Godišnji finansijski izvеštaj za 2019. godinu sa bar kodom