или члан месног одбора који сматра да изборна процедура није испоштована има право приговора, као у Члану 10. овог Правилника.

 

З. Распуштање месног одбора

 

Члан 21.

Ако месни одбор не обавља послове предвиђене Статутом и другим општим актима Странке или делује супротно Програму и актима Странке, окружни одбор може, на иницијативу општинског одбора, донети одлуку о распуштању месног одбора.

Окружи одбор је дужан дана првој наредној седници по пријему одлуке општинског одбора о покретању иницијативе за распуштање месног одборадонесе одлуку о распуштању или одбијању покренуте иницијативе и да одлуку достави општинском и месном одбору.

Одлуку о распуштању месног одбора, окружни одбор доноси већином гласова од укупног броја чланова.

Против одлуке о распуштању месног одбора, члан распуштеног месног одбора и члан надлежног општинског одбора могу да поднесу приговор Извршном одбору у року од осам дана од пријема одлуке.

Против одлуке о одбијању иницијативе за распуштање месног одбора општински одбор може да поднесе приговор Извршном одбору у року од осам дана од пријема одлуке.

Извршни одбор је дужан да о приговору из става 1. и става 2. одлучи на првој наредној седници.

Одлука Извршног одбора је коначна и против ње не могу да се подносе правни лекови.

 

Члан 22.

Доношењем одлуке о распуштању месног одбора престају функције председника, потпредседника и секретара месног одбора.

 

Б. ИЗБОРНА СКУПШТИНА ОПШТИНСКОГ ОДБОРА

 

А. Надлежности

 

Члан 23.

Изборна скупштина општинског одбора: бира и опозива председника општинског одбора и делегате општинског одбора у Скупштини Странке.

 

Члан 24.

Кандидата за председника општинског одбора може да предложи најмање четвртина од укупног броја делегата.

Предлог се подноси председнику (поверенику) општинског одбора у писаном облику најкасније три дана пре одржавања седнице изборне скупштине. Предлог мора да садржи податке о кандидату и потписе делегата који подржавају његову кандидатуру. Изглед и форму обрасца предлога дефинише Извршни одбор.

Један делегат може да подржи само једног кандидата. Ако делегат подржи више кандидата, његова подршка важи само за оног кандидата за кога је прво достављена кандидатура.

О примљеној кандидатури председник (повереник) општинског одбора подносиоцу кандидатуре издаје писану потврду са датумом, временом и редним бројем примљене кандидатуре. Изглед и форму обрасца потврде дефинише Извршни одбор.

 

Члан 25.

Изборна скупштина опозива председника општинског одбора на претходну иницијативу више од 50% делегата изборне скупштине општинског одбора. Изглед и форму обрасца за покретање иницијативе за опозив председника општинског одбора дефинише Извршни одбор.

 

Члан 26.

Избор делегата у Скупштини Странке изборна скупштина општинског одбора врши након заказивања седнице Скупштине Странке.

 

Б. Састав

 

Члан 27.

Изборну скупштину општинског одбора чине делегати по функцији и изабрани делегати.

Делегати по функцији су председник општинског одбора (повереник, повереници), потпредседници, секретар, председници савета општинског одбора и председници месних одбора (повереници).

Изабране делегате бирају месни одбори.

Број изабраних делегата које месни одбор може да именује у изборну скупштину зависи од броја чланова месног одбора, дефинисано у Члану 17. овог Правилника.

Мандат делегата изборне скупштине општинског одбора престаје: оставком, престанком чланства у Странци или сазивањем седнице изборне скупштине општинског одбора.

Делегату по функцији мандат престаје престанком функције.

 

В. Одлучивање

 

Члан 28.

Изборна скупштина општинског одбора може пуноважно да одлучује ако је на седници присутна већина од укупног броја делегата.

Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних делегата.

 

Члан 29.

На сваку одлуку изборне скупштине општинског одбора сваки делегат има право да, уколико сматра да је донета противно Статуту и општим актима Странке, у писаној форми окружном одбору поднесе приговор у року од осам дана од дана одлучивања.

Окружни одбор је дужан да на првој наредној седници размотри приговор и да одлуку о приговору достави подносиоцу приговора и општинском одбору.

Против одлуке окружног одбора донете по приговору, подносилац приговора може уложити жалбу Извршном одбору у року од осам дана од пријема одлуке о приговору.

Жалба се предаје окружном одбору у писаном облику.

Окружни одбор је дужан да Извршном одбору достави жалбу, са писаним изјашњењем о жалби и свим списима предмета, у року од осам дана од пријема жалбе.

Извршни одбор је дужан да одлучи о жалбина првој наредној седници.

Одлука Извршног одбора је коначна и против ње не могу да се подносе правни лекови.

 

Г. Седница

 

Члан 30.

Седницу изборне скупштине општинског одбора сазива општински одбор (повереник, повереници) уз претходну сагласност Извршног одбора.

Седници изборне скупштине општинског одбора обавезно присуствују представници окружног и Извршног одбора.

Седница изборне скупштине општинског одбораодржава се:

1.      

када престане функција председника општинског одбора,

2.      

када се покрене иницијатива за опозив председника општинског одбора,

3.      

ради избора или опозива делегата општинског одбора у Скупштини Странке.

 

Члан 31.

Седницу изборне скупштине, по прибављеној сагласности Извршног одбора, заказује општински одбор (повереник, повереници) најмање тридесет дана пре њеног одржавања.

Седница се одржава нерадним даном или радним даном у поподневним часовима.

Председник (повереник) општинског одбора или лица које он овласти мора сваког делегата да обавести о времену и месту одржавања седнице изборне скупштине најмање седам дана пре њеног одржавања.

Обавештавање се врши лично, телефоном или електронском поштом.

Приликом позивања делегату се мора предочити разлог заказивања седнице и да је обавезан да на седницу понесе идентификациони документ (лична карта, пасош, возачка дозвола или чланска карта Странке).

Председник (повереник) општинског одбора на седницу изборне скупштине треба да позове и довољан број чланова Странке који нису делегати у изборној скупштини, како би се обезбедили кандидати за верификациону комисију и записничара.

 

Члан 32.

Седницом изборне скупштине општинског одбора председава председник(повереник) општинског одбора.

У раду му помажу секретар општинског одбора, најстарији и најмлађи делегат.

О току седнице изборне скупштине општинског одбора води се записник. Изглед и форму обрасца записника дефинише Извршни одбор.

 

Члан 33.

Седница изборне скупштине општинског одбора има следећи ток:

 

 1. отварање седнице:

 

Скупштина пре усвајања дневног реда одлучује да ли ће се на седници гласати јавно или тајно, а делегати се о овом предлогу изјашњавају јавним гласањем.

 

 1. избор верификационе комисије, утврђивање броја присутних делегата и кворума за рад:

 

Верификациона комисија утврђује присутан број делегата и кворум за рад.

Верификациона комисија броји пет чланова.

Делегати не могу бити именовани за чланове верификационе комисије.

Кандидата за члана верификационе комисије може да предложи сваки делегат.

Када се предложе сви кандидати, председавајући чита листу кандидата.

Изборна скупштина бира чланове верификационе комисије јавним гласањем.

Присутни делегати се изјашњавају о сваком кандидату за члана верификационе комисије.

О предложеним кандидатима гласа се оним редом којим је учињен предлог.

За члана верификационе комисије изабрани су они кандидати који су добили највећи број гласова. Ако је више кандидата добило исти број гласова, а услед тога би број чланова верификационе комисије био већи од пет, гласање се понавља само између кандидата који су добили исти број гласова.

Сваки делегат је дужан да попуни верификациони листић и да га преда члану верификационе комисије. Изглед и форму обрасца верификационог листића дефинише Извршни одбор.

Верификациона комисија упоређује верификационе листиће са листом делегата и тако утврђује број присутних делегата.

Кворум за рад постоји ако је на седници присутна већина од укупног броја делегата.

 

 1. усвајање дневног реда:

 

У складу са овлашћењима и разлогом заказивања седнице, дневни ред може да садржи избор или опозив председника општинског одбора и/или делегата за Скупштину Странке.

 

 1. избор изборне комисије:

 

Изборна комисија утврђује листу кандидата и резултате гласања.

Изборну комисију чини пет чланова.

Чланови изборне комисије бирају се из редова делегата.

Кандидата за члана изборне комисије може да предложи сваки делегат.

Када се предложе кандидати, председавајући чита листу свих кандидата.

Изборна скупштина бира чланове изборне комисије јавним гласањем.

Присутни делегати се изјашњавају о сваком кандидату за члана изборне комисије.

О предложеним кандидатима гласа се оним редом којим је учињен предлог.

За чланове изборне комисије изабрани су они кандидати који су добили највећи број гласова. Ако је више кандидата добило исти број гласова, а услед тога би број чланова изборне комисије био већи од пет, гласање се понавља само између кандидата који су добили исти број гласова.

 

 1. избор председника општинског одбора:

 

Након што установи све предлоге и пошто утврди да су кандидати легитимно предложени, изборна комисија утврђује листу кандидата.

Скупштина бира председника општинског одбора, по правилу, тајним гласањем. Скупштина може да одлучи да избор председника обави јавним гласањем.

 

Уколико се избор председника врши тајним гласањем изборна комисија мора да сачини гласачке листиће. Изглед и форму обрасца листића за избор председника општинског одбора тајним гласањем дефинише Извршни одбор.

Број гласачких листића мора бити једнак броју присутних делегата.

Гласачки листић мора да садржи имена и презимена кандидата за председника општинског одбора и напомену да се избор врши заокруживањем једног редног броја испред имена кандидата.

Изборна комисија сваком делегату даје по један гласачки листић. Делегат у тајности попуњава гласачки листић, пресавија га и убацује у гласачку кутију.

Када се заврши гласање, изборна комисија отвара гласачку кутију и утврђује резултате гласања. Комисија мора прво да преброји листиће у гласачкој кутији. Број листића у кутији мора бити једнак или мањи од броја присутних делегата. Ако је број листића у кутији већи од броја присутних делегата, гласање је нерегуларно и мора да се понови.

Након тога, изборна комисија одваја неважеће од важећих гласачких листића.

Неважећи је гласачки листић:

­  

који није попуњен;

­  

који је попуњен тако да се не може утврдити за кога се гласало;

­  

на коме је гласач гласао за два или више кандидата.

Када разврста важеће од неважећих гласачких листића, изборна комисија утврђује колико је сваки кандидат добио гласова.

За председника општинског одбора изабран је онај кандидат који добије већину гласова од броја присутних делегата.

Ако ниједан од предложених кандидата не добије потребну већину гласова, гласање се понавља између два кандидата која су добила највећи број гласова. На поновљеном гласању, за председника општинског одбора изабран је онај кандидат који је добио већи број гласова.

За њега не мора да гласа већина од присутних делегата.

 

Уколико се избор председника врши јавним гласањем присутни делегати изјашњавају се о предложеним кандидатима оним редом којим је учињен предлог.

За председника општинског одбора изабран је онај кандидат који добије већину гласова од броја присутних делегата.

Када један кандидат добије већину гласова, о осталим кандидатима се више не гласа.

Ако ниједан од предложених кандидата не добије потребну већину гласова, гласање се понавља између два кандидата која су добила највећи број гласова.

На поновљеном гласању, за председника општинског одбора изабран је онај кандидат који је добио већи број гласова. За њега не мора да гласа већина од присутних делегата.

 

6.      

избор делегата за Скупштину Странке:

 

Изборна скупштина општинског одбора бира делегате за Скупштину Странке.

Мандат изабраним делегатима траје четири године.

Број делегата Скупштине Странке које именује свака изборна скупштина општинског одбора, утврђује се одлуком Главног одбора, при чему изборна скупштина општинског одбора не може да делегира мање од десет представника.

Главни одбор утврђује број делегата које ће именовати свака изборна скупштина општинског одбора на основу броја чланова Странке у свакој општини и броја гласова које Странка осваја на изборима у одређеној општини.

Изабране делегате изборне скупштине општинских одбора бирају након заказивања редовне седнице Скупштине Странке.

Мандат делегата Скупштине престаје: оставком, престанком чланства у Странци и сазивањем редовне седнице Скупштине Странке.

Изабраном делегату мандат може да престане и опозивом од стране изборне скупштине општинског одбора.

 

Председник (повереник) општинског одбора предлаже листу кандидата за делегате у Скупштини Странке.

Приликом предлагања листе предлагач је дужан да поштује следеће критеријуме:

-         

допринос кандидата у раду Странке,

-         

од укупног броја делегата минимум 30% морају бити женског пола,

-         

минимум 20% од укупног броја делегата не могу бити из реда чланова општинског одбора.

 

О предложеној листи отвара се дискусија и сваки делегат може да предложи да поједини кандидат са листе буде оспорен. О предлогу за оспоравање кандидата скупштина се посебно изјашњава пре гласања о листи делегата. Кандидат је оспорен уколико се већина делегата изборне скупштине општинског одбора изјасни против његове кандидатуре.

Уколико има оспорених кандидата одлуком скупштине, предлагач њихова места попуњава новим кандидатима.

Изборна скупштина се изјашњава о предложеној листи у целини јавним гласањем за или против предложене листе.

Листа делегата за Скупштину Странке утврђена је ако за њу гласа већина од присутних делегата изборне скупштине општинског одбора.

 

Члан 34.

За опозив председника општинског одбора и делегата за Скупштину Странке примењује се иста процедура као и за избор.

 

Члан 35.

Сваки делегат који сматра да изборна процедура није испоштована има право приговора, као у Члану 29. овог Правилника.

 

В. ОПШТИНСКИ ОДБОРИ ГРАДСКИ ОДБОР СА СТАТУСОМ ОПШТИНСКОГ ОДБОРА

 

Члан 36.

Општински одбор је орган Странке који се формира ради спровођења политике Странке на територији општине.

Градски одборса статусом општинског одбора је орган Странке који се формира ради спровођења политике Странке на територији града.

Седиште општинског одбора је на територији општине.

Седиште градског одбора са статусом општинског одбора је на територији града.

Општински одбор и градски одбор са статусом општинског одбора (у даљем тексту: општински одбор) може да се формира ако на територији општине, односно града, има више од педесет чланова Странке и ако су формирана најмање три месна одбора.

 

Члан 37.

Док се не испуне услови за формирање општинског одбора, послове општинског одбора обавља повереник (повереници) општинског одбора, кога именује председник Странке.

Повереник општинског одбора има задатак да у што краћем року формира општински одбор и за свој рад одговара окружном, Извршном одбору и председнику Странке.

Именовани повереник општинског одбора не мора да буде са територије општинског одбора за који је именован.

Повереник (повереници) општинског одбора доноси све одлуке у име општинског одбора.

Уколико општински одбор има више повереника, одлуке се доносе међусобним договором или гласањем. Одлука је донета ако за њу гласа већина од укупног броја повереника. Сви повереници морају бити обавештени о времену и месту одржавања седнице на којој се доноси одлука.

У случају да повереници, због истог броја гласова за и против, не могу да донесу одређену одлуку, коначну одлуку доноси председник Извршног одбора.

 

А. Надлежност

 

Члан38.

Општински одбор:

1.      

организује рад Странке на својој територији;

2.      

води политику Странке на својој територији;

3.      

спроводи одлуке виших органа Странке;

4.      

решава о пријему у чланство;

5.      

води евиденцију чланова са своје територије;

6.      

на предлог председника општинског одбора бира и опозива потпредседнике, секретара, заменика секретара и благајника општинског одбора;

7.      

бира и опозива изабране чланове општинског одбора;

8.      

одлучује о формирању савета при општинским одборима уз претходну сагласност Извршног одбора и именује председнике, потпредседнике и чланове савета;

9.      

одлучује о броју и формирању месних одбора, уз претходну сагласност Извршног одбора;

10.  

именује поверенике месног одбора;

11.  

одлучује по приговорима на чињење или нечињење месних одбора;

12.  

даје иницијативу окружном одбору за распуштање месних одбора;

13.  

даје иницијативу окружном одбору за резрешење председника месног одбора;

14.  

именује изборни штаб, организује и спроводи изборну кампању на својој територији;

15.  

предлаже кандидате за посланике у републичкој и покрајинским скупштинама;

16.  

предлаже кандидата за председника општине, односно градоначелника;

17.  

утврђује листу кандидата за одборнике у скупштини општине, односно града;

18.  

предлаже кандидате за градске одборнике са своје територије;

19.  

одлучује о коалицијама на локалном нивоу, уз сагласност председника Странке;

20.  

контролише рад страначких функционера у органима локалне власти;

21.  

обавља друге послове предвиђене Статутом и другим општим актима Странке.

Општински одбор има свој печат и текући рачун који је подрачун текућег рачуна Странке.

 

Б. Састав

 

Члан 39.

Општински одбор чине: чланови по функцији и изабрани чланови.

Чланови по функцији су: председник, потпредседници и секретар општинског одбора, председник одборничке групе у локалној скупштини, председници савета при општинском одбору и сви председници (повереници) месних одбора који се налазе на подручју општинског одбора.

Изабране чланове бира и опозива општински одбор, већином гласова од укупног броја чланова општинског одбора.

Право да предложе изабране чланове имају председник општинског одбора или 25% од укупног броја чланова општинског одбора.

Број изабраних чланова општинског одбора не може да пређе 10% од укупног броја чланова по функцији општинског одбора.

Мандат изабраним члановима општинског одбора траје две године.

 

В. Седнице

 

Члан 40.

Општински одбор заседа по потреби, а најмање једном месечно.

Седнице општинског одбора сазива и њима председава председник, односно повереник општинског одбора, а у случају његове спречености потпредседник општинског одбора.

Седнице општинског одбора се, по правилу, одржавају у устаљеним терминима и просторијама. О промени места и времена одржавања састанака општинског одбора сваки члан општинског одбора мора да буде на време обавештен.

О току седнице општинског одбора води се записник и евиденција присутних чланова. Изглед и форму образаца записника и евиденције присутних на седницама општинског одбора дефинише Извршни одбор.

 

Члан 41.

Ток седнице општинског одбора:

 1. отварање седнице;
 2. утврђивање кворума за одлучивање кроз упис присутних чланова у евиденциони лист;
 3. усвајање дневног реда;
 4. усвајање записника са претходне седнице;
 5. извештавај председника (повереника) са седнице окружог и Главног одбора;
 6. извештај о броју новоучлањених и активностима месних одбора и савета спроведеним између две седнице;
 7. расправа по осталим тачкама дневног реда.

 

Г. Одлучивање

 

Члан 42.

Општински одбор може пуноважно да одлучује ако је на седници присутна четвртина од укупног броја чланова општинског одбора.

Општински одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова општинског одбора.

Већином од укупног броја чланова општинског одбора доносе се одлуке о избору и опозиву потпредседника, секретара, изабраних чланова општинског одбора и председника савета при општинском одбору, као и одлуке о кандидатима за посланике, председнике општина, градоначелнике и одборнике у локалној скупштини.

Да би општински одбор могао пуноважно да одлучује, председник општинског одбора или лица које он овласти је дужан да све чланове одбора обавести о времену и месту одржавања седнице на којој се доноси одлука.

Изглед и форму обрасца одлуке општинског одбора дефинише Извршни одбор.

Одлука општинског одбора оверава се потписом председника и печатом општинског одбора.

 

Члан 43.

На сваку одлуку општинског одбора сваки члан општинског одбора има право да, уколико сматра да је донета противно Статуту и општим актима Странке, у писаној форми окружном одбору поднесе приговор у року од осам дана од дана одлучивања.

Окружи одбор је дужан да на првој наредној седници размотри приговор и да одлуку о приговору достави подносиоцу приговора и општинском одбору.

Против одлуке окружног одбора донете по приговору, подносилац приговора може уложити жалбу Извршном одбору у року од осам дана од пријема одлуке о приговору.

Жалба се предаје окружном одбору у писаном облику.

Окружни одбор је дужан да Извршном одбору достави жалбу, са писаним изјашњењем о жалби и свим списима предмета, у року од осам дана од пријема жалбе.

Извршни одбор је дужан да одлучи о жалбина првој наредној седници.

Одлука Извршног одбора је коначна и против ње не могу да се подносе правни лекови.

 

Д. Председник

 

Члан 44.

Председника општинског одбора именује и опозива изборна скупштина општинског одбора.

Председник општинског одбора:

1.      

представља и заступа општински одбор;

2.      

руководи радом општинског одбора;

3.      

сазива и председава седницама општинског одбора;

4.      

председава седницама изборне скупштине општинског одбора;

5.      

предлаже изборној скупштини општинског одбора листу кандидата за делегате Скупштине Странке;

6.      

предлаже општинском одбору листу одборника за локалне изборе;

7.      

подноси извештај о раду општинском одбору и изборној скупштини;

8.      

учествује у раду окружног одбора;

9.      

предлаже разрешење председника месних одбора;

10.  

предлаже кандидате за потпредседнике, секретара и изабране чланове општинског одбора;

11.  

предлаже кандидате за председнике савета при општинском одбору и именовање и разрешење чланова савета;

12.  

стара се о обезбеђивању финансијских  средстава, одобрава исплате  и  одговара  за финансијско пословање општинског одбора;

13.  

обавља и друге послове које му повери општински одбор.

Мандат председника општинског одбора траје две године.

Председнику општинског одбора функција престаје истеком мандата.

Члан коме је истекао мандат, може поново да буде биран на функцију председника општинског одбора.

Пре истека времена на које је биран, председнику општинског одбора функција престаје: оставком, престанком чланства у Странци, опозивањем од стране изборне скупштине општинског одбора или разрешењем од стране председника Странке или Извршног одбора.

Извршни одбор може да разреши председника општинског одбора ако не извршава одлуке виших органа Странке и ако не поштује Програм и акта Странке.

Када председнику општинског одбора престане функција, функцију председника општинског одбора, до избора новог, обављаће вршилац дужности кога именује председник Странке.

Обавеза именованог вршиоца дужности председника општинског одбора је да у што краћем року организује изборну скупштину општинског одбора.

Именовани вршилац дужности председника општинског одбора преузима све надлежности председника општинског одбора.

 

Ђ. Потпредседници

 

Члан 45.

Општински одбор, по правилу, може да има до четири потпредседника.

Број потпредседника зависи од броја чланова и броја месних одбора на територији коју општински одбор покрива.

Одлуку о броју потпредседника општинског одбора доноси окружни одбор.

Општински одбор може имати више од четири потпредседника уколико за то постоји посебна потреба.

Потпредседници општинског одбора помажу у раду председнику општинског одбора, замењују га у случају његове одсутности и врше друге послове које им повере председник општинског одбора и општински одбор.

Потпредседнике општинског одбора бира општински одбор на предлог председника општинског одбора, већином гласова од укупног броја чланова општинског одбора.

Мандат потпредседника општинског одбора траје две године.

Потпредседнику општинског одбора функција престаје истеком мандата, оставком, престанком чланства у Странци или опозивом од стране општинског одбора.

 

Е. Секретар

 

Члан 46.

Секретар општинског одбора обавља административно–техничке послове и друге задатке које му повери председник општинског одбора и општински одбор.

Секретара општинског одбора именује и опозива општински одбор.

Кандидата за секретара општинског одбора предлаже председник општинског одбора.

На избор и престанак функције секретара општинског одбора сходно се примењују правила о избору и престанку функције потпредседника општинског одбора.

Секретар општинског одбора има заменика кога именује општински одбор, на предлог секретара општинског одбора.

 

Ж. Распуштање општинског одбора

 

Члан47.

Ако општински одбор не обавља послове предвиђене Статутом и другим општим актима Странке, или делује супротно Програму и актима Странке, председник Странке или Извршни одбор могу да донесу одлуку о распуштању општинског одбора.

Одлука председника Странке о распуштању општинског одбора је коначна и против ње не могу да се подносе правни лекови.

Одлуку о распуштању општинског одбора, Извршни одбор доноси већином гласова од укупног броја чланова.

Одлуку о распуштању Извршни одбор доставља окружном и општинском одбору.

Против одлуке о распуштању општинског одбора, члан распуштеног општинског одбора и члан надлежног окружног одбора могу да поднесу жалбу Главном одбору у року од осам дана од пријема одлуке.

Главни одбор је дужан да одлучи о жалбина првој наредној седници.

Одлука Главног одбора је коначна и против ње не могу да се подносе правни лекови.

 

Члан 48.

Доношењем одлуке о распуштању општинског одбора престају функције: председника, потпредседника, секретара, благајника општинског одбора и делегатима општинског одбора у Скупштини Странке.

Доношењем одлуке о распуштању општинског одбора месни одбори и савети при општинском одбору сматрају се распуштенима и престају функције њиховим председницима (повереницима), потпредседницима, секретаримаи делегатима месног одбора у Изборној скупштини општинског одбора.

 

Г. ОПШТИНСКИ ОДБОРИ У ГРАДОВИМА СА ФОРМИРАНИМ ГРАДСКИМ ОПШТИНАМА

 

Члан49.

У граду са формираним градским општинама у којима се одржавају избори за скупштину општине се, само за потребе изборних активности, оснивају општински одбори.

Општински одбори у граду са формираним градским општинама доносе одлуке које се односе на предлагање кандидата за одборнике у скупштини општине на својој територији.

Општински одбори у граду са формираним градским општинама ради на седницама које се заказују по потреби.

 

А. Састав

 

Члан50.

Општински одбор у граду са формираним градским општинама чине: председавајући, секретар и остали председници (повереници) месних одбора који се налазе на подручју општинског одбора.

Председавајући општинског одбора у граду са формираним градским општинама је председник месног одбора са највећим бројем чланова Странке.

 

Б. Надлежности

 

Члан51.

Општински одбор у граду са формираним градским општинама:

1.      

предлаже кандидата за председника општине;

2.      

утврђује листу кандидата за одборнике у скупштини општине;

3.      

обавља друге послове предвиђене Статутом и другим општим актима Странке.

Општински одбор у граду са формираним градским општинама има свој печат и текући рачун који је подрачун текућег рачуна Српске напредне странке.

 

В. Одлучивање

 

Члан52.

Општински одбор у граду са формираним градским општинама може пуноважно да одлучује ако је на седници присутна половина од укупног броја чланова општинског одбора.

Општински одбор у граду са формираним градским општинама доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова општинског одбора.

Да би општински одбор у граду са формираним градским општинама могао пуноважно да одлучује, председавајући општинског одбора или лица које он овласти је дужан да све чланове одбора обавести о времену и месту одржавања седнице на којој се доноси одлука.

 

Члан 53.

На сваку одлуку општинског одбора у граду са формираним градским општинама сваки члан општинског одбора има право да, уколико сматра да је донета противно Статуту и општим актима Странке, у писаној форми окружном одбору поднесе приговор у року од осам дана од дана одлучивања.

Окружи одбор је дужан да на првој наредној седници размотри приговор и да одлуку о приговору достави подносиоцу приговора и општинском одбору у граду са формираним градским општинама.

Против одлуке окружног одбора донете по приговору, подносилац приговора може уложити жалбу Извршном одбору у року од осам дана од пријема одлуке о приговору.

Жалба се предаје окружном одбору у писаном облику.

Окружни одбор је дужан да Извршном одбору достави жалбу, са писаним изјашњењем о жалби и свим списима предмета, у року од осам дана од пријема жалбе.

Извршни одбор је дужан да одлучи о жалбина првој наредној седници.

Одлука Извршног одбора је коначна и против ње не могу да се подносе правни лекови.

 

Г. Председавајући

 

Члан 54.

Председавајући општинског одбора у граду са формираним градским општинама:

1.      

представља и заступа општински одбор;

2.      

руководи радом општинског одбора;

3.      

сазива и председава седницама општинског одбора;

4.      

предлаже општинском одбору листу одборника за скупштину општине;

5.      

обавља и друге послове које му повери општински одбор.

Председавајућем мандат престаје са престанком функције председника месног одбора.

 

Д. Секретар

 

Члан 55.

Секретар општинског одбора у граду са формираним градским општинама обавља административно–техничке послове и друге задатке које му повере председавајући и општински одбор.

Секретараопштинског одбора у граду са формираним градским општинама бира и разрешава општински одбор на предлог председавајућег.

Мандат секретару општинског одбора у граду са формираним градским општинама траје две године.

 

IV. ГРАДСКИ ОДБОР БЕОГРАД

 

Члан56.

Градски одбор Београд формира се ради спровођења политике Странке на територији града Београда.

Градски одбор Београд одлучује о свом седишту.

Градски одбор Београд заседа по потреби, а најмање једном месечно.

Седнице Градског одбора Београд сазива и њима председава председник градског одбора, а у случају његове спречености потпредседник градског одбора.

 

А. Надлежности

 

Члан57.

Градски одбор Београд:

1.      

организује рад Странке на територији града Београда;

2.      

води политику Странке на територији града Београда;

3.      

спроводи одлуке виших органа Странке;

4.      

надзире рад општинских одбора;

5.      

одлучује о броју потпредседника општинских одбора са своје територије;

6.      

даје мишљење Извршном одбору за распуштање општинских одбора;

7.      

именује изборни штаб, организује и спроводи изборну кампању на својој територији;

8.      

утврђује предлог листе за посланике са своје територије, на основу предлога општинских одбора;

9.      

утврђује предлог листе за одборнике у Скупштини града Београда, на основу предлога општинских одбора;

10.  

одобрава кандидовање чланова Странке на самосталној листи или листи друге политичке странке, коалиције или групе грађана, уз сагласност председника Странке;

11.  

контролише рад чланова Странке у органима локалне власти;

12.  

одлучује по приговорима и жалбама на чињења и нечињења општинских одбора;

13.  

обавља друге послове предвиђене Статутом и другим општим актима Странке.

Градски одбор Београд може да има свој печат и текући рачун који је подрачун текућег рачуна Странке.

 

Б. Састав

 

Члан 58.

Градски одбор Београд чине: чланови по функцији и изабрани чланови.

Чланови по функцији су: председник, потпредседници и секретар градског одбора, председник одборничке групе у Скупштини града Београда, председници савета при градском одбору и сви председници (повереници) општинских одбора са територије града Београда.

Изабране чланове бира и опозива градски одбор, већином гласова од укупног броја чланова градског одбора.

Право да предложе изабране чланове имају председник градског одбора или 25% од укупног броја чланова градског одбора.

Број изабраних чланова градског одбора не може да пређе 10% од укупног броја чланова по функцији градског одбора.

Мандат изабраним члановима градског одбора траје две године.

 

В. Одлучивање

 

Члан 59.

Градски одбор Београд може пуноважно да одлучује ако је на седници присутна већина од укупног броја чланова градског одбора.

Градски одбор Београд доноси одлуке већином гласова присутних чланова градског одбора.

Већином од укупног броја чланова градског одбора доносе се одлуке о избору и опозиву потпредседника, секретара, изабраних чланова градског одбора и председника савета при градском одбору, као и одлуке о кандидатима за посланике, градоначелника и одборнике у Скупштини града Београда.

Председник Градског одбора Београд је дужан да све чланове одбора обавести о времену и месту одржавања седнице на којој се доноси одлука.

Изглед и форму обрасца одлуке Градског одбора Београд дефинише Извршни одбор.

Одлука Градског одбора Београд оверава се потписом председника и печатом градског одбора.

 

Г. Председник

 

Члан60.

Председник Градског одбора Београд руководи радом Градског одбора Београд.

Председника Градског одбора Београд именује Председништво Странке на предлог председника Странке.

Мандат председника Градског одбора Београд траје две године.

Председнику Градског одбора Београд функција престаје истеком мандата.

Члан коме је истекао мандат председника Градског одбора Београд може поново да буде именован на ту функцију.

Пре истека времена на које је биран, председнику Градског одбора Београд функција престаје оставком, престанком чланства у Странци или разрешењем од стране Председништва Странке.

Председништво Странке може да разреши председника Градског одбора Београд ако не извршава одлуке виших органа Странке и ако не поштује Програм и акта Странке.

Када председнику Градског одбора Београд престане функција, функцију председника Градског одбора Београд, до именовања новог, обављаће повереник кога именује председник Странке.

 

Д. Потпредседници

 

Члан61.

Градски одбор Београд има до шест потпредседника.

Потпредседници градског одбора помажу у раду председнику Градског одбора Београд, замењују га у случају његове одсутности и врше друге послове које им повере председник градског одбора и Градски одбор Београд.

Потпредседнике Градског одбора Београд бира градски одбор на предлог председника градског одбора, већином гласова од укупног броја чланова.

Мандат потпредседника Градског одбора Београд траје две године.

Члан коме је истекао мандат може поново да буде биран на функцију потпредседника Градског одбора Београд.

Потпредседнику Градског одбора Београд функција престаје оставком, престанком чланства у Странци или опозивом од стране градског одбора.

 

Ђ. Секретар

 

Члан62.

Секретара Градског одбора Београд бира градски одбор на предлог председника градског одбора.

Секретар Градског одбора Београд обавља административно–техничке послове и друге задатке које му повере председник одбора и градски одбор.

Мандат секретара градског одбора Београд траје две године.

Члан коме је истекао мандат може поново да буде биран на функцију секретара Градског одбора Београд.

Секретару Градског одбора Београд функција престаје и оставком, престанком чланства у Странци или разрешењем од стране Градског одбора Београд.

 

Е. Распуштање Градског одбора Београд

 

Члан63.

Ако Градски одбор Београд не обавља послове предвиђене Статутом и другим општим актима Странке, или делује супротно Програму и актима Странке, председник или Председништво Странке могу да донесу одлуку о распуштању градског одбора.

Одлука председника Странке о распуштању Градског одбора Београд је коначна и против ње не могу да се подносе правни лекови.

Одлуку о распуштању Градског одбора Београд, Председништво Странке доноси већином гласова од укупног броја чланова.

Пре доношења одлуке о распуштању Градског одбора Београд одбора, Председништво Странке мора да прибави мишљење Извршног одбора.

Одлука Председништва Странке о распуштању Градског одбора Београд је коначна и против ње не могу да се подносе правни лекови.

 

Члан64.

Доношењем одлуке о распуштању Градског одбора Београд престају функције: председника, потпредседника, секретара, изабраних чланова градског одбора и председницима савета при градском одбору.

 

Члан 65.

До именовања новог председника Градског одбора Београд послове Градског одбора Београд обавља повереник (повереници) градског одбора, кога именује председник Странке.

Повереник (повереници) Градског одбора Београд доноси све одлуке у име градског одбора.

Уколико Градски одбор Београд има више повереника, одлуке се доносе међусобним договором или гласањем. Одлука је донета ако за њу гласа већина од укупног броја повереника. Сви повереници морају бити обавештени о времену и месту одржавања седнице на којој се доноси одлука.

У случају да повереници, због истог броја гласова за и против, не могу да донесу одређену одлуку, коначну одлуку доноси председник Извршног одбора.

 

Д. ОКРУЖНИ ОДБОР

 

Члан66.

Окружни одбор је орган Странке који се формира ради спровођења политике Странке на територији одређеног управног округа.

Седиште окружног одбора је у седишту управног округа.

Окружни одбор заседа по потреби, а најмање једном месечно.

Седнице окружног одбора сазива и њима председава председавајући окружног одбора, а у случају његове спречености председник општинског одбора са највећим бројем чланова Странке.

О току седнице окружног одбора води се записник са евиденцијом присутних чланова. Изглед и форму обрасца записника дефинише Извршни одбор.

 

А. Надлежности

 

Члан67.

Окружни одбор:

1.      

организује рад Странке на територији округа;

2.      

води политику Странке на територији округа;

3.      

спроводи одлуке виших органа Странке;

4.      

надзире рад општинских одбора;

5.      

одлучује о броју потпредседника општинских одбора са своје територије;

6.      

утврђује предлог листе за посланике са своје територије, на основу предлога општинских одбора;

7.      

одобрава кандидовање чланова Странке на самосталној листи или листи друге политичке странке, коалиције или групе грађана, уз сагласност председника Странке;

8.      

именује изборни штаб, организује и спроводи изборну кампању на својој територији;

9.      

даје мишљење Извршном одбору за распуштање општинских одбора;

10.  

контролише рад чланова Странке у органима локалне власти;

11.  

одлучује по приговорима и жалбама на чињења и нечињења општинских одбора;

12.  

обавља друге послове предвиђене Статутом и другим општим актима Странке.

Окружни одбор може да има свој печат и текући рачун који је подрачун текућег рачуна Странке.

 

Б. Састав

 

Члан68.

Окружни одбор чине сви председници (повереници) општинских одбора који се налазе на подручју окружног одбора.

Председавајући на седницама Окружног одбора је председник (повереник)општинског одбора на чијој се територији налази седиште управног округа.

 

В. Одлучивање

 

Члан 69.

Окружни одбор може пуноважно да одлучује ако је на седници присутна већина од укупног броја чланова окружног одбора.

Окружни одбор доноси одлуке већином гласова присутних чланова окружног одбора.

Већином од укупног броја чланова окружног одбора доносе се одлуке о кандидатима за посланике.

Председавајући окружног одбора је дужан да све чланове одбора обавести о времену и месту одржавања седнице на којој се доноси одлука.

Изглед и форму обрасца одлуке окружног одбора дефинише Извршни одбор.

Одлука окружног одбора оверава се потписом председавајућег и печатом окружног одбора.

 

Г. Председавајући

 

Члан70.

Председавајући окружног одбора сазива и председава седницама окружног одбора.

Мандат председавајућег окружног одбора престаје са престанком функције председника (повереника) општинског одбора.

Председавајући окружног одбора за свој рад одговара окружном и Извршном одбору.

У случају спречености председавајућег окружног одбора његову функцију обавља председник општинског одбора са највећим бројем чланова Странке.

 

Члан71.

Административно–техничке послове за потребе окружног одбора обавља општински одбор на чијој се територији налази седиште окружног одбора.

 

Члан 72.

Ако окружни одбор не обавља послове предвиђене Статутом и другим општим актима Странке или делује супротно Програму и актима Странке Извршни одбор може да покрене дисциплински поступак против чланова окружног одбора.

 

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан73.

Поступак за промену овог Правилника може покренути било који члан или орган Странке.

Извршни одбор даје мишљење на предлог промене пре доношења одлуке Главног одбора о усвајању.

 

Члан 74.

Обавезује се Извршни одбор да дефинише изглед и форму образаца предвиђених овим Правилником.

Коришћење наведених образаца је обавезно.

Обрасци који не садрже потпис овлашћених лица сматрају се неважећим.

 

Члан75.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

 

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Главни одбор

Александар Вучић, председник

 

                                                                             ................................ 

 

На основу Члана 36. Статута Српске напредне странке, Главни одбор Српске напредне странке, на седници одржаној у Београду дана 18. јануара 2013. године, доноси

 

 

П Р А В И Л Н И К   О   Р А Д У   С А В Е Т А

СРПСКЕ НАПРЕДНЕ СТРАНКЕ

 

 

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

Правилником о раду савета Српске напредне странке (у даљем тексту: Правилник) уређују се правила рада и структура савета кроз:

1)     

начин формирања и одређивања састава савета,

2)     

избор, рад и разрешење органа савета,

3)     

друга питања од значаја за рад савета.

 

II. САВЕТИ

 

Члан 2.

Савети су саветодавни органи Српске напредне странке (у даљем тексту: Странке) који прате и разматрају појаве из свог делокруга, предлажу решења и помажу у припреми остваривања Програма и стратегије Странке.

У зависности од органа који их формирају, савети могу бити:

 1. савети Странке,
 2. савети при општинским и градским одборима.

Одредбе овог правилника које се односе на општинске одборе примењују се и на градске одборе.

 

1. САВЕТИ СТРАНКЕ

 

Члан 3.

Савети Странке су саветодавна тела чији је делокруг рада везан за целокупну територију Републике Србије.

Одлуку о формирању савета Странке доноси Председништво Странке.

Одлуком о формирању Савета Председништво уређује његов делокруг рада, надлежности и организацију.

Савети Странке су:

1)     

Савет за економска питања,

2)     

Савет за енергетику,

3)     

Савет за природне ресурсе, заштиту животне средине и одрживи развој,

4)     

Савет за пољопривреду и развој села,

5)     

Савет за индустрију,

6)     

Савет за трговину и туризам,

7)     

Савет за саобраћај и везе,

8)     

Савет за правна питања,

9)     

Савет за здравство,

10)  

Савет за образовање, науку и технологију,

11)  

Савет за културу,

12)  

Савет за спорт,

13)  

Савет за популацију, бригу о деци и и социјална питања,

14)  

Савет за националне мањине,

15)  

Савет за избегла и расељена лица,

16)  

Савет за дијаспору,

17)  

Савет за међународну сарадњу,

18)  

Савет за одбрану,

19)  

Савет за безбедност,

20)  

Савет за борбу против корупције,

21)  

Савет за интернет и друштвене мреже.

 

а) Састав

 

Члан 4.

Састав сваког појединачног савета Странке чине: председник савета, потпредседници, секретар и чланови савета.

Чланове савета именује и разрешава Председништво на предлог било ког члана Председништва.

Чланови савета Странке могу да буду и лица која нису чланови Странке, под условом да нису чланови друге политичке странке или организације која узима учешће на изборима и да њихов број у савету не чини већину.

Нестраначке личности у савету имају сва права као и чланови Странке, осим код покретања иницијативе за смену председника, потпредседника и секретара савета, где право гласа имају само чланови савета из реда чланова Странке.

Члан савета Странке може да буде свако лице које се на основу свог образовања или делатности којом се бави може сматрати позваним да прати и разматра појаве и предлаже решења из делокруга савета.

Члан савета Странке може бити разрешен чланства у савету уколико не учествује активно у раду савета, не обавља послове које му повери председник савета или савет.

 

б) Председник

 

Члан 5.

Председник савета Странке руководи радом савета.

Председника савета Странке именује Председништво на предлог председника Странке из реда чланова Странке, већином гласова од присутних чланова.

Председник савета Странке за свој рад одговара председнику Странке, Председништву и Главном одбору.

Мандат председника савета Странке траје четири године.

 

Члан 6.

Председнику савета Странке функција престаје истеком мандата.

Члан коме је истекао мандат председника савета Странке може поново да буде биран на ту функцију.

Пре истека времена на које је биран, функција председника савета Странке престаје: оставком, престанком чланства у Странци или опозивањем од стране Председништва.

Председништво може, на предлог председника Странке или на иницијативу савета, да опозове председника савета Странке ако не сазива седнице савета у предвиђеном року, не извршава одлуке Главног одбора, Председништва, председника Странке или ако не поштује Програм и акта Странке.

Када председнику савета Странке престане мандат, до избора новог, радом савета координира потпредседник савета.

 

в) Потпредседник и секретар

 

Члан 7.

Савет Странке има два потпредседника које бира Председништво из реда чланова савета на предлог председника Странке.

Секретара савета бира савет Странке из реда чланова савета на предлог председника савета Странке.

Потпредседници и секретар савета морају да буду чланови Странке.

Потпредседници и секретар савета Странке помажу председнику савета у обављању послова из његове надлежности.

У случају спречености или одсутности председника савета Странке, руковођење Саветом преузима један од потпредседника.

Мандат потпредседника и секретара савета Странке траје четири године.

 

Члан 8.

Потпредседницима и секретару савета Странке функција престаје истеком мандата.

Члан коме је истекао мандат потпредседника или секретара савета Странке може поново да буде биран на ту функцију.

Пре истека времена на које је биран, функција потпредседника савета Странке престаје: оставком, престанком чланства у Странци, престанком чланства у савету Странке или опозивањем од стране Председништва.

Председништво може, на предлог председника Странке или на иницијативу савета, да опозове потпредседника савета Странке ако не извршава одлуке Главног одбора, председника Странке, Председништва и савета Странке или ако не поштује Програм и акта Странке.

Пре истека времена на које је биран, функција секретара савета Странке престаје: оставком, престанком чланства у Странци, престанком чланства у савету Странке или опозивањем од стране савета Странке.

Савет Странке може, на предлог председника савета Странке, да опозове секретара савета Странке ако не извршава одлуке Главног одбора, председника Странке, Председништва и савета Странке или ако не поштује Програм и акта Странке.

 

г) Седнице

 

Члан 9.

Савети Странке се састају по потреби, а најмање једном месечно.

Седница савета се, по правилу, одржава нерадним даном или радним даном у поподневним часовима.

Седницу савета Странке заказује председник савета, а у случају његове спречености, један од потпредседника савета Странке.

Председник савета или лица које он овласти мора све чланове савета да обавести о времену и месту одржавања седнице седам дана пре дана њеног одржавања.

Обавештавање се врши лично, телефоном или електронском поштом.

О току седнице савета Странке води се записник са евиденцијом присутних чланова. Изглед и форму обрасца записника дефинише Извршни одбор.

 

д) Одлучивање

 

Члан 10.

Савет Странке може пуноважно да одлучује ако је на седници присутна половина од укупног броја чланова савета.

Савет Странке доноси одлуке јавним гласањем већином гласова присутних чланова савета.

 

2. САВЕТИ ПРИ ОПШТИНСКИМ ОДБОРИМА

 

Члан 11.

Савете при општинским одборима формирају општински одбори у складу са потребама средине у којој делују, уз претходну сагласност Извршног одбора Странке.

Одлуку о формирању савета општински одбор доноси већином гласова присутних чланова општинског одбора.

Одлуком о формирању савета општински одбор уређује његов делокруг рада, надлежности и организацију.

Окружни одбор може да, за потребе израде програма од регионалног значаја, формира радна тела састављена од чланова савета при општинским одборима са своје територије.

 

а) Састав

 

Члан 12.

Састав сваког појединачног савета при општинском одбору чине: председник савета, потпредседници, секретар и чланови савета.

Чланове савета при општинском одбору именује и разрешава општински одбор на предлог председника општинског одбора.

Савет при општинском одбору не може да броји више од петнаест чланова.

Чланови савета при општинском одбору могу да буду и лица која нису чланови Странке, под условом да нису чланови друге политичке странке или организације која узима учешће на изборима и да њихов број у савету не чини већину.

Нестраначке личности у савету имају сва права као и чланови Странке, осим код покретања иницијативе за смену председника, потпредседника и секретара савета, где право гласа имају само чланови савета из реда чланова Странке.

Члан савета при општинском одбору може да буде свако лице чије се пребивалиште налази на територији општинског одбора и које се на основу свог образовања или делатности којом се бави може сматрати позваним да прати и разматра појаве и предлаже решења из делокруга општинског савета.

Једно лице не може бити члан више савета при општинском одбору.

Сваки општински одбор дужан је да води евиденцију чланова савета при општинском одбору.

Члан савета при општинском одбору може бити разрешен чланства у савету уколико не учествује активно у раду савета, не обавља послове које му повери председник савета, савет или општински одбор.

 

б) Председник

 

Члан 13.

Председник савета при општинском одбору руководи радом савета.

Председника савета бира општински одбор на предлог председника општинског одбора из реда чланова Странке, већином гласова од укупног броја чланова општинског одбора.

Председник савета за свој рад одговара општинском одбору.

Мандат председника савета траје две године.

 

Члан 14.

Председнику савета при општинском одбору функција престаје истеком мандата.

Члан коме је истекао мандат председника савета може поново да буде биран на ту функцију.

Пре истека времена на које је биран, функција председника савета престаје: оставком, престанком чланства у Странци или опозивањем од стране окружног одбора.

Окружни одбор може, на иницијативу општинског одбора или савета, већином од укупног броја чланова окружног одбора, да опозове председника савета при општинском одбору ако не извршава одлуке општинског одбора, савета при општинском одбору, не сазива седнице савета у предвиђеном року или ако не поштује Програм и акта Странке. Уколико иницијативу за смену председника савета при општинском одбору покрене савет, окружни одбор је дужан да, пре доношења одлуке, прибави мишљење општинског одбора.

Када председнику савета при општинском одбору престане мандат, до избора новог, радом савета координира један од потпредседника савета.

 

в) Потпредседник и секретар

 

Члан 15.

Савет при општинском одбору има два потпредседника које бира општински одбор из реда чланова савета на предлог председника општинског одбора, већином гласова присутних чланова општинског одбора.

Секретара савета при општинском одбору бира савет из реда чланова савета на предлог председника савета, већином гласова присутних чланова савета.

Потпредседници и секретар савета морају да буду чланови Странке.

Потпредседници и секретар савета помажу председнику савета у обављању послова из његове надлежности и врше друге послове које им повере председник савета, савет и општински одбор.

У случају спречености или одсутности председника савета, руковођење саветом преузима један од потпредседника.

Мандат потпредседника и секретара савета траје две године.

 

Члан 16.

Потпредседнику и секретару савета при општинском одбору функција престаје истеком мандата.

Члан коме је истекао мандат потпредседника или секретара савета може поново да буде биран на ту функцију.

Пре истека времена на које је биран, функција потпредседника савета престаје: оставком, престанком чланства у Странци, престанком чланства у савету или опозивањем од стране општинског одбора.

Општински одбор може, на предлог председника општинског одбора или на иницијативу савета при општинском одбору, већином гласова присутних чланова општинског одбора, да опозове потпредседника савета ако не извршава одлуке општинског одбора, савета при општинском одбору или ако не поштује Програм и акта Странке.

Пре истека времена на које је биран, функција секретара савета престаје: оставком, престанком чланства у Странци, престанком чланства у савету или опозивањем од стране савета при општинском одбору.

Савет при општинском одбору може, на предлог председника савета, већином гласова присутних чланова општинског одбора, да опозове секретара савета ако не извршава одлуке општинског одбора, савета при општинском одбору или ако не поштује Програм и акта Странке.

 

г) Седнице

 

Члан 17.

Савети при општинским одборима се састају по потреби, а најмање једном месечно.

Седница савета се, по правилу, одржава нерадним даном или радним даном у поподневним часовима.

Седницу савета заказује председник савета, а у случају његове спречености, један од потпредседника савета.

Председник савета или лица које он овласти мора све чланове савета на време да обавести о времену и месту одржавања седнице.

Обавештавање се врши лично, телефоном или електронском поштом.

О току седнице савета води се записник са евиденцијом присутних чланова. Изглед и форму обрасца записника дефинише Извршни одбор.

 

д) Одлучивање

 

Члан 18.

Савет при општинском одбору може пуноважно да одлучује ако је на седници присутна половина од укупног броја чланова савета.

Савет доноси одлуке јавним гласањем већином гласова присутних чланова савета.

 

III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 19.

Предлог за промену овог правилника може дати било који члан или орган Странке.

Извршни одбор даје мишљење на предлог промене пре доношења одлуке Главног одбора о усвајању.

 

Члан 20.

Обавезује се Извршни одбор да дефинише изглед и форму образаца предвиђених овим правилником.

Коришћење наведених образаца је обавезно.

Обрасци који не садрже потпис овлашћених лица сматрају се неважећим.

 

Члан 21.

Овај правилник ступа на снагу даном доношења.

 

СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА

Главни одбор

Александар Вучић, председник