Народна скупштина

Вујовић: Спречава се даља изложеност штетним ефектима буке

Министарка заштите животне средине Ирена Вујовић изјавила је да се Предлогом закона о заштити од буке у животној средини даје овлашћење и комуналним милиционарима да могу да контролишу буку из угоститељских објеката.

Како је објаснила, један од разлога за доношење новог закона је и регулисање проблема повишене буке из угоститељских објеката, која штетним дејством утиче на здравље људи и животну средину.

Вујовић је у Скупштини Србије образлажући предлог закона рекла да се поред изречене новчане казне за прекршај правном лицу може изрећи и заштитна мера одузимања предмета који су употребљени за извршење прекршаја.

Вујовић је навела да се уводи обавеза првог мерења буке.

"То значи да је правно лице дужно да пре стављања извора буке у употребу обезбеди прво мерење буке на локацији, прибави извештај о мерењу буке овлашћене стручне организације, сноси трошкове тих мерења и по потреби спроведе мере звучне заштите", рекла је Вујовић.

Вујовић је оценила да ће Предлог закона утицати на побољшање квалитета живота грађана, јер ће се спречити даља изложеност штетним ефектима буке.

Према њеним речима, закон се усклађује са директивом Европског парламента и Савета о процени и управљања буком у животној средини.

Вујовић је додала да је законом прецизније дефинисано шта је бука у животној средини, те да је проширења листа извора буке, као и надлежних органа за израду стратешких карата буке и акционих планова.

"Предлогом закона уређују се субјекти заштите од буке, мере и услови заштите, приступ информацијама о буци, надзор и друга питања од значаја за заштиту животне средине средине и здравље људи", рекла је Вујовић.

Вујовић је прецизирала да предлог закона прописује успостављање и унапређивање јединственог система заштите од буке, утврђивање граничних вредности буке у животној средини, утврђивање степена изложености буци и друго.

Прописује се обавеза за правна лица, каже Вујовић, која су управљачи, власници или концесионари главних железничких пруга, главних путева, главног аеродрома, као и за јединице локалне самоуправе које представљају агломерације, да израђују стратешке карте буке и акционе планове заштите од буке у животној средини.

Како је објаснила, стратешке карте буке су основа за израду акционих планова и уједно и средство за обавештавање јавности о нивоу буке у животној средини и њеним штетним ефектима.

Стратешке карте буке за агломерације, главне путеве, главне железничке пруге и за главне аеродроме, израдиће се најкасније до 30. јуна 2024. године и ревидирати најкасније до 30. јуна 2027. године, како би се усагласили са роковима у државама ЕУ и како би се подаци могли поредити.

Вујовић је рекла да ће се акциони планови заштите од буке у животној средини донети најкасније годину дана од усвајања стратешких карата буке.

 

 

Извор: Танјуг/РТС2